Skarbnik


skarbnik gminy Dygowo

 funkcję skarbnika gminy pełni Sylwia Kot

 tel.: +48 94358 41 94 do 95 lub 354 91 66

 zadania skarbnika gminy:

 

-       opracowanie projektu budżetu gminy oraz szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu,

-       zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonywania budżetu gminy oraz nadzór nad zachowaniem równowagi budżetowej,

-       opracowanie w ramach posiadanych kompetencji projektów zmian w budżecie,

-       dokonywanie okresowych analiz wykonania budżetu gminy i opracowywanie informacji i sprawozdań w tym zakresie,

-       prowadzenie rachunkowości budżetu gminy oraz sprawozdawczości cyfrowej i opisowej z wykonania budżetu,

-       przestrzeganie terminowego regulowania należności na rzecz dostawców i wykonawców robót i zleconych usług,

-       rozliczanie wyników przeprowadzanych inwentaryzacji