Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójta Gminy przedstawia Radzie Gminy Dygowo Raport o stanie Gminy Dygowo za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.


Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Dygowo za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy w Dygowie.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15”.
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Dygowo odbędzie się

14 czerwca 2019 r., w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 13 czerwca 2019 r. (czwartek), do godziny 15.00 w pok. 6 w Urzędzie Gminy w Dygowie.
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny w załączniku a także w sekretariacie Urzędu Gminy Dygowo (pok.8) oraz w Biurze obsługi Rady Gminy (pok.6)
 

                                                    Przewodniczący Rady

                                                 Gminy Dygowo
                                                  /-/ Jerzy Leszczyński