podatek od nieruchomości od osób fizycznych


Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

 

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:

1. Akt notarialny

2. Umowę dzierżawy nieruchomości

3. Wykaz nieruchomości według druku Deklaracji do ustalenia podatku od nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy – pokój nr 8

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:

Zwalnia się w całości z podatku od nieruchomości budynki lub ich części wybudowane lub

adaptowane na działalność nowo powstałych podmiotów gospodarczych:

na okres 3 lat – zatrudniających minimum 10 osób,

na okres 5 lat – zatrudniających minimum 20 osób.


Jednostka odpowiedzialna:

Referat Budżetu UG Dygowo – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnmych

Podstawa prawna:

- z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 121 poz.844 ze zm.

- Uchwała Nr XI/75/07 Rady Gminy w Dygowie z dnia 15 października 2007 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dygowo

Uwagi:

A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty Podstawa prawna – art. 48 ustawy z dnia 29. sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.)

¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie UG.

¨ Odroczenie do 6 miesięcy jest zwolnione z opłaty.

¨ Odroczenie na okres dłuższy niż 6 miesięcy – zwolnione z opłaty

¨ Rozłożenie na raty – zwolnione z opłaty

¨ Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 20% należnych odsetek – podstawa prawna – Uchwała Nr III/12/98 Rady Gminy w Dygowie z dnia 14. grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej.

B. Podatek od nieruchomości można umorzyć. Podstawa prawna – art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.). Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku. Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

C. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.

Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

D. Terminy płatności podatku od nieruchomości – wymienione w Decyzji podatkowej:

I rata – do 15 marca każdego roku,

II rata – do 15 maja każdego roku,

III rata – do 15 września każdego roku,

IV rata – do 15 listopada każdego roku.

E. Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów) lub na konto Urzędu Gminy w Dygowie (nr konta podany jest w decyzji podatkowej)

Nr Konta: Bank Spółdzielczy w Białogardzie – Oddział w Dygowie 34 8562 0007 0040 0291 2000 0020