Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) Dz.U.04.89.844

 

Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 89 poz. 844

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 6 kwietnia 2004 r.

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

(Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2004 r.)


Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:


§ 1. Wprowadza się do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Do celów:
  1)   podatku od towarów i usług,
  2)   poboru akcyzy i obowiązku oznaczania znakami akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3)   opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej
- stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), o której mowa w § 3, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2005 r.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z 1999 r. Nr 92, poz. 1045, z 2001 r. Nr 12, poz. 94 oraz z 2003 r. Nr 28, poz. 239 i Nr 173, poz. 1682).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

________
1)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2125.

(Załącznik do rozporządzenia stanowi oddzielny załącznik do niniejszego numeru)

ZAŁĄCZNIK

POLSKA KLASYFIKACJA WYROBÓW I USŁUG

SPIS TREŚCI

WYKAZ TABLIC KLASYFIKACYJNYCH
SKRÓTY STOSOWANE W ZASADACH METODYCZNYCH PKWiU
WYKAZ JEDNOSTEK MIAR USTALONYCH DLA STOSOWANIA W PKWiU
ZASADY METODYCZNE POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG
1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.    MIEJSCE POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG W SYSTEMIE KLASYFIKACJI STATYSTYCZNYCH
3.    STRUKTURA POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG
4.    ZAKRES RZECZOWY POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG
5.    ZASADY TWORZENIA GRUPOWAŃ PKWiU
5.1   Sposób tworzenia grupowań na poszczególnych szczeblach podziału
5.2   Zakres rzeczowy grupowań obejmujących wyroby
5.3   Zakres rzeczowy grupowań obejmujących usługi
6.    ZASADY BUDOWY TABLIC KLASYFIKACYJNYCH
6.1   Symbole cyfrowe grupowań (rubr. 1)
6.2   Nazwy grupowań (rubr. 2)
6.3   Powiązania grupowań PKWiU z innymi klasyfikacjami i nomenklaturami (rubr. 3)
6.4   Jednostki miar
7.    SPOSÓB ZALICZANIA PRODUKTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUPOWAŃ
7.1   Uzasadnienie
7.2   Podstawy zaliczania
7.3   Zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy)
7.4   Zasada zaliczania do grupowań końcowych
7.5   Ogólne reguły klasyfikowania wyrobów
7.6   Ogólne reguły klasyfikowania usług
8.    AKTUALIZACJA PKWiU
9.    NOMENKLATURY POCHODNE OPARTE NA PKWiU

WYKAZ TABLIC KLASYFIKACYJNYCH

SEKCJA A        PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA
01              PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA
01.1            PRODUKTY ROŚLINNE ROLNICTWA; PRODUKTY OGRODNICTWA, WŁĄCZAJĄC PRODUKTY WARZYWNICTWA
01.2            ZWIERZĘTA ŻYWE I PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
01.4            USŁUGI ZWIĄZANE Z ROLNICTWEM ORAZ CHOWEM I HODOWLĄ ZWIETRZĄT, Z WYŁĄCZENIEM USŁUG WETERYNARYJNYCH; USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
01.5            ŁOWIECTWO, CHÓW I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, USŁUGI ZWIĄZANE Z ŁOWIECTWEM
02              PRODUKTY GOSPODARKI LEŚNEJ I USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM
02.0            PRODUKTY GOSPODARKI LEŚNEJ I USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM

SEKCJA B        PRODUKTY RYBACTWA
05              RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBACTWA
05.0            RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBACTWA, USŁUGI ZWIĄZANE Z RYBACTWEM

SEKCJA C        PRODUKTY GÓRNICTWA
PODSEKCJA       SUROWCE ENERGETYCZNE GÓRNICTWA
CA
10              WĘGIEL KAMIENNY I BRUNATNY (LIGNIT);TORF
10.1            WĘGIEL KAMIENNY
10.2            WĘGIEL BRUNATNY (LIGNIT)
10.3            TORF
11              ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY; USŁUGI ZWIĄZANE Z GÓRNICTWEM ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO, Z WYŁĄCZENIEM POSZUKIWAŃ ZŁÓŻ
11.1            ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY
11.2            USŁUGI ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO, Z WYŁĄCZENIEM POSZUKIWAŃ ZŁÓŻ
12              RUDY URANU I TORU
12.0            RUDY URANU I TORU
PODSEKCJA       SUROWCE GÓRNICTWA INNE NIŻ ENERGETYCZNE
CB
13              RUDY METALI
13.1            RUDY ŻELAZA
13.2            RUDY METALI NIEŻELAZNYCH, Z WYŁĄCZENIEM RUD URANU I TORU
14              SUROWCE GÓRNICTWA POZOSTAŁE
14.1            KAMIEŃ NATURALNY
14.2            ŻWIR, PIASEK I GLINY
14.3            MINERAŁY CHEMICZNE I MINERAŁY DO PRODUKCJI NAWOZÓW
14.4            SÓL
14.5            SUROWCE GÓRNICTWA POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

SEKCJA D        PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
PODSEKCJA       ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, NAPOJE I WYROBY TYTONIOWE
DA
15              ARTYKUŁY SPOŻYWCZE I NAPOJE
15.1            MIĘSO ŚWIEŻE I WYROBY Z MIĘSA
15.2            RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBACTWA, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
15.3            OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
15.4            OLEJE, TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
15.5            WYROBY MLECZARSKIE
15.6            PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I PRODUKTY SKROBIOWE
15.7            PASZA DLA ZWIERZĄT
15.8            ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, POZOSTAŁE
15.9            NAPOJE
16              WYROBY TYTONIOWE
16.0            WYROBY TYTONIOWE
PODSEKCJA       WYROBY WŁÓKIENNICZE (TEKSTYLIA) I ODZIEŻ
DB
17              WYROBY WŁÓKIENNICZE (TEKSTYLIA)
17.1            PRZĘDZA WŁÓKIENNICZA I NICI
17.2            TKANINY
17.3            USŁUGI W ZAKRESIE WYKOŃCZANIA MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH
17.4            WYROBY WŁÓKIENNICZE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY
17.5            WYROBY WŁÓKIENNICZE POZOSTAŁE
17.6            DZIANINY
17.7            WYROBY DZIANE
18              ODZIEŻ; WYROBY FUTRZARSKIE
18.1            ODZIEŻ ZE SKÓRY LUB SKÓRY WTÓRNEJ
18.2            ODZIEŻ I DODATKI ODZIEŻOWE, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY ZE SKÓRY
18.3            SKÓRY FUTERKOWE; WYROBY FUTRZARSKIE
SEKCJA DC       SKÓRY WYPRAWIONE I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
19              SKÓRY WYPRAWIONE I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
19.1            SKÓRY WYPRAWIONE
19.2            WYROBY KALETNICZE I RYMARSKIE
19.3            OBUWIE
PODSEKCJA       DREWNO I WYROBY Z DREWNA
DD
20              DREWNO I WYROBY Z DREWNA ORAZ Z KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; ARTYKUŁY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
20.1            DREWNO PIŁOWANE, STRUGANE LUB IMPREGNOWANE
20.2            FORNIR; PŁYTY LAMINOWANE, PŁYTY WIÓROWE, PŁYTY PILŚNIOWE ORAZ POZOSTAŁE RODZAJE PŁYT I DESEK; SKLEJKA
20.3            WYROBY STOLARSKIE I CIESIELSKIE DLA BUDOWNICTWA
20.4            OPAKOWANIA DREWNIANE
20.5            WYROBY Z DREWNA POZOSTAŁE; WYROBY Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
PODSEKCJA       MASA WŁÓKNISTA; PAPIER, TEKTURA I WYROBY Z NICH; ZAPISANE
DE              NOŚNIKI INFORMACJI; USŁUGI POLIGRAFICZNE
21              MASA WŁÓKNISTA, PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
21.1            MASA WŁÓKNISTA, PAPIER I TEKTURA
21.2            WYROBY Z PAPIERU I TEKTURY
22              DRUKI I ZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI
22.1            KSIĄŻKI, GAZETY I POZOSTAŁE DRUKI ORAZ ZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI
22.2            USŁUGI POLIGRAFICZNE
22.3            USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
PODSEKCJA       KOKS, PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIWO JĄDROWE
DF
23              KOKS, PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIWO JĄDROWE
23.1            PRODUKTY PIECÓW KOKSOWNICZYCH
23.2            PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
23.3            PALIWO JĄDROWE
PODSEKCJA       CHEMIKALIA, WYROBY CHEMICZNE I WŁÓKNA SZTUCZNE
DG
24              CHEMIKALIA, WYROBY CHEMICZNE I WŁÓKNA SZTUCZNE
24.1            CHEMIKALIA PODSTAWOWE
24.2            PESTYCYDY I POZOSTAŁE ŚRODKI AGROCHEMICZNE
24.3            FARBY, LAKIERY I PODOBNE ŚRODKI POKRYWAJĄCE, FARBA DRUKARSKA I GOTOWE SYKATYWY
24.4            WYROBY FARMACEUTYCZNE
24.5            GLICERYNA; MYDŁO; ŚRODKI PIORĄCE, CZYSZCZĄCE I POLERUJĄCE; WYROBY KOSMETYCZNE I TOALETOWE
24.6            PRODUKTY CHEMICZNE POZOSTAŁE
24.7            WŁÓKNA CHEMICZNE
PODSEKCJA       WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
DH
25              WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
25.1            WYROBY Z GUMY
25.2            WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
PODSEKCJA       WYROBY Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
DI
26              WYROBY Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
26.1            SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA
26.2            WYROBY CERAMICZNE NIEOGNIOTRWAŁE, Z WYŁĄCZENIEM WYROBÓW DO CELÓW BUDOWLANYCH; OGNIOTRWAŁE WYROBY CERAMICZNE
26.3            PŁYTKI CERAMICZNE
26.4            MATERIAŁY BUDOWLANE CERAMICZNE
26.5            CEMENT, WAPNO I GIPS
26.6            WYROBY Z BETONU, GIPSU I CEMENTU
26.7            KAMIENIE OZDOBNE LUB BUDOWLANE, PODDANE OBRÓBCE I WYROBY Z NICH
26.8            PRODUKTY MINERALNE NIEMETALICZNE POZOSTAŁE
PODSEKCJA       METALE I PODSTAWOWE WYROBY Z METALI
DJ
27              METALE
27.1            ŻELIWO, STAL I ŻELAZOSTOPY
27.2            RURY
27.3            ŻELIWO I STAL PODDANE WSTĘPNEJ OBRÓBCE, POZOSTAŁE
27.4            METALE SZLACHETNE I METALE NIEŻELAZNE
27.5            USŁUGI ODLEWNICZE
28              WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
28.1            KONSTRUKCJE METALOWE
28.2            METALOWE CYSTERNY, ZBIORNIKI I POJEMNIKI; GRZEJNIKI I KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA
28.3            WYTWORNICE PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
28.4            USŁUGI KUCIA, PRASOWANIA, WYTŁACZANIA I WALCOWANIA METALI; USŁUGI W ZAKRESIE METALURGII PROSZKÓW
28.5            USŁUGI OBRÓBKI METALI I NAKŁADANIA POWŁOK NA METALE; USŁUGI Z ZAKRESU OBRÓBKI MECHANICZNEJ ELEMENTÓW METALOWYCH
28.6            WYROBY NOŻOWNICZE, NARZĘDZIA I DROBNE WYROBY METALOWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
28.7            WYROBY METALOWE GOTOWE POZOSTAŁE
PODSEKCJA       MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
DK
29              MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
29.1            MASZYNY DO WYTWARZANIA I WYKORZYSTANIA ENERGII MECHANICZNEJ, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH
29.2            MASZYNY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA POZOSTAŁE
29.3            MASZYNY DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA
29.4            OBRABIARKI I NARZĘDZIA MECHANICZNE
29.5            MASZYNY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA POZOSTAŁE
29.6            BROŃ I AMUNICJA
29.7            SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
PODSEKCJA       URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I OPTYCZNE
DL
30              MASZYNY BIUROWE I KOMPUTERY
30.0            MASZYNY BIUROWE I KOMPUTERY
31              MASZYNY I APARATURA ELEKTRYCZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
31.1            SILNIKI ELEKTRYCZNE, PRĄDNICE I TRANSFORMATORY
31.2            APARATURA ELEKTRYCZNA ROZDZIELCZA I STEROWNICZA
31.3            DRUTY I PRZEWODY IZOLOWANE
31.4            AKUMULATORY, OGNIWA I BATERIE GALWANICZNE
31.5            SPRZĘT OŚWIETLENIOWY I LAMPY ELEKTRYCZNE
31.6            SPRZĘT ELEKTRYCZNY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
32              SPRZĘT I WYPOSAŻENIE RADIOWE, TELEWIZYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE
32.1            LAMPY ELEKTRONOWE I POZOSTAŁE ELEMENTY ELEKTRONICZNE
32.2            URZĄDZENIA NADAWCZE TELEWIZYJNE I RADIOWE, URZĄDZENIA I APARATY DLA TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ
32.3            ODBIORNIKI TELEWIZYJNE I RADIOWE; URZĄDZENIA DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU ORAZ AKCESORIA DO NICH
33              URZĄDZENIA ORAZ INSTRUMENTY MEDYCZNE, PRECYZYJNE I OPTYCZNE, ZEGARY I ZEGARKI
33.1            SPRZĘT MEDYCZNY I CHIRURGICZNY ORAZ PRZYRZĄDY ORTOPEDYCZNE
33.2            INSTRUMENTY I PRZYRZĄDY POMIAROWE, KONTROLNE, NAWIGACYJNE I PODOBNE INSTRUMENTY I PRZYRZĄDY
33.3            PROJEKTOWANIE I MONTAŻ SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI
33.4            INSTRUMENTY OPTYCZNE I SPRZĘT FOTOGRAFICZNY
33.5            ZEGARY I ZEGARKI
PODSEKCJA       SPRZĘT TRANSPORTOWY
DM
34              POJAZDY SAMOCHODOWE, PRZYCZEPY I NACZEPY
34.1            POJAZDY SAMOCHODOWE
34.2            NADWOZIA DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; PRZYCZEPY I NACZEPY
34.3            CZĘŚCI I AKCESORIA DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I ICH SILNIKÓW
35              SPRZĘT TRANSPORTOWY POZOSTAŁY
35.1            STATKI, ŁODZIE I KONSTRUKCJE PŁYWAJĄCE
35.2            LOKOMOTYWY KOLEJOWE, TRAMWAJE ORAZ TABOR KOLEJOWY I TRAMWAJOWY
35.3            STATKI POWIETRZNE I KOSMICZNE
35.4            MOTOCYKLE I ROWERY
35.5            SPRZĘT TRANSPORTOWY POZOSTAŁY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
PODSEKCJA       PRODUKTY WYTWORZONE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
DN
36              MEBLE; WYROBY POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
36.1            MEBLE
36.2            WYROBY JUBILERSKIE I PODOBNE
36.3            INSTRUMENTY MUZYCZNE
36.4            SPRZĘT SPORTOWY
36.5            GRY I ZABAWKI
36.6            PRODUKTY POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
37              SUROWCE WTÓRNE
37.1            SUROWCE WTÓRNE METALOWE
37.2            SUROWCE WTÓRNE NIEMETALOWE
SEKCJA E        ENERGIA ELEKTRYCZNA, GAZ, PARA WODNA I WODA
40              ENERGIA ELEKTRYCZNA, GAZ, PARA WODNA I GORĄCA WODA
40.1            ENERGIA ELEKTRYCZNA
40.2            GAZY WYTWORZONE METODAMI PRZEMYSŁOWYMI ORAZ USŁUGI W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM
40.3            USŁUGI DOSTARCZANIA PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY; CIEPŁO
41              WODA; POBÓR, OCZYSZCZANIE I ROZPROWADZANIE WODY
41.0            WODA; POBÓR, OCZYSZCZANIE I ROZPROWADZANIE WODY
SEKCJA F        ROBOTY BUDOWLANE
45              ROBOTY BUDOWLANE
45.1            ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD ZABUDOWĘ
45.2            ROBOTY ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
45.3            ROBOTY BUDOWLANE INSTALACYJNE
45.4            ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE
45.5            USŁUGI WYNAJMU SPRZĘTU BUDOWLANEGO I DO WYBURZEŃ WRAZ Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ
SEKCJA G        USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO I DETALICZNEGO; NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
50              USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; OBSŁUGA I NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; USŁUGI W ZAKRESIE SPRZEDAŻY DETALICZNEJ PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
50.1            USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
50.2            USŁUGI W ZAKRESIE OBSŁUGI I NAPRAW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; POMOC DROGOWA
50.3            USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU CZĘŚCIAMI I AKCESORIAMI DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
50.4            USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU MOTOCYKLAMI ORAZ CZĘŚCIAMI I AKCESORIAMI DO NICH; KONSERWACJA I NAPRAWY MOTOCYKLI
50.5            USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO PALIWAMI DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
51              USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO I KOMISOWEGO, Z WYŁĄCZENIEM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI
51.1            USŁUGI POŚREDNICTWA W HANDLU HURTOWYM
51.2            USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO PŁODAMI ROLNYMI I ŻYWYMI ZWIERZĘTAMI
51.3            USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO ŻYWNOŚCIĄ, NAPOJAMI I WYROBAMI TYTONIOWYMI
51.4            USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO ARTYKUŁAMI UŻYTKU DOMOWEGO
51.5            USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO NIEROLNICZYMI PÓŁPRODUKTAMI, ODPADAMI I ZŁOMEM
51.8            USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO MASZYNAMI I SPRZĘTEM ORAZ DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM
51.9            USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO POZOSTAŁE
52              USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI I PALIW; NAPRAWY ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
52.1            USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO PROWADZONEGO W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
52.2            USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO ŻYWNOŚCIĄ, NAPOJAMI ORAZ WYROBAMI TYTONIOWYMI PROWADZONEGO W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
52.3            USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO WYROBAMI FARMACEUTYCZNYMI I MEDYCZNYMI, KOSMETYKAMI ORAZ ARTYKUŁAMI TOALETOWYMI
52.4            USŁUGI POZOSTAŁE W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO WYROBAMI NOWYMI PROWADZONE W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
52.5            USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO ARTYKUŁAMI UŻYWANYMI, PROWADZONEGO PRZEZ SKLEPY
52.6            USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO PROWADZONEGO POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ
52.7            USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO ORAZ DOMOWEGO

