podatek od środków transportowych


Podatek od środków transportu

 

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych – art. 8 i 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.z 2006r. , Nr 121, poz. 844 ze zm.).

Uchwała Nr XII/83/07 Rady Gminy w Dygowie z dnia 29.11.2007r.w sprawei określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Dygowo.

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć wykaz środków transportowych na druku WT-1 oraz załączyć następujące dokumenty:

1. Umowę kupna – sprzedaży.

2. Dowód rejestracyjny – do okazania.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat urzędu – pokój nr 8.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 30 dni po otrzymaniu wniosku o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie – wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie UG Dygowo).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:

Brak.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Budżetu UG Dygowo – pok. nr 15 – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)

2. Uchwał Nr XII/83/07 Rady Gminy w Dygowie z dnia 29.11.2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Dygowo.


Uwagi:

A. Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie wykazu sporządzonego stosownie do zapisów uchwały Rady Gminy w części dotyczącej stawek.


B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty – art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie UG.

¨ Odroczenie do 6 miesięcy jest zwolnione z opłaty.

¨ Odroczenie na okres dłuższy niż 6 miesięcy – zwolnione z opłaty.

¨ Rozłożenie na raty – zwolnione z opłaty.

¨ Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 20% należnych odsetek – Uchwała Nr III/12/98 Rady Gminy w Dygowie z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej.


C. Podatek od środków transportowych można umorzyć – art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie urzędu po terminie płatności podatku.

¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.


D. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r.  Nr 8, poz. 60 ze zm.) organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami.

Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.


E. Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r.  Nr 121 , poz.844 ze zm.).

Podatek płatny jest w dwóch równych ratach w terminie do dnia 15. lutego i 15. września każdego roku z zastrzeżeniami określonymi w art. 11 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy.

Raty podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.

 

F. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Gminy Dygowo.

Nr Konta - Bank Spółdzielczy w Białogardzie - Oddział w Dygowie – 34 8562 0007 0040 0291 2000 0020