Sekretarz


Sekretarz Gminy Dygowo

funkcję sekretarza gminy pełni Dorota Gruchała

tel./fax: +48 94358 41 94

zadania sekretarza gminy:

-       zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy (sprawy organizacyjne) w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli oraz wykonywania zadań określonych przez wójta gminy,

-       sprawowanie nadzoru i kontroli wykonywania obowiązków przez pracowników urzędu gminy,

-       dokonywanie oceny pracy pracowników (występowanie z wnioskami o wyróżnienie, nagradzanie, karanie itp.),

-       sporządzanie projektów zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu,

-       nadzorowanie opracowywania projektów uchwał rady gminy i wójta,

-       sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem w stanie aktualności podstawowych aktów prawnych gminy, tj. statutu gminy, regulaminu organizacyjnego urzędu gminy itp. oraz wnioskowanie o konieczne zmiany w tych aktach,

-       koordynacja działań jednostek organizacyjnych gminy,

-       nadzór nad przygotowywaniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (wymagające formy pisemnej),

-       przekazywanie wojewodzie uchwał rady gminy,

-       nadzór nad wdrażaniem przepisów prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim i innych aktach prawnych,

-       analizowanie i opiniowanie projektów przyjmowania przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

-       nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem obsługi kancelaryjno-technicznej, obiegiem dokumentów w urzędzie,

-       rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami urzędu,

-       organizowanie szkoleń pracowników urzędu,

-       organizowanie wykonywania zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach zewnętrznych przeprowadzanych w urzędzie,

-       nadzór nad przeprowadzaniem wyborów zarządzonych przez Sejm i Prezydenta RP oraz spisów organizowanych przez GUS i WUS,

-        nadzór nad wykorzystaniem urlopów wypoczynkowych pracowników

 

Sekretarz gminy zastępuje wójta w czasie jego nieobecności.