SEKCJA H        USŁUGI HOTELARSKIE I GASTRONOMICZNE
55              USŁUGI HOTELARSKIE I GASTRONOMICZNE
55.1            USŁUGI HOTELARSKIE
55.2            USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI ORAZ POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
55.3            USŁUGI GASTRONOMICZNE
55.4            USŁUGI ZWIĄZANE Z PODAWANIEM NAPOJÓW
55.5            USŁUGI STOŁÓWKOWE I CATERINGOWE

SEKCJA I        USŁUGI TRANSPORTOWE, MAGAZYNOWE ORAZ ŁĄCZNOŚCI
60              USŁUGI TRANSPORTU LĄDOWEGO I RUROCIĄGOWEGO
60.1            TRANSPORT KOLEJOWY
60.2            TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY
60.3            TRANSPORT RUROCIĄGAMI
61              USŁUGI TRANSPORTU WODNEGO
61.1            TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY
61.2            TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY
62              USŁUGI TRANSPORTU LOTNICZEGO
62.1            TRANSPORT LOTNICZY REGULARNY
62.2            TRANSPORT LOTNICZY NIEREGULARNY
62.3            TRANSPORT KOSMICZNY
63              USŁUGI WSPOMAGAJĄCE NA RZECZ TRANSPORTU; USŁUGI TURYSTYCZNE
63.1            USŁUGI W ZAKRESIE PRAC PRZEŁADUNKOWYCH, MAGAZYNOWANIA I PRZECHOWYWANIA TOWARÓW
63.2            USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT POZOSTAŁE
63.3            USŁUGI BIUR PODRÓŻY, PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH; OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
63.4            USŁUGI AGENCJI TRANSPORTOWYCH POZOSTAŁE
64              USŁUGI POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE
64.1            USŁUGI POCZTOWE
64.2            USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

SEKCJA J        USŁUGI POŚREDNICTWA FINANSOWEGO
65              USŁUGI POŚREDNICTWA FINANSOWEGO, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNO-RENTOWYCH
65.1            USŁUGI POŚREDNICTWA PIENIĘŻNEGO
65.2            USŁUGI POŚREDNICTWA FINANSOWEGO, POZOSTAŁE
66              USŁUGI UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
66.0            USŁUGI UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
67              USŁUGI POMOCNICZE ZWIĄZANE Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI
67.1            USŁUGI POMOCNICZE ZWIĄZANE Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH
67.2            USŁUGI ZWIĄZANE Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI

SEKCJA K        USŁUGI ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI, WYNAJEM, NAUKA I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
70              USŁUGI ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI
70.1            USŁUGI ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MAJĄTEK WŁASNY
70.2            USŁUGI WYNAJMOWANIA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH MAJĄTEK WŁASNY
70.3            USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONE NA ZLECENIE
71              USŁUGI WYNAJMU LUB DZIERŻAWY MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI OPERATORSKIEJ ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
71.1            USŁUGI WYNAJMU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
71.2            USŁUGI WYNAJMU POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU
71.3            USŁUGI WYNAJMU POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
71.4            USŁUGI WYPOŻYCZANIA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
72              USŁUGI INFORMATYCZNE
72.1            USŁUGI DORADZTWA W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
72.2            USŁUGI DORADZTWA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
72.3            USŁUGI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH
72.4            USŁUGI BAZ DANYCH
72.5            USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
72.6            USŁUGI ZWIĄZANE Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁE
73              USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE
73.1            USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
73.2            USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
74              USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZOSTAŁE
74.1            USŁUGI PRAWNICZE; RACHUNKOWO-KSIĘGOWE; BADANIA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ; DORADZTWA W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
74.2            USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I INŻYNIERSKIE ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI DORADZTWO
74.3            USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ I ANALIZ TECHNICZNYCH
74.4            USŁUGI REKLAMOWE
74.5            USŁUGI REKRUTACJI I UDOSTĘPNIANIA PRACOWNIKÓW
74.6            USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE I OCHRONIARSKIE
74.7            USŁUGI SPRZĄTANIA I CZYSZCZENIA OBIEKTÓW
74.8            USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

SEKCJA L        USŁUGI W ZAKRESIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, OBRONY NARODOWEJ, OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
75              USŁUGI W ZAKRESIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, OBRONY NARODOWEJ, OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
75.1            USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ POLITYKI EKONOMICZNEJ I SPOŁECZNEJ
75.2            USŁUGI NA RZECZ CAŁEGO SPOŁECZEŃSTWA
75.3            USŁUGI W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

SEKCJA M        USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI
80              USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI
80.1            USŁUGI PRZEDSZKOLI I SZKOLNICTWA PODSTAWOWEGO
80.2            USŁUGI SZKOLNICTWA NA POZIOMIE WYŻSZYM NIŻ PODSTAWOWY
80.3            USŁUGI SZKOLNICTWA NA POZIOMIE WYŻSZYM NIŻ ŚREDNI
80.4            USŁUGI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁYCH FORM KSZTAŁCENIA

SEKCJA N        USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
85              USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
85.1            USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO
85.2            USŁUGI WETERYNARYJNE
85.3            USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ

SEKCJA O        USŁUGI KOMUNALNE POZOSTAŁE, SPOŁECZNE I INDYWIDUALNE
90              USŁUGI W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKAMI ORAZ GOSPODAROWANIA ODPADAMI, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE
90.0            USŁUGI W ZAKRESIE ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW, USUWANIA ODPADÓW, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE
91              USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
91.1            USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE KOMERCYJNE, PRACODAWCÓW ORAZ ORGANIZACJE PROFESJONALNE
91.2            USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ZWIĄZKI ZAWODOWE
91.3            USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POZOSTAŁE ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE
92              USŁUGI ZWIĄZANE Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM
92.1            USŁUGI ZWIĄZANE Z FILMAMI I NAGRANIAMI WIDEO
92.2            USŁUGI RADIA I TELEWIZJI
92.3            USŁUGI ROZRYWKOWE POZOSTAŁE
92.4            USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ AGENCJE INFORMACYJNE
92.5            USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ BIBLIOTEKI, ARCHIWA, MUZEA I INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z KULTURĄ
92.6            USŁUGI ZWIĄZANE ZE SPORTEM
92.7            USŁUGI REKREACYJNE POZOSTAŁE
93              USŁUGI POZOSTAŁE
93.0            USŁUGI POZOSTAŁE

