Wójt

Wójt Gminy Dygowo

funkcję wójta sprawuje Grzegorz Starczyk

tel: +48 94358 41 94 do 95

tel: 506 043 834

zadania wójta:

kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie gminy na zewnątrz,

wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

realizowanie uchwał rady gminy oraz zadań gminy określonych przepisami prawa - przez urząd gminy i jednostki organizacyjne gminy,

przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

określanie sposobu wykonywania uchwał,

gospodarowanie mieniem komunalnym,

opracowywanie projektu budżetu i jego wykonywanie,

prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej gminy,

zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

opracowywanie projektów przepisów gminnych,

ustalenie regulaminu organizacyjnego urzędu gminy,

wydawanie przepisów porządkowych w przypadkach niecierpiących zwłoki,

bieżące informowanie rady gminy o swojej działalności,