podatek rolny od osób fizycznych


Podatek rolny od osób fizycznych

 

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:

1. akt notarialny lub

2. umowę dzierżawy gruntów rolnych,

3. podanie o ulgę.

Opłaty:

Nie pobiera się opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat urzędu - pokój nr 8.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie UG Dygowo).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:

1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres 10 lat w przypadku, gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha – art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.).

Przez okres 5 lat – zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku – 75 % ulga, w 7 roku 50 % ulga.

2. Ulga inwestycyjna – w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat – aż do wyczerpania limitu – art. 13 ustawy - jak w punkcie 1.

3. Dla żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową przysługuje ulga w wysokości:

            60% - jeżeli jest właścicielem gospodarstwa rolnego,

            40% - jeżeli jest domownikiem i nie posiada innych źródeł dochodu – art. 13 a ustawy jak w punkcie 1.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Budżetu - pok. Nr 15 - inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006r.  Nr 136, poz.969 ze zm.).

Uwagi:

A. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego.


B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty – art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie UG.

¨ Odroczenie do 6 miesięcy jest zwolnione z opłaty.

¨ Odroczenie na okres dłuższy niż 6 miesięcy - zwolnione z opłaty

¨ Rozłożenie na raty - zwolnione z opłaty.

¨ Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 20% należnych odsetek – Uchwała Nr III/12/98 Rady Gminy w Dygowie z dnia 14 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej.


C. Podatek rolny można umorzyć – art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r.  Nr 8, poz. 60 ze zm.).

¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku.

¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.


D. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.

Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego urzędu skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.


E. Terminy płatności podatku rolnego – wymienione w decyzji podatkowej:

I rata – do 15 marca każdego roku,

II rata – do 15 maja każdego roku,

III rata – do 15 września każdego roku,

IV rata – do 15 listopada każdego roku.


F. Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów) lub na konto Urzędu  Gminy Dygowo (nr konta podany jest w decyzji podatkowej).

Nr Konta - Bank Spółdzielczy w Białogardzie - Oddział w Dygowie – 34 8562 0007 0040 0291 2000 0020