SEKCJA P        USŁUGI GOSPODARSTW DOMOWYCH
95              USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
95.0            USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
96              RÓŻNORODNE WYROBY PRODUKOWANE PRZEZ PRYWATNE GOSPODARSTWA DOMOWE NA UŻYTEK WŁASNY
96.0            RÓŻNORODNE WYROBY PRODUKOWANE PRZEZ PRYWATNE GOSPODARSTWA DOMOWE NA UŻYTEK WŁASNY
97              RÓŻNORODNE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PRYWATNE GOSPODARSTWA DOMOWE NA UŻYTEK WŁASNY
97.0            RÓŻNORODNE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PRYWATNE GOSPODARSTWA DOMOWE NA UŻYTEK WŁASNY

SEKCJA Q        USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
99              USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

99.0            USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY

SKRÓTY STOSOWANE W ZASADACH METODYCZNYCH PKWiU

CN             Combined Nomenclature
(Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego)
CPA            Classification of Products by Activity
(Klasyfikacja Produktów wg Działalności)
CPC            Central Product Classification
(Centralna Klasyfikacja Produktów)
HS             Harmonized Commodity Description and Coding System HS
(Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów - HS)
ISIC           International Standard Industrial Classification of Economic Activities
(Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Rodzajów Działalności)
NACE           Nomenclatures des Activites de Communite Europeene
(Nomenklatura Działalności we Wspólnocie Europejskiej)
PRODCOM        Products of the Community (Produkty Wspólnoty)
PKD            Polska Klasyfikacja Działalności
REGON          Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej
PRODPOL        Nomenklatura do badania wyrobów przemysłowych do sprawozdawczości bieżącej i rocznej

WYKAZ JEDNOSTEK MIAR USTALONYCH DLA STOSOWANIA W PKWiU

SYMBOL
LITEROWY       NAZWA
szt.           Sztuka
100 szt.       Sto sztuk
1000 szt.      Tysiąc sztuk
para           Para
g              Gram
t              Tona
kg             Kilogram
c/k            Karat (2*10-4 kg)
1000 ton       Tysiąc ton
m              Metr
km             Kilometr
m2             Metr kwadratowy
dm3            Decymetr sześcienny
m3             Metr sześcienny
dam3           Dekametr sześcienny
1000 m3        Tysiąc metrów sześciennych
lalc 100%      Litr czystego (100 %) alkoholu
l              Litr
hl             Hektolitr
1000 l         Tysiąc litrów
kpl            Komplet
dm3 100%       Decymetr sześcienny przeliczeniowej objętości produktu o 100 % zawartości czystego składnika
ce/el          Liczba ogniw
GT             Tonaż brutto
ct/l           Ładowność w tonach
kg 90%sdt      Kilogram masy w 90 % suchej
kg K2O         Kilogram tlenku potasu
kg PbO         Kilogram tlenku ołowiu
kg HCl         Kilogram chlorowodoru
kg SO2         Kilogram dwutlenku siarki
kg P2O5        Kilogram pięciotlenku fosforu
kg HF          Kilogram fluorowodoru
kg NaOH        Kilogram wodorotlenku sodu
kg KOH         Kilogram wodorotlenku potasu
kg Al2O3       Kilogram trójtlenku glinu
kg F           Kilogram fluoru
kg TiO2        Kilogram dwutlenku tytanu
kg SiO2        Kilogram dwutlenku krzemu
kg Cl          Kilogram chloru
kg S           Kilogram siarki
kg Na2S2O5     Kilogram pirosiarczynu sodu
kg N           Kilogram azotu
kg Na2CO3      Kilogram węglanu sodu
kg K2CO3       Kilogram węglanu potasu
kg BaCO3       Kilogram węglanu baru
kg B2O3        Kilogram trójtlenku boru
kg H2O2        Kilogram nadtlenku wodoru
kg akt.s       Kilogram aktywnego składnika
MWh            Megawatogodzina
GJ             Gigadżul
TJ             Teradżul
Pa             Pascal
MPa            Megapascal

ZASADY METODYCZNE POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG

1       POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1     Zawarte w niniejszym opracowaniu zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) określają podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się nią oraz zasady interpretacji i aktualizacji.
1.2     Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług składa się z:
-   niniejszych Zasad Metodycznych PKWiU,
-   uwag do poszczególnych działów,
-   tablic klasyfikacyjnych,
-   Wykazu jednostek miar występujących w PKWiU.
1.3     Zasady Metodyczne PKWiU stanowią integralną część Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług; zawarte w nich postanowienia obowiązują przy jej interpretacji i stosowaniu.
1.4     Tablice klasyfikacyjne stanowią wykazy grupowań i obejmują:
-   symbole grupowań,
-   nazwy grupowań,
-   symbole grupowań Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (CN) dla wyrobów i grupowań Centralnej Klasyfikacji Produktów (CPC) - dla usług,
-   symbole literowe jednostek miar z Wykazu jednostek miar ustalonych dla stosowania w PKWiU.
1.5     Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług opracowana została dla potrzeb statystyki oraz ewidencji źródłowej i stanowi podstawę do:
-   nomenklatur pochodnych wyrobów i usług stanowiących wykazy grupowań wyrobów względnie usług wybranych z PKWiU i służących celom sprawozdawczości w zakresie produkcji, zbytu, obrotu towarowego, zapasów, transportu itp.,
1.6     Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług stanowić może podstawę wykazów grupowań, względnie konkretnych wyrobów i usług, stosowanych przy podejmowaniu określonych decyzji gospodarczych, jak również organizacji ewidencji źródłowej podmiotów gospodarczych w postaci indeksów materiałowych, towarowych itp. urządzeń ewidencyjnych.

2       MIEJSCE POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG W SYSTEMIE KLASYFIKACJI STATYSTYCZNYCH

2.1     Klasyfikacje gospodarcze są w statystyce podstawowym narzędziem służącym zarówno do zbierania, przetwarzania, jak i do prezentowania danych statystycznych.
Wyróżnia się dwa główne rodzaje stosowanych w statystyce klasyfikacji gospodarczych:
-   klasyfikacje działalności przeznaczone do klasyfikowania podmiotów gospodarczych i innych jednostek stosowane przy przedstawianiu struktury i wewnętrznych powiązań gospodarki,
-   klasyfikacje produktów przeznaczone do klasyfikowania efektów działalności jednostek organizacyjnych stosowane są do przedstawiania danych statystycznych związanych z wytwarzaniem, obrotem i zużyciem produktów.
2.2     Obowiązujący system gospodarczych klasyfikacji statystycznych wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów do stosowania od dnia 1 maja 2004 r. obejmuje:
-   Polską Klasyfikację Działalności (PKD),
-   Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU),
-   Scaloną Nomenklaturę Towarową Handlu Zagranicznego (CN).
2.3     Miejsce PKWiU w systemie, powiązanie z innymi klasyfikacjami systemu międzynarodowego - szerzej omówione w dalszej części - przedstawiono w postaci schematu na następnej stronie.

SYSTEM POWIĄZAŃ STATYSTYCZNYCH KLASYFIKACJI GOSPODARCZYCH
 Zasięg klasyfikacji (system kodowy) Klasyfikacja działalności Klasyfikacja produktów (wyroby + usługi) Nomenklatury pochodne produktów   Klasyfikacja handlu zagranicznego
Międzynarodowy
(ONZ)
 
 
(Własny system kodowy poszczególnych klasyfikacji) ISIC
Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Rodzajów Działalności
 
YYYY CPC
Centralna Klasyfikacja Produktów
 
 
WWWWW     HS
Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów
 
HHHH HH
Unii Europejskiej
(UE)
 
 
(Jednolity system kodowy) NACE
Nomenklatura Działalności we Wspólnocie Europejskiej
YY.XX CPA
Klasyfikacja Produktów wg Działalności
 
YY.XX.ZZ Lista PRODCOM
 
 
 
YY.XX.ZZ.PP   CN
Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego
HHHH HH CC
Krajowy - Polska
 
 
 
 
 
(Jednolity system kodowy spójny z europejskim) PKD Polska Klasyfikacja Działalności
 
 
 
 
YY.XX.A PKWiU
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (rozwinięta do poziomu SWW i KU)
 
YY.XX.ZZ-PP.SS PRODPOL
Nomenklatura do badania wyrobów przemysłowych do sprawozdawczości bieżącej i rocznej
YY.XX.ZZ-PP.SS.KK   CN
Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego
 
 
HHHH HH CC
 
("A" w symbolu - znak alfabetyczny)
    
  
Elementy konstrukcyjne do definiowania zakresu grupowań

 
2.4     Klasyfikacje statystyczne są ze sobą zharmonizowane. Wyróżnia się zharmonizowanie klasyfikacji tego samego rodzaju w ramach systemów: ONZ, UE, krajowych oraz zharmonizowanie klasyfikacji różnego rodzaju, czyli np. klasyfikacji działalności z klasyfikacjami produktów.
2.5     Klasyfikacje tego samego rodzaju zachowują wzajemne powiązania pojęciowe, zakresowe i w większości przypadków kodowe, a wyróżniają się przede wszystkim rozwiniętą strukturą (rozbudowaną szczegółowością).
Dotyczy to odpowiednio zharmonizowania ISIC, NACE i PKD oraz kolejno zharmonizowania CPC, CPA i PKWiU, a także zharmonizowania HS, CN.

3      STRUKTURA POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG

3.1     Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług jest klasyfikacją obejmującą grupowania produktów w podziale dziewięciopoziomowym z dodatkowym poziomem pośrednim i określa ich powiązania z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) w zakresie wszystkich produktów oraz Scaloną Nomenklaturą Towarową Handlu Zagranicznego (CN), Listą PRODCOM - w zakresie wyrobów oraz klasyfikacją CPC - w zakresie usług.
3.2     Grupowania poziomu pierwszego - "sekcje" oznaczone są symbolami jednoliterowymi.
Grupowania poziomu pośredniego - "podsekcje" oznaczone są symbolami dwuliterowymi.
Grupowania poziomu drugiego - "działy" oznaczone są symbolami dwucyfrowymi.
Grupowania poziomu trzeciego - "grupy" oznaczone są symbolami trzycyfrowymi.
Grupowania poziomu czwartego - "klasy" oznaczone są symbolami czterocyfrowymi.
Grupowania poziomu piątego - "kategorie" oznaczone są symbolami pięciocyfrowymi.
Grupowania poziomu szóstego - "podkategorie" oznaczone są symbolami sześciocyfrowymi.
Grupowania poziomu siódmego - "pozycje" oznaczone są symbolami ośmiocyfrowymi.
Grupowania poziomu ósmego i dziewiątego - "dziewięcio- i dziesięciocyfrówki" oznaczone są odpowiednio symbolami dziewięcio- i dziesięciocyfrowymi.
3.3     Struktura grupowań PKWiU, ich symbole i sposób zapisu, ogólne nazwy grupowań poszczególnych szczebli są następujące:

grafika

3.4     Dla pierwszych czterech poziomów PKWiU, łącznie z poziomem pośrednim, przyjęto (analogicznie jak w CPA) jako kryterium podziału produktów ich pochodzenie zdefiniowane przez PKD (NACE).
W efekcie powoduje to, że każdy produkt będący wyrobem lub usługą musi być przyporządkowany do jednego i tylko jednego rodzaju działalności zaliczonego do określonej sekcji, podsekcji, działu, grupy i klasy.
Podział produktów na tych poziomach odpowiada zatem podziałowi działalności przyjętemu w NACE oraz PKD, co ma swe odzwierciedlenie w czterocyfrowych symbolach (XX.XX) grupowań PKWiU zgodnych z symbolami przyjętymi w NACE i PKD. Wyjątek stanowią wyroby włókiennicze, dla których zgodność występuje jedynie na poziomie grup (por. 5.2.2.3) oraz produkty rybołówstwa i rybactwa (por. 5.2.2.2).
Redakcja nazw grupowań tych poziomów nawiązuje również do odpowiadających im nazw rodzajów działalności.
3.5     Na poziomach piątym i szóstym ("kategorie" i "podkategorie") w PKWiU przyjęto podział produktów określony na tych samych poziomach w międzynarodowej Klasyfikacji Produktów wg Działalności (CPA), przejmując również z tej klasyfikacji pięcio- i sześciocyfrowe symbole oraz ich nazwy.
3.6     Na poziomie siódmym za podstawę podziału przyjęto w zasadzie Listę PRODCOM (lista A).
Lista ta w krajach Unii Europejskiej nie jest klasyfikacją produktów, a jedynie wykazem grupowań wyrobów i usług przemysłowych, dla których dokonywane jest zbieranie danych od poszczególnych podmiotów działalności gospodarczej.
Obejmuje ona głównie grupowania wyrobów i usług przemysłowych, ale nie w pełnym zakresie.
Lista PRODCOM nie obejmuje:
-   produktów rolnictwa, łowiectwa, gospodarki leśnej, ryb i innych produktów rybołówstwa i rybactwa (działy 01, 02, 05);
-   produktów zagospodarowania odpadów (recykling) objętych działem 37, ze względu na będące w toku specjalne badania zmierzające do określenia ich miejsca w statystyce;
-   wody i rozprowadzania wody (dział 41);
-   niektórych produktów (nielicznych) pozostałych działów obejmujących wyroby o małym znaczeniu gospodarczym;
-   usług (z wyjątkiem usług produkcyjnych);
-   produktów o charakterze odpadów przy poszczególnych rodzajach produkcji.
Z tych względów klasyfikacja PKWiU na poziomie 7. dla wymienionych wyżej produktów pozostawia na ogół miejsca niewykorzystane i oznaczone w symbolach znakiem "00".
3.7     Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że Lista PRODCOM (lista A) określa w sposób obligatoryjny zakres i szczegółowość danych statystycznych dotyczących produkcji, które Polska ma obowiązek przekazywania Unii Europejskiej.
Z tych względów jakiekolwiek zmiany zakresu rzeczowego od dwu- do ośmiocyfrowych grupowań PKWiU mogą być wprowadzane jedynie w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami Unii Europejskiej (por.9.2).
3.8     Grupowania ósmego i dziewiątego poziomu PKWiU (dziewięciocyfrówki i dziesięciocyfrówki) stworzone zostały dla potrzeb wyłącznie krajowych w celu umożliwienia:
-   dalszej dezagregacji danych statystycznych zbieranych od podmiotów gospodarczych i przeznaczonych dla potrzeb statystyki krajowej;
-   usprawnienia i ujednolicenia ewidencji źródłowej podmiotów gospodarczych.
W zależności od charakteru produktów podział dziewięcio- i dziesięciocyfrówek oparto na Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego bądź też ustalono kryteria i sposób podziału na podstawie aktualnych potrzeb statystyki, posługując się Polskimi Normami lub rozwiązaniami stosowanymi w praktyce gospodarczej.

4       ZAKRES RZECZOWY POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG

4.1     Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu, przy czym:
-   pod pojęciem produktów rozumie się wyroby i usługi;
-   pod pojęciem wyrobów rozumie się surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i części tych wyrobów - o ile występują w obrocie;
-   pod pojęciem usług rozumie się:
-   wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych - usługi na rzecz produkcji;
-   wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.
4.2     Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług oparta została na następujących klasyfikacjach i nomenklaturach międzynarodowych:
-   Nomenclatures des Activities de Communite Europeene (NACE), Rev. 1.1 (Nomenklatura Działalności we Wspólnocie Europejskiej)
-   Classification of Products by Activity (CPA), wersja 2002 (Klasyfikacja Produktów wg Działalności)
-   Products of the Community (PRODCOM), obowiązująca w 2004 r. (Produkty Wspólnoty)
oraz w odniesieniu do określenia zakresów rzeczowych poszczególnych grupowań:
-   Combined Nomenclature (CN), obowiązująca w roku 2004 r. (Nomenklatura Scalona),
jak również ich odpowiednikach krajowych:
-   Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), wydanie z 2004 r.,
-   Liście PRODCOM 2004 r.,
-   Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego (CN), wydanie z 2004 r.

5       ZASADY TWORZENIA GRUPOWAŃ PKWiU

5.1     Sposób tworzenia grupowań na poszczególnych szczeblach podziału.
5.1.1   W PKWiU rozróżnia się niżej podane rodzaje grupowań:
-   grupowania macierzyste - są to grupowania podlegające podziałowi na niższych szczeblach, np. podkategorie są grupowaniami macierzystymi w stosunku do pozycji, dziewięciocyfrówek i dziesięciocyfrówek; dziesięciocyfrówki nie mogą być grupowaniami macierzystymi;
-   grupowania pochodne - są grupowaniami, na które dzielą się grupowania macierzyste, np. pozycje są grupowaniami pochodnymi w stosunku do podkategorii, dziesięciocyfrówki w stosunku do dziewięciocyfrówek;
-   grupowania końcowe - są to grupowania, które nie podlegają podziałowi; w PKWiU są nimi jedynie dziesięciocyfrówki;
5.1.2   Przy tworzeniu PKWiU przyjęto zasadę kompletności podziału grupowań macierzystych, jako podstawowy i nieodzowny warunek poprawności całej klasyfikacji; zasada ta stanowi, że suma zakresów grupowań pochodnych musi być równa zakresowi bezpośrednio nadrzędnego grupowania macierzystego; oznacza to, że suma zakresów grupowań pochodnych musi w pełni wyczerpywać zakres grupowania macierzystego i nie może być od niego większa.
5.1.3   W przypadkach, gdy suma zakresów grupowań pochodnych nie wyczerpuje całego zakresu grupowania macierzystego, tworzy się grupowanie obejmujące produkty pozostałe; obejmuje ono produkty, które zalicza się do grupowania bezpośrednio nadrzędnego, lecz niedające się zaliczyć do któregokolwiek grupowania pochodnego. Grupowania "pozostałe" tworzy się również dla:
-   łącznego ujęcia produktów o mniejszym znaczeniu ekonomicznym, których nie można wyodrębnić ze względu na ograniczenie ilości grupowań pochodnych do 9,
-   łącznego ujęcia produktów "nowych" niedających się zaliczyć do pozostałych grupowań danego szczebla i dla których, ze względu np. na wielkość produkcji, nie jest celowe wydzielanie w osobne grupowanie; z chwilą wzrostu produkcji, dla produktów tych mogą być tworzone grupowania odrębne.
Grupowanie obejmujące "produkty pozostałe", z reguły otrzymuje symbol "9" bez względu na to, czy na danym szczeblu podziału stosowano osiem, czy też mniej grupowań pochodnych. Wyjątkiem od tej zasady jest zarezerwowanie w sekcji D cyfry "9" na miejscu 5. symbolu dla oznaczenia grupowań obejmujących usługi instalowania, naprawy i konserwacji wyrobów oraz niektóre inne usługi produkcyjne.
5.1.4   Zakresy poszczególnych grupowań pochodnych określonego grupowania macierzystego w żadnym przypadku nie mogą zachodzić na siebie, tzn. nie może powstać sytuacja, w której określony produkt może być zaliczany do więcej niż jednego grupowania PKWiU (zasada jednoznaczności grupowań).
5.1.5   Podstawowym założeniem budowy PKWiU jest powiązanie klasyfikacji produktów (wyrobów i usług) z klasyfikacją działalności gospodarczych (PKD) tak, aby każdy produkt klasyfikowany był przede wszystkim w zależności od rodzaju działalności, w wyniku której powstaje. A zatem: każdy produkt (wyrób, usługa) może być zaliczony przede wszystkim do jednego i tylko jednego rodzaju działalności gospodarczej określonego w Polskiej Klasyfikacji Działalności.
Kryterium to jest podstawą utworzenia pierwszych czterech poziomów łącznie z poziomem pośrednim PKWiU, tj. sekcji i podsekcji, działów, grup i klas. Powyższe powiązanie PKWiU z Polską Klasyfikacją Działalności ma szczególne znaczenie dla badań statystycznych zjawisk gospodarczych i dalszej korelacji z międzynarodowymi klasyfikacjami celowymi, takimi jak: Klasyfikacja Funkcji Rządu, Klasyfikacja Indywidualnej Konsumpcji Celowej, Klasyfikacja Celowych Nakładów Producentów i innych.
5.1.6   Przy tworzeniu PKWiU przyjęto jako podstawowy hierarchiczno dziesiętny system podziału grupowań macierzystych. Liczbę grupowań pochodnych dla każdego grupowania macierzystego ograniczono do dziewięciu. Dziesiętny system podziału grupowań zastosowano w pełni w odniesieniu do grup, klas, kategorii i podkategorii oraz przeważa on w dziewięcio- i dziesięciocyfrówkach. System setny podziału grupowań zastosowano w pełni w odniesieniu do działów, pozycji oraz niekiedy na dziewiątym i dziesiątym miejscu symbolu.
Potrzeba tworzenia nowych grupowań wynikać może w szczególności z:
-   pojawienia się w obrocie nowych rodzajów produktów,
-   konieczności wydzielenia osobnego grupowania dla produktów o dotychczas niewielkim znaczeniu gospodarczym, objętych grupowaniami "pozostałe" w przypadku wzrostu ich znaczenia wzgl. wielkości produkcji,
-   konieczności obserwacji produktów o specjalnym znaczeniu gospodarczym.
5.2     Zakres rzeczowy grupowań obejmujących wyroby
5.2.1   Ogólne zasady określania zakresu rzeczowego grupowań obejmujących wyroby.
Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług w zakresie wyrobów tworzono, uwzględniając właściwości fizyczne oraz strukturę wyrobów. Ma to swoje potwierdzenie w przyjętych, podstawowych kryteriach podziału (por.5.1.5). W oparciu o założenia te zbudowane są również międzynarodowe klasyfikacje handlu zagranicznego:
-   Zharmonizowany System Oznaczenia i Kodowania Towarów (HS) oraz
-   Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (CN).
W celu maksymalnego zharmonizowania międzynarodowych klasyfikacji wyrobów dla potrzeb statystyki produkcji z wcześniej opracowanymi międzynarodowymi klasyfikacjami towarów dla potrzeb handlu zagranicznego - przy opracowywaniu klasyfikacji wyrobów posłużono się jako "blokami konstrukcyjnymi" grupowaniami Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (CN). Z tych względów, w PKWiU zakres rzeczowy wszystkich dziesięciocyfrówek obejmujących wyroby określony jest zakresem rzeczowym odpowiednich grupowań CN, tj. każda z dziesięciocyfrówek PKWiU stanowi grupowanie, część grupowania lub agregat kilku grupowań CN. Ich symbole podano w rubr. 3 Tablic klasyfikacyjnych.
5.2.2   Szczególne przypadki określania zakresu rzeczowego grupowań obejmujących wyroby:
5.2.2.1  Klasie PKD 01.30 "Uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana)" w PKWiU nie są przydzielone żadne produkty, gdyż produkty gospodarstw mieszanych nie różnią się od produktów gospodarstw wyspecjalizowanych, produkty te są sklasyfikowane w odpowiednich pozycjach grup 01.1 i 01.2.
5.2.2.2  Klasom PKD 05.01 "Rybołówstwo, włączając działalność usługową" i 05.02 "Rybactwo, włączając działalność usługową" odpowiada tylko jedna klasa w PKWiU 05.00 "Ryby i pozostałe produkty rybołówstwa i rybactwa, usługi związane produktów rybołówstwem i rybactwem", ponieważ produktów pochodzących z tych dwóch działalności nie daje się rozróżnić.
5.2.2.3  W zakresie przędz, nici i tkanin włókienniczych (17.11 - 17.17 i 17.21 - 17.25) powiązanie wyrobów (PKWiU) z działalnością (PKD) możliwe było jedynie na poziomie grup (17.1 i 17.2). Wynika to z różnicy kryteriów podziału na niższych szczeblach, które w PKD oparte są o rodzaje technologii, natomiast w PKWiU oparte są o rodzaje surowców podstawowych definiowanych elementami CN.
5.2.2.4  Odpady i złom sklasyfikowane zostały w PKWiU w tych klasach odpowiadających działalności, w których ma miejsce pierwsze przetworzenie; złom żelazny sklasyfikowano w klasie 27.10 (27.10.92). Należy przy tym podkreślić, że żaden rodzaj odpadów względnie złomu nie został sklasyfikowany w dziale 37 (recykling), który obejmuje jedynie usługi związane z odzyskiwaniem materiałów i odpadów. W przypadkach, gdy dla określonych odpadów i złomu nie wydzielono osobnych grupowań, należy klasyfikować je w klasach wyrobów odpowiadających działalności, w których nastąpiło pierwsze przetworzenie.
5.2.2.5  Wyroby używane względnie zużyte sklasyfikowano w grupowaniach dla nich wydzielonych (np. 17.52.2, 18.22.4, 34.10.25). W pozostałych przypadkach, gdy dla określonych wyrobów używanych względnie zużytych nie wydzielono odrębnych grupowań, wyroby takie zalicza się do tego samego grupowania co nowe.
5.2.2.6  Wyroby niekompletne lub niegotowe zalicza się do grupowań obejmujących wyroby gotowe kompletne pod warunkiem, że posiadają zasadnicze cechy wyrobu kompletnego i gotowego. Analogicznie zalicza się wyroby niezmontowane lub zdemontowane.
5.2.2.7  Części i akcesoria zalicza się w PKWiU do klas obejmujących wyroby, do których one należą, z tym że pod pojęciem "części i akcesoria" rozumie się również zespoły i elementy.
Dla części i akcesoriów o szczególnym znaczeniu gospodarczym utworzone zostały osobne grupowania.
Dotyczy to w szczególności części i akcesoriów do:
-   maszyn i urządzeń,
-   sprzętu transportowego,
-   elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego.
Do grupowań obejmujących części i akcesoria nie zalicza się jednak tych, które potraktowano jako samodzielne wyroby finalne i dla których wydzielono osobne grupowania, np. elementy złączne, śruby i wkręty, łańcuchy i sprężyny (28.74), śruby napędowe statków i łodzi (28.75.26) i inne. Części i akcesoria, dla których nie stworzono osobnych grupowań, zalicza się do grupowań obejmujących wyroby finalne, w skład których wchodzą. Części i akcesoria wchodzące w skład różnych wyrobów (o ile nie wydzielono dla nich osobnych grupowań) zalicza się do grupowania obejmującego wyrób finalny, w którym najczęściej są stosowane.
5.2.2.8  Futerały i podobne pojemniki specjalnie wyprofilowane lub wyściełane do umieszczania w nich odpowiednich wyrobów (zestawów), przystosowane do użytkowania długotrwałego i sprzedawane wraz z tymi wyrobami, zalicza się do grupowań obejmujących zawarte w nich wyroby. Nie dotyczy to jednak pojemników nadających całości charakter szczególny.
Futerały i podobne pojemniki, o których mowa wyżej sprzedawane osobno bez wyrobów, które mają chronić, zalicza się do odpowiednich grupowań jako osobne wyroby finalne.
5.3     Zakres rzeczowy grupowań obejmujących usługi.
5.3.1   Przedmiotem klasyfikowania wg PKWiU są czynności (będące końcowymi efektami działalności) o charakterze usługowym, świadczone przez podmioty gospodarcze (jednostki organizacyjne) na rzecz innych podmiotów gospodarczych (jednostek organizacyjnych) lub na rzecz ludności. PKWiU nie ma zastosowania do klasyfikowania czynności wewnątrzzakładowych.
5.3.2   Każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu, pod którym został zaklasyfikowany wykonujący usługę podmiot gospodarczy w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON.
5.3.3   Czynności o charakterze naprawczym, remontowym i konserwacyjnym klasyfikowane są w odpowiednich podkategoriach, wyodrębnionych w tym celu w ramach klas obejmujących produkcję naprawianego wyrobu (maszyny, sprzętu, urządzenia), z następującymi zastrzeżeniami:
-   naprawy pojazdów mechanicznych i motocykli zostały zaliczone do odpowiednich grupowań w dziale 50,
-   naprawy i konserwacje domowych kotłów centralnego ogrzewania zaliczone zostały do grupy 45.3,
-   naprawy artykułów użytku osobistego oraz domowego zaliczone zostały do grupy 52.7,
-   naprawy maszyn biurowych, księgujących i liczących zaliczone zostały do grupy 72.5,
-   gdy w określonej klasie nie została wyodrębniona odpowiednia podkategoria dla robót naprawczych i konserwacyjnych, to czynności te klasyfikuje się w grupowaniach obejmujących dany wyrób.
5.3.4   Roboty instalacyjne i montażowe wykonywane na miejscu przeznaczenia są klasyfikowane w odpowiednich grupowaniach podkategorii wyodrębnionych w tym celu w ramach klas obejmujących instalowane (montowane) wyroby (sprzęt, maszyny, urządzenia), z następującymi zastrzeżeniami:
-   roboty instalacyjne, wykonane przez producenta wyrobu siłami własnymi, są klasyfikowane łącznie z wyrobem w tym samym grupowaniu,
-   gdy w określonej klasie nie została wyodrębniona odpowiednia podkategoria dla robót instalacyjnych i montażowych, to czynności te klasyfikuje się w grupowaniach obejmujących dany wyrób,
-   budowlane roboty instalacyjne i montażowe klasyfikuje się w dziale 45,
-   roboty instalacyjne wykonywane przez sprzedawcę detalicznego, jako usługa związana ze sprzedażą określonego wyrobu, klasyfikowane są tak jak handel detaliczny w odpowiednim grupowaniu działu 52.
5.3.5   Instalowanie i montaż wyrobu na miejscu przeznaczenia klasyfikuje się w jednym i tym samym grupowaniu łącznie z przeprowadzonym ewentualnie przez tę samą jednostkę, rozruchem i szkoleniem personelu w zakresie rutynowych czynności związanych z użytkowaniem i konserwacją zainstalowanego wyrobu.
5.3.6   Usługi związane z produkcją danego wyrobu obejmują podstawowe czynności wykonywane w ramach procesu produkcyjnego, nietworzące bezpośrednio nowych dóbr, realizowane przez podwykonawcę z surowców powierzonych przez zleceniodawcę i na jego rzecz. Za wykonane czynności, które mogą obejmować również dostarczanie surowców niezbędnych do tej produkcji, podwykonawca pobiera opłatę.
Usługi te nie obejmują wyrobów tej samej branży, wykonanych przez podwykonawcę na rzecz osoby trzeciej.

6       ZASADY BUDOWY TABLIC KLASYFIKACYJNYCH

6.1     Symbole cyfrowe grupowań (rubr. 1)
6.1.1   W PKWiU przyjęto w zasadzie hierarchiczno-dziesiętny system podziału grupowań, co przesądziło o zastosowaniu poniżej sekcji i podsekcji również hierarchiczno-dziesiętnej budowy symboli grupowań, z zastrzeżeniem cyfr "0" i "9" dla celów specjalnych. (Sekcje i podsekcje oznaczono symbolami literowymi pkt 3.2). System setny zastosowano, analogicznie jak w PKD i NACE, dla działów oraz w nielicznych przypadkach na dziewiątym i dziesiątym miejscu symbolu, gdy tworzenie dziewięciocyfrówek było niemożliwe lub niecelowe ze względu na przyjęcie dla obu szczebli jednego kryterium podziału.
6.1.2   Podstawowy symbol grupowania jest dziesięciocyfrowy, zapisywany w blokach po dwa znaki oddzielone kropką, z tym że blok 3. oddzielony jest od 4. znakiem "-". Znak ten rozdziela część symbolu w pełni zgodnego z klasyfikacjami międzynarodowymi od części, w której dokonano pewnych zmian w stosunku do Listy PRODCOM (por. 3.6) oraz wprowadzono nowe, niemające odpowiedników w klasyfikacjach międzynarodowych dziewięcio- i dziesięciocyfrówki.
6.1.3   Cyfra "0" w systemie symbolizacji PKWiU ma następujące zastosowania:
a)   na pierwszym i drugim miejscu symbolu na równi z pozostałymi cyframi tworzy symbole działów oraz na miejscu dziewiątym, jeśli zastosowano system setny,
b)   na pozostałych miejscach symbolu oznacza, że dane grupowanie nie podlega działowi na tym poziomie.
Zastosowanie zera, o którym mowa wyżej w punkcie b), powoduje, że wszystkie grupowania końcowe w PKWiU muszą posiadać symbole dziesięcioznakowe, natomiast grupowania macierzyste mają symbole od dwu- do dziewięciocyfrowych.
6.1.4   Cyfra "9" zarezerwowana została w symbolach PKWiU do:
-   oznaczania grupowań "pozostałe", "inne", "osobno niewymienione" chyba, że grupowanie macierzyste dzieli się bez reszty na dziewięć określonych grupowań i grupowanie "pozostałe" nie występuje,
-   oznaczania na miejscu 5. w sekcji D grupowań obejmujących usługi instalowania, napraw i konserwacji wyrobów oraz niektóre inne usługi produkcyjne, nawet gdy cyfra "9" nie byłaby następną cyfrą w porządku numerycznym.
6.2     Nazwy grupowań (rubr. 2).
6.2.1   Podstawową funkcją nazwy grupowania jest określenie zakresu tego grupowania.
6.2.2   Każde grupowanie określone (identyfikowane) jest jednocześnie przez jego symbol i nazwę; przy określaniu poszczególnych grupowań poza PKWiU, np. w nomenklaturach pochodnych, decyzjach administracyjnych itp. należy podawać zarówno jego symbol, jak i nazwę w pełnym brzmieniu, tj. nazwę pełną (por. 6.2.5).
6.2.3   Przy tworzeniu nowych grupowań redakcja nazw powinna być w miarę możliwości wyczerpująca, tj. określająca ściśle zakres rzeczowy danego grupowania (określać produkty nim objęte); szczególnie istotne jest takie ich redagowanie, które zapewni w sposób bezsporny niezachodzenie ich zakresów na siebie.
6.2.4   W PKWiU nie mogą powtórzyć się dwie jednakowo brzmiące nazwy; wyjątek stanowią jedynie nazwy grupowań stworzonych formalnie w przypadkach niewystępowania podziału na danym szczeblu (por. 5.1.9).
6.2.5   W PKWiU nazwy podaje się w pełnym brzmieniu (nazwy pełne); jedynie w grupowaniach końcowych, "dziesięciocyfrówkach" dla zwiększenia przejrzystości wydawnictwa mogą wystąpić nazwy końcowe tworzone z nazwy pełnej przez pominięcie członu początkowego, będącego powtórzeniem nazwy pełnej grupowania macierzystego, bezpośrednio wyższego szczebla.
6.2.6   Nazwy pełne poszczególnych grupowań z reguły rozpoczynają się rzeczownikami (nie dotyczy to nazw końcowych).
6.2.7   Nazwy pełne grupowań pochodnych niższych szczebli składają się z dwu części:
-   powtórzenia nazwy pełnej grupowania macierzystego bezpośrednio wyższego szczebla,
-   dodatkowych określeń cech różnicujących w stosunku do pozostałych grupowań w ramach wspólnego grupowania macierzystego.
W przypadkach, gdy stworzona w ten sposób nazwa była zbyt długa i nieczytelna, wówczas pominięto określenia najbardziej oczywiste.
W przypadkach informacji o charakterze wyłączającym, podaje się symbol grupowania PKWiU, do którego należy zaliczać produkty wyłączone.
6.2.8   Nazwy grupowań obejmujących "produkty pozostałe" tworzono poprzez powtórzenie nazwy pełnej grupowania macierzystego bezpośrednio wyższego szczebla oraz dopisanie wyrazu: "pozostałe". W przypadku, gdy grupowanie obejmujące "produkty pozostałe" uległo dalszemu podziałowi, w wyniku którego powstało kolejne grupowanie "pozostałe", otrzymało ono na końcu nazwy brzmienie "pozostałe, osobno niewymienione".
6.3     Powiązania grupowań PKWiU z innymi klasyfikacjami i nomenklaturami (rubr. 3).
6.3.1   Oparcie podziału pierwszych czterech poziomów PKWiU na klasyfikacji PKD oraz oznaczanie ich symbolami przyjętymi w PKD powoduje, że formalne powiązanie tych klasyfikacji następuje bezpośrednio poprzez pierwsze cztery cyfry symbolu PKWiU.
6.3.2   W analogiczny sposób powiązano PKWiU z klasyfikacją CPA oraz Listą PRODCOM.
Symbole kategorii i podkategorii odpowiadają ściśle symbolom CPA.
Symbole pozycji ośmiocyfrowych odpowiadają pozycjom Listy PRODCOM, z tym, że dla produktów pominiętych w Liście wprowadzono oznaczenia "00" względnie symbolikę uzupełniającą (por. pkt 3.6).
6.3.3   W PKWiU zakres rzeczowy dziesięciocyfrówek obejmujących wyroby określono zakresami rzeczowymi odpowiednich grupowań Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (CN).
Natomiast powiązanie dziesięciocyfrówek PKWiU obejmujących usługi powiązano z Centralną Klasyfikacją Produktów (CPC) przez zamieszczenie jej symboli w rubryce 3.
Zamieszczony po symbolach HS/CN czy CPC wyróżnik "x" oznacza, że objęte danym grupowaniem PKWiU wyroby czy usługi nie wyczerpują pełnego zakresu rzeczowego grupowania wyróżnionego. W stosunkowo nielicznych przypadkach, gdy wyroby objęte grupowaniem PKWiU występują w zbyt dużej liczbie grupowań HS/CN względnie CPC, posłużono się symbolami grupowań wyższego szczebla tych klasyfikacji; natomiast w przypadkach, gdy HS/CN względnie CPC nie precyzują, gdzie zaliczane są określone produkty, w rubrykach 3. zamieszczono znak "-".
6.4     Jednostki miar
Dla wszystkich grupowań końcowych PKWiU obowiązuje podawanie w sprawozdawczości danych statystycznych wyrażonych w wartościach, a dla większości grupowań również danych ilościowych. W związku z tym, w rubr. 4. pominięto podawanie jednostki wartości "złote", natomiast zamieszczono symbole literowe jednostek miar ilościowych przewidziane w Liście PRODCOM lub CN. Kreska "-" w rubryce jednostek miar oznacza, że dla danego grupowania dane dotyczą tylko wartości, a nie ilości. Zamieszczanie w PKWiU jednostek miar ma charakter pomocniczy, orientacyjny. W praktyce statystycznej oraz ewidencyjnej stosowane mogą być również inne jednostki miar, jeśli jest to uzasadnione potrzebami statystyki lub jednostek gospodarczych. Jednostki miar, które należy stosować w sprawozdaniach, określają szczegółowe instrukcje do poszczególnych rodzajów sprawozdań.
Jednostki miar stosowane w PKWiU zamieszczono w "WYKAZIE JEDNOSTEK MIAR USTALONYCH DLA STOSOWANIA W PKWiU".

7       SPOSÓB ZALICZANIA PRODUKTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUPOWAŃ

7.1     Uzasadnienie
Podstawowym przeznaczeniem PKWiU jest zapewnienie jednolitego grupowania produktów w celu jednolitej agregacji danych źródłowych dla potrzeb statystyki, co wymaga uwzględnienia jej w ewidencji podstawowej jednostek gospodarczych. Ponadto w wielu przypadkach PKWiU wykorzystywana jest do określania produktów, względnie ich grup objętych danymi preferencjami lub zakazami, np. w sferze podatkowej. Szczególnie istotne jest zatem prawidłowe, zawsze jednakowe zaliczanie poszczególnych produktów do tych samych grupowań końcowych PKWiU.
7.2     Podstawy zaliczania
Przy ustalaniu właściwego grupowania PKWiU, do którego zalicza się określony produkt, należy kierować się zasadami budowy i logiki struktury PKWiU.
W żadnym przypadku, o takim lub innym zaliczeniu produktu nie mogą decydować przesłanki sprzeczne z zasadami PKWiU. Szczególnie niedopuszczalne jest kierowanie się korzyściami materialnymi, względnie innymi przywilejami wynikającymi z takiego lub innego zaklasyfikowania produktu.
Przy zaliczaniu produktów do określonego grupowania PKWiU należy posługiwać się:
-   niniejszymi Zasadami Metodycznymi PKWiU,
-   nazwami grupowań końcowych PKWiU,
-   uwagami zamieszczonymi przed tablicami klasyfikacyjnymi poszczególnych działów PKWiU,
-   wyjaśnieniami i wskazówkami zawartymi w osobnym wydawnictwie: "Uwagi wyjaśniające do Taryfy celnej",
-   ogólnymi regułami interpretacji Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (CN).
Wszystkie wymienione wyżej elementy mają dla ustalenia zakresu rzeczowego grupowań PKWiU jednakową moc stanowiącą.
Ponadto przy zaliczaniu wyrobów do określonego grupowania PKWiU pomocne mogą być "Szczególne przypadki określania zakresu rzeczowego grupowań obejmujących wyroby" zamieszczone w punkcie 5.2.2.
7.3     Zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy)
Zaliczenie określonego produktu do właściwego grupowania PKWiU należy do obowiązków producenta (usługodawcy) tego produktu. Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.
W przypadkach trudności w ustaleniu właściwego grupowania, do którego należy zaliczyć produkt, producent może zwrócić się o pomoc do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi.
7.4     Zasada zaliczania do grupowań końcowych
Zaklasyfikowanie określonego produktu wg PKWiU należy określać możliwie jak najbardziej szczegółowo, tj. za pomocą grupowań końcowych. Dopiero w przypadku, gdy uzyskane w taki sposób zaklasyfikowanie jest zbyt szczegółowe dla konkretnych potrzeb, można wówczas ustalić mniej szczegółowe, posługując się grupowaniem macierzystym odpowiedniego szczebla.
7.5     Ogólne reguły klasyfikowania wyrobów
Ze względu na ścisłe uzależnienie zakresów rzeczowych grupowań piątego do dziewiątego poziomu PKWiU od Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (por. pkt 5.2.1) przy zaliczaniu wyrobów do poszczególnych grupowań PKWiU należy stosować "Ogólne reguły interpretacji Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego".
7.6     Ogólne reguły klasyfikowania usług
7.6.1   Usługi dzielą się na:
-   usługi produkcyjne - czynności będące współdziałaniem w procesie produkcji, ale nietworzące bezpośrednio nowych dóbr, wykonywane przez jedną jednostkę gospodarczą na zlecenie innej jednostki gospodarczej,
-   usługi konsumpcyjne - wszelkie czynności związane bezpośrednio lub pośrednio z zaspokojeniem potrzeb ludności,
-   usługi ogólnospołeczne - czynności zaspokajające potrzeby porządkowo-organizacyjne gospodarki narodowej i społeczeństwa jako całości.
7.6.2   Zakres usług objęty poszczególnymi działami PKWiU jest zdefiniowany w uwagach do poszczególnych działów.
7.6.3   Usługi produkcyjne klasyfikuje się - z nielicznymi, odrębnie omówionymi wyjątkami (por. pkt 5.3) - wg kryterium przedmiotu, do którego się odnoszą. Usługi te występują więc w działach:
-   01, jeśli są związane z produkcją roślinną lub zwierzęcą,
-   02, jeśli związane są z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna,
-   05, jeśli związane są z rybołówstwem i rybactwem,
-   10 i 11, jeśli związane są z wydobyciem surowców energetycznych,
-   13 i 14, jeśli związane są z wydobyciem pozostałych surowców,
-   15 do 36, jeśli związane są z produktami przetwórstwa przemysłowego,
-   37, jeśli związane są z pozyskiwaniem surowców wtórnych z odpadów,
-   40 i 41, jeśli związane są z rozprowadzaniem energii elektrycznej, paliw gazowych, gorącej wody, pary wodnej, wody pitnej i przemysłowej.
Usługi te klasyfikuje się albo w wydzielonych podkategoriach w ramach klas obejmujących określone wyroby, albo - gdy brak wydzielonych podkategorii - w podkategoriach obejmujących określone wyroby, z którymi rozpatrywane usługi są związane.
7.6.4   W ramach usług produkcyjnych, a konkretnie usług przemysłowych (działy 15 - 36) najszerzej wyodrębniane są usługi związane z instalowaniem, naprawą i konserwacją wyrobów. Jednakże nie wszystkie usługi naprawcze zostały w PKWiU zaliczone do usług przemysłowych.
7.6.5   Kolejną grupą usług produkcyjnych są usługi świadczone na zlecenie producentów wyrobów, polegające na wykonywaniu szczególnego zabiegu na przedmiocie dostarczonym przez zleceniodawcę.
7.6.6   Usługi konsumpcyjne zawarte są w działach:
-   45, jeśli związane są z budownictwem, w tym także z remontem i konserwacją obiektów budowlanych,
-   50 do 52, jeśli związane są z handlem hurtowym i detalicznym, a także z obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych i motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego,
-   55, jeśli związane są z zakwaterowaniem i gastronomią,
-   60 do 64, jeśli związane są z transportem, magazynowaniem i łącznością,
-   70 do 74, jeśli związane są z nieruchomościami, wynajmem i prowadzeniem działalności gospodarczej,
-   80, jeśli związane są z edukacją,
-   85, jeśli związane są z ochroną zdrowia i opieką społeczną,
-   90 do 93 i 95, jeśli związane są z usługami komunalnymi, socjalnymi i indywidualnymi.
7.6.7   Usługi ogólnospołeczne sklasyfikowane zostały w działach:
-   65 - usługi pośrednictwa finansowego,
-   66 - usługi ubezpieczeniowe,
-   67 - usługi pomocnicze w stosunku do pośrednictwa finansowego,
-   75 - usługi administracji publicznej, obrony narodowej, gwarantowanej prawnie opieki socjalnej.
7.6.8   W przypadku gdy usługę, na podstawie przeprowadzonej analizy, można zaliczyć do dwóch lub kilku grupowań, należy przyjąć następujące zasady klasyfikacji, z tym jednak, że porównywać można jedynie grupowania tego samego poziomu hierarchicznego:
a)   grupowanie, które zawiera bardziej dokładny opis czynności, powinno być uprzywilejowane (wybrane) w stosunku do grupowania zawierającego opis ogólny.
b)   usługa złożona, składająca się z kombinacji różnych czynności, której nie można zaklasyfikować zgodnie z w/w zasadą interpretacyjną, powinna być zaklasyfikowana tak, jak gdyby składała się z usługi, która nadaje całości zasadniczy charakter.
c)   usługę, której nie można zaklasyfikować zgodnie z powyższymi zasadami (ad. a, b), należy zaklasyfikować w grupowaniu odpowiednim dla usługi o najbardziej zbliżonym charakterze.

8       AKTUALIZACJA PKWiU

8.1     Aktualizacja PKWiU, tj. dokonywanie zmian i uzupełnień dotyczyć może:
-   Zasad Metodycznych PKWiU,
-   uwag do poszczególnych działów,
-   tablic klasyfikacyjnych.
8.2     Aktualizacja nastąpić może na skutek:
-   dokonania przez upoważnione urzędy Unii Europejskiej zmian w klasyfikacjach i nomenklaturach międzynarodowych stanowiących podstawę PKWiU i wymienionych w pkt 4.2 ninieszych Zasad,
-   pojawienia się w obrocie nowej grupy wyrobów pochodzących z produkcji krajowej bądź z importu,
-   rozwoju (wzrostu) produkcji, względnie wzrostu importu wyrobów zaliczanych uprzednio do grupowań "pozostałe",
-   potrzeby bardziej precyzyjnego określenia zakresu grupowań,
-   zmiany przydatności niektórych, stosowanych dotychczas kryteriów podziału i wprowadzenie na ich miejsce bardziej przydatnych,
-   zmiany podziału gupowania macierzystego przy zachowaniu dotychczasowego kryterium podziału,
-   zmiany (unowocześnienia) technologii,
-   zbyt szczegółowego podziału na najniższym szczeblu (skreślenia grupowań).
Nie mogą być natomiast wprowadzane zmiany PKWiU z tytułu zmian struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych oraz zmian zmierzających do uzyskania korzyści materialnych, np. zmiany stawki podatkowej, względnie uzyskania określonych przywilejów (por. pkt 7.2).
8.3     Wszelkie zmiany i uzupełnienia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług dokonywane są w trybie przewidzianym w artykule 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

9       NOMENKLATURY POCHODNE OPARTE NA PKWiU

Pod pojęciem nomenklatury pochodnej opartej na PKWiU rozumie się wykaz wybranych z PKWiU grupowań, z tym jednak, że w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych określonymi potrzebami badań statystycznych (lub innych), dopuszcza się wprowadzanie do nomenklatur tzw. "pozycji niezgodnych" niebędących grupowaniami PKWiU, lecz stanowiących:
a)   sumę grupowania PKWiU,
b)   sumę kilku grupowań (lub części grupowań) PKWiU,
c)   jeden lub kilka produktów objętych określonymi grupowaniami PKWiU,
d)   pozycję zbiorczą utworzoną z pominięciem niektórych grupowań pośrednich PKWiU,
e)   pozycję zbiorczą utworzoną w oparciu o inne niż występujące w PKWiU kryteria.
Nomenklatury produktów, tj. wyrobów, towarów, materiałów i usług, oparte na PKWiU i stosowane w badaniach statystycznych opracowane, aktualizowane i wprowadzane są przez Główny Urząd Statystyczny, organy administracji państwowej, względnie organizacje gospodarcze uprawnione do prowadzenia określonych badań statystycznych. Ponadto nomenklatury pochodne oparte na PKWiU opracowane i stosowane mogą być również w innych celach, dla których wskazane jest posługiwanie się systematyką PKWiU.
Odpowiedzialność za zgodność nomenklatur z aktualną PKWiU oraz ich metodyczną poprawność ponoszą organy, które je wprowadziły. Poszczególne pozycje nomenklatury powinny zawierać co najmniej symbol i nazwę pozycji. Mogą również zawierać inne informacje, jak np. symbol i nazwę jednostki miary, symbole sprawozdań, których dotyczą, itp.

SEKCJA A

PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA

DZIAŁ 01

PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA

1.   Dział ten obejmuje:
(a)  rośliny uprawne i produkty pochodzenia roślinnego,
(b)  zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem sklasyfikowanych w dziale 05,
(c)  usługi związane z produkcją roślinną, zagospodarowaniem terenów zieleni, chowem i hodowlą zwierząt oraz łowiectwem, z wyłączeniem usług weterynaryjnych
2.   Dział ten nie obejmuje:
(a)  mieszanek paszowych sklasyfikowanych w dziale 15,
(b)  ziarna, które było łuskane lub poddane jakimkolwiek obróbkom, sklasyfikowanego w dziale 15,
(c)  owoców i orzechów niejadalnych,
(d)  ryb, skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych objętych działem 05,
(e)  kultur mikroorganizmów i podobnych zwierząt, sklasyfikowanych w kategorii 24.41.60,
(f)  skór i skórek surowych (z wyłączeniem skór futerkowych), skrawków lub podobnych odpadów skór i skórek surowych objętych działem 15,
(g)  skór ptasich lub części skór ptasich, piór, puchu objętych działem 15,
(h)  kępek i pęczków z włosia przygotowanych do wyrobu szczotek i mioteł, sklasyfikowanych w klasie 36.62,
(i)  włosów sklasyfikowanych w klasie 93.02.
3.   Uwagi dodatkowe
(a)  produkty wymienione w kategorii 01.11.1 mogą być do niej zaklasyfikowane, tylko jeśli występują w postaci ziarna, również w kłosie lub na łodydze,
(b)  przez ryż "niełuskany" należy rozumieć ryż, który zachował łuskę po wymłóceniu.
(c)  owoce i orzechy schłodzone należy klasyfikować do tych samych pozycji co odpowiednie owoce i orzechy świeże.
(d)  podkategoria 01.11.13 nie obejmuje kukurydzy cukrowej sklasyfikowanej w 01.12.13.
(e)  każda informacja w tym dziale dotycząca konkretnego rodzaju lub gatunku zwierzęcia odnosi się również do młodych sztuk tego gatunku, jeśli z kontekstu nie wynika inaczej.
(f)  następujące określenia oznaczają:
-   "wełna" oznacza włókno naturalne owiec lub jagniąt,
-   "cienka sierść zwierzęca" dotyczy sierści alpaki, lamy, wigonia, wielbłąda, jaka, kozy tybetańskiej, kaszmirskiej i podobnych kóz (bez kóz pospolitych), królika (łącznie z królikiem angorskim), zająca, bobra, nutrii oraz piżmowca,
-   "gruba sierść zwierzęca" dotyczy sierści zwierząt niewymienionych wyżej, z wyłączeniem sierści i szczeciny do produkcji szczotek i mioteł, sklasyfikowanej w podkategorii 15.11.40,
-   "włosie końskie" oznacza włosy z grzywy i ogona koni lub bydła.
 
SYMBOL PKWiU 
NAZWA GRUPOWANIA Powiązania
HS/CN
i CPC 
JM
01.1 PRODUKTY ROŚLINNE ROLNICTWA; PRODUKTY OGRODNICTWA, WŁĄCZAJĄC PRODUKTY WARZYWNICTWA   
01.11 Zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i surowce rolnictwa pozostałe   
01.11.1 Zboża   
01.11.11 Pszenica durum   
01.11.11-00.00 Pszenica durum 1001 10 00 kg
01.11.12 Pszenica zwyczajna i meslin   
01.11.12-00 Pszenica zwyczajna i meslin   
01.11.12-00.10 Pszenica zwyczajna 1001 90 10
1001 90 91x
1001 90 99x kg
01.11.12-00.20 Meslin 1001 90 91x
1001 90 99x kg
01.11.13 Kukurydza   
01.11.13-00.00 Kukurydza, z wyłączeniem kukurydzy cukrowej 1005 kg
01.11.14 Ryż niełuskany   
01.11.14-00.00 Ryż niełuskany 1006 10 kg
01.11.15 Jęczmień   
01.11.15-00.00 Jęczmień 1003 00 kg
01.11.16 Żyto i owies   
01.11.16-00 Żyto i owies   
01.11.16-00.10 Żyto 1002 00 00 kg
01.11.16-00.20 Owies 1004 00 00 kg
01.11.17 Zboża pozostałe   
01.11.17-00 Zboża pozostałe   
01.11.17-00.10 Pszenżyto 1008 90 10 kg
01.11.17-00.20 Gryka 1008 10 00 kg
01.11.17-00.30 Proso 1008 20 00 kg
01.11.17-00.40 Sorgo 1007 00 kg
01.11.17-00.90 Zboża pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 1008 30 00
1008 90 90 kg
01.11.2 Ziemniaki; suszone warzywa strączkowe; jadalne rośliny okopowe   
01.11.21 Ziemniaki   
01.11.21-00 Ziemniaki   
01.11.21-00.10 Ziemniaki sadzeniaki 0701 10 00 kg
01.11.21-00.90 Ziemniaki pozostałe 0701 90 kg
01.11.22 Warzywa strączkowe suszone, łuskane   
01.11.22-00 Warzywa strączkowe suszone, łuskane   
01.11.22-00.10 Groch 0713 10 kg
01.11.22-00.20 Fasola 0713 31 00
0713 32 00
0713 33
0713 39 00 kg
01.11.22-00.90 Warzywa strączkowe suszone, łuskane, pozostałe 0713 20 00
0713 40 00
0713 50 00
0713 90 00 kg
01.11.23 Korzenie i bulwy z wysoką zawartością skrobi i inuliny   
01.11.23-00.00 Korzenie i bulwy z wysoką zawartością skrobi i inuliny 0714 kg
01.11.3 Nasiona i owoce oleiste   
01.11.31 Nasiona soi   
01.11.31-00.00 Nasiona soi 1201 00 kg
01.11.32 Orzeszki ziemne   
01.11.32-00.00 Orzeszki ziemne 1202 kg
01.11.33 Nasiona słonecznika, sezamu, krokosza, rzepaku, rzepiku i gorczycy   
01.11.33-00 Nasiona słonecznika, sezamu, krokosza, rzepaku, rzepiku i gorczycy   
01.11.33-00.10 Nasiona słonecznika 1206 00 kg
01.11.33-00.20 Rzepak i rzepik 1205 kg
01.11.33-00.30 Nasiona gorczycy 1207 50 kg
01.11.33-00.40 Nasiona sezamu 1207 40 kg
01.11.33-00.50 Nasiona krokosza 1207 60 kg
01.11.34 Nasiona bawełny   
01.11.34-00.00 Nasiona bawełny 1207 20 kg
01.11.35 Nasiona i owoce oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane   
01.11.35-00 Nasiona i owoce oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane   
01.11.35-00.10 Nasiona lnu 1204 00 kg
01.11.35-00.20 Nasiona rącznika 1207 30 kg
01.11.35-00.30 Orzechy palmowe i ich jądra 1207 10 kg
01.11.35-00.40 Nasiona maku 1207 91 kg
01.11.35-00.50 Nasiona konopi 1207 99 91
1207 99 20x kg
01.11.35-00.60 Kopra 1203 00 00 kg
01.11.35-00.90 Nasiona i owoce oleiste pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 1207 99 20x
1207 99 98 kg
01.11.4 Tytoń nieprzetworzony   
01.11.40 Tytoń nieprzetworzony   
01.11.40-00 Tytoń nieprzetworzony   
01.11.40-00.10 Tytoń nieodżyłowany suszony nieprzetworzony 2401 10 kg
01.11.40-00.20 Tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany suszony nieprzetworzony 2401 20 kg
01.11.5 Rośliny stosowane w produkcji cukru   
01.11.51 Buraki cukrowe   
01.11.51-00.00 Buraki cukrowe 1212 91 kg
01.11.52 Trzcina cukrowa   
01.11.52-00.00 Trzcina cukrowa 1212 99 20 kg
01.11.6 Słoma i rośliny pastewne   
01.11.60 Słoma i rośliny pastewne   
01.11.60-00 Słoma i rośliny pastewne   
01.11.60-00.10 Słoma i plewy zbóż 1213 00 00 kg
01.11.60-00.20 Siano 1214 90 90x kg
01.11.60-00.30 Rośliny okopowe pastewne, z wyłączeniem ziemniaków 1214 90 10 kg
01.11.60-00.40 Rośliny pastewne pozostałe, gdzie indziej niewymienione 1214 90 90x kg
01.11.7 Produkty roślinne stosowane w przemyśle włókienniczym   
01.11.71 Bawełna niezgrzeblona lub nieczesana   
01.11.71-00.00 Bawełna niezgrzeblona lub nieczesana surowa 5201 00 kg
01.11.72 Juta i pozostałe tekstylne włókna łykowe, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii   
01.11.72-00.00 Juta i inne tekstylne włókna łykowe surowe, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii 5303 10 00 kg
01.11.73 Len i konopie; ramia; sizal i włókna tekstylne pozostałe z rodzaju Agave, surowe   
01.11.73-00 Len i konopie; ramia; sizal i włókna tekstylne pozostałe z rodzaju Agave, surowe   
01.11.73-00.10 Len surowy lub roszony 5301 10 00 kg
01.11.73-00.20 Konopie surowe lub roszone 5302 10 00 kg
01.11.73-00.30 Sizal i pozostałe włókna tekstylne surowe z rodzaju Agave, surowe włókno: kokosowe, z konopi manilskich, ramia oraz surowe włókna roślinne gdzie indziej niesklasyfikowane 5304 10 00
5305 11 00
5305 21 00
5305 90 00 kg
01.11.8 Kauczuk naturalny   
01.11.80 Kauczuk naturalny   
01.11.80-00 Kauczuk naturalny   
01.11.80-00.10 Kauczuk naturalny, z wyłączeniem lateksu 4001 21 00
4001 22 00
4001 29 00 t
01.11.80-00.20 Lateks kauczukowy naturalny 4001 10 00 t
01.11.9 Rośliny stosowane w przemyśle perfumeryjnym, farmacji, do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych itp.; nasiona buraków cukrowych, nasiona roślin pastewnych; materiały roślinne pozostałe   
01.11.91 Rośliny stosowane przede wszystkim w przemyśle perfumeryjnym, farmacji, do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych celów   
01.11.91-00.00 Rośliny stosowane przede wszystkim w przemyśle perfumeryjnym, farmacji, do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych celów 1211 10 00
1211 20 00
1211 30 00
1211 40 00
1211 90x kg
01.11.92 Nasiona buraków cukrowych i nasiona roślin pastewnych   
01.11.92-00 Nasiona buraków cukrowych i nasiona roślin pastewnych   
01.11.92-00.10 Nasiona buraków cukrowych 1209 10 00 kg
01.11.92-00.20 Nasiona buraków pastewnych 1209 29 60 kg
01.11.92-00.30 Nasiona koniczyny, lucerny, łubinu i wyki 1209 21 00
1209 22
1209 29 10x
1209 29 50 
01.11.92-00.40 Nasiona kostrzewy, wiechliny łąkowej, rajgrasu i tymotki 1209 23
1209 24 00
1209 25
1209 26 00
1209 29 10x kg
01.11.92-00.90 Nasiona roślin pastewnych pozostałych 1209 29 80 kg
01.11.93 Produkty roślinne pozostałe   
01.11.93-00 Produkty roślinne pozostałe   
01.11.93-00.10 Chmiel 1210 10 00
1210 20 kg
01.11.93-00.20 Korzenie cykorii 1212 99 80x kg
01.11.93-00.90 Produkty roślinne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 1212 99 80x kg
01.12 Warzywa, specjalne rośliny ogrodnicze; produkty szkółkarskie   
01.12.1 Warzywa pozostałe, świeże lub schłodzone   
01.12.11 Warzywa okopowe   
01.12.11-00 Warzywa okopowe świeże lub schłodzone   
01.12.11-00.10 Warzywa cebulowe świeże lub schłodzone 0703 kg
01.12.11-00.20 Warzywa korzeniowe świeże lub schłodzone 0706 kg
01.12.12 Warzywa dyniowate i ogórki, pomidory; warzywa strączkowe świeże lub schłodzone   
01.12.12-00 Warzywa dyniowate i ogórki, pomidory; warzywa strączkowe świeże lub schłodzone   
01.12.12-00.10 Warzywa dyniowate świeże lub schłodzone 0707 00
0807 11 00
0807 19 00 kg
01.12.12-00.20 Pomidory świeże lub schłodzone 0702 00 00 kg
01.12.12-00.30 Warzywa strączkowe, włączając łuskane, świeże lub schłodzone 0708 kg
01.12.13 Warzywa pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane   
01.12.13-00 Warzywa pozostałe oraz grzyby, świeże lub schłodzone   
01.12.13-00.10 Warzywa kapustne świeże lub schłodzone 0704 kg
01.12.13-00.20 Sałata i pozostałe warzywa liściaste świeże lub schłodzone 0705
0709 20 00
0709 70 00
0709 90 10
0709 90 90x 
01.12.13-00.30 Papryka i pozostałe warzywa psiankowate, świeże lub schłodzone, gdzie indziej niesklasyfikowane 0709 60 kg
01.12.13-00.40 Grzyby świeże lub schłodzone 0709 51 00
0709 52 00
0709 59 kg
01.12.13-00.90 Warzywa pozostałe, świeże lub schłodzone 0709 10 00
0709 30 00
0709 40 00
0709 90 20
0709 90 40
0709 90 50
0709 90 60
0709 90 70
0709 90 90x kg
01.12.2 Rośliny żywe; kwiaty cięte i pączki kwiatowe; nasiona kwiatów i owoców; nasiona warzyw   
01.12.21 Rośliny żywe; cebulki, bulwy i korzenie; sadzonki i latorośle; grzybnia   
01.12.21-00 Rośliny żywe; cebulki, bulwy i korzenie; sadzonki i latorośle (pędy); grzybnie   
01.12.21-00.10 Rozsady i sadzonki roślin warzywnych i truskawek 0602 90 30 szt.
01.12.21-00.20 Grzybnia 0602 90 10 
01.12.21-00.90 Rośliny żywe pozostałe, włącznie z ich korzeniami, sadzonki i zrazy 0601
0602 10
0602 20
0602 30 00
0602 40
0602 90 20
0602 90 41
0602 90 45
0602 90 49
0602 90 51
0602 90 59
0602 90 70
0602 90 91
0602 90 99 szt.
01.12.22 Kwiaty cięte i pączki kwiatowe   
01.12.22-00.00 Kwiaty cięte i pąki kwiatowe świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane, włączając bukiety i wieńce 0603 szt.
01.12.23 Nasiona roślin ozdobnych i owoców   
01.12.23-00.00 Nasiona roślin ozdobnych i owoców 1209 30 00
1209 99 kg
01.12.24 Nasiona warzyw   
01.12.24-00.00 Nasiona warzyw 1209 91 kg
01.13 Owoce, orzechy i rośliny wykorzystywane do produkcji napojów, rośliny przyprawowe   
01.13.1 Winogrona   
01.13.11 Winogrona stołowe   
01.13.11-00.00 Winogrona stołowe świeże 0806 10 10 kg
01.13.12 Winogrona pozostałe, świeże   
01.13.12-00.00 Winogrona pozostałe, świeże 0806 10 90 kg
01.13.2 Owoce i orzechy pozostałe   
01.13.21 Daktyle, figi, banany, orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie, orzechy nerkowca, ananasy, owoce awokado, smaczeliny, mango, guawy   
01.13.21-00 Daktyle, figi, banany, orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie, orzechy nerkowca, ananasy, owoce awokado, mango, guawy, świeże lub suszone   
01.13.21-00.10 Daktyle, figi, ananasy, awokado, guawa, mango i smaczelina, świeże lub suszone 0804 kg
01.13.21-00.20 Banany, włącznie z plantanami, świeże lub suszone 0803 00 kg
01.13.21-00.30 Orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie i orzechy nerkowca, świeże lub suszone, włącznie z łuskanymi lub obranymi 0801 
01.13.22 Owoce cytrusowe   
01.13.22-00.00 Owoce cytrusowe, świeże lub suszone 0805 kg
01.13.23 Owoce pozostałe; ziarna chleba świętojańskiego   
01.13.23-00 Owoce pozostałe świeże; ziarna chleba świętojańskiego   
01.13.23-00.10 Papaje 0807 20 00 kg
01.13.23-00.20 Jabłka, gruszki i pigwy, świeże 0808 kg
01.13.23-00.30 Morele, wiśnie, czereśnie, brzoskwinie, nektaryny, śliwki, owoce tarniny, świeże 0809 kg
01.13.23-00.40 Truskawki i poziomki, świeże 0810 10 00 kg
01.13.23-00.50 Maliny, jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami 0810 20 kg
01.13.23-00.60 Porzeczki i agrest 0810 30 kg
01.13.23-00.70 Żurawiny, borówki czarne i pozostałe owoce z rodzaju Vaccinum 0810 40 kg
01.13.23-00.80 Owoce pozostałe świeże, gdzie indziej niesklasyfikowane 0810 50 00
0810 60 00
0810 90 kg
01.13.23-00.90 Ziarna chleba świętojańskiego i chleb świętojański 1212 10 kg
01.13.24 Oliwki i orzechy pozostałe   
01.13.24-00 Orzechy pozostałe   
01.13.24-00.10 Oliwki 0709 90 31
0709 90 39 kg
01.13.24-00.20 Orzechy laskowe 0802 21 00
0802 22 00 kg
01.13.24-00.30 Orzechy włoskie 0802 31 00
0802 32 00 kg
01.13.24-00.40 Migdały 0802 11
0802 12 kg
01.13.24-00.90 Orzechy pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 0802 40 00
0802 50 00
0802 90 kg
01.13.3 Rośliny wykorzystywane do produkcji napojów   
01.13.31 Kawa niepalona, niepozbawiona kofeiny   
01.13.31-00.00 Kawa niepalona, niepozbawiona kofeiny 0901 11 00 kg
01.13.32 Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna (fermentowana) i herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości > 3 kg   
01.13.32-00.00 Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna (fermentowana) i herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości > 3 kg 0902 20 00
0902 40 00 kg
01.13.33 Mate (herbata paragwajska)   
01.13.33-00.00 Mate (herbata paragwajska) 0903 00 00 kg
01.13.34 Ziarna kakaowe   
01.13.34-00.00 Ziarna kakaowe, surowe lub palone 1801 00 00 kg
01.13.4 Rośliny przyprawowe, nieprzetworzone   
01.13.40 Rośliny przyprawowe, nieprzetworzone   
01.13.40-00 Rośliny przyprawowe, nieprzetworzone   
01.13.40-00.10 Pieprz naturalny 0904 11 00x
0904 12 00x kg
01.13.40-00.20 Wanilia 0905x kg
01.13.40-00.30 Cynamon i kwiaty cynamonowca 0906 10 00
0906 20 00x kg
01.13.40-00.40 Goździki 0907x kg
01.13.40-00.50 Gałka muszkatołowa 0908x 
01.13.40-00.60 Liście laurowe 0910 40 90x kg
01.13.40-00.90 Rośliny przyprawowe pozostałe 0904 20x
0909x
0910 10 00x
0910 20 10x
0910 20 90x
0910 30 00x
0910 40 11x
0910 40 13x
0910 40 19x
0910 50 00x
0910 91x
0910 99x kg
01.2 ZWIERZĘTA ŻYWE I PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO   
01.21 Bydło żywe i produkty pochodzenia bydlęcego   
01.21.1 Bydło żywe   
01.21.11 Bydło żywe, z wyłączeniem cieląt   
01.21.11-00.00 Bydło żywe, z wyłączeniem cieląt 0102 10
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
0102 90 90 szt.
01.21.12 Cielęta żywe   
01.21.12-00.00 Cielęta żywe 0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49 szt.
01.21.2 Mleko krowie surowe   
01.21.20 Mleko krowie surowe   
01.21.20-00.00 Mleko krowie surowe 0401 20x hl
01.21.3 Nasienie bydlęce   
01.21.30 Nasienie bydlęce   
01.21.30-00.00 Nasienie bydlęce 0511 10 00 kg
01.22 Owce, kozy, konie, osły, muły, osłomuły oraz produkty pochodzące od tych zwierząt   
01.22.1 Owce, kozy, konie, osły, muły, osłomuły, żywe   
01.22.11 Owce żywe   
01.22.11-00.00 Owce żywe 0104 10 szt.
01.22.12 Kozy żywe   
01.22.12-00.00 Kozy żywe 0104 20 szt.
01.22.13 Konie, osły, muły, osłomuły, żywe   
01.22.13-00.00 Konie osły, muły, osłomuły, żywe 0101 szt.
01.22.2 Mleko owcze i kozie, surowe   
01.22.21 Mleko owcze, surowe   
01.22.21-00.00 Mleko owcze, surowe 0401 20x hl
01.22.22 Mleko kozie, surowe   
01.22.22-00.00 Mleko kozie, surowe 0401 20x hl
01.22.3 Wełna i sierść zwierzęca   
01.22.31 Wełna strzyżona, potna, włączając wełnę praną z drugiej strzyży, niezgrzeblona ani nieczesana   
01.22.31-00.00 Wełna strzyżona, potna, włączając wełnę praną z drugiej strzyży, niezgrzeblona ani nieczesana 5101 11 00 kg
01.22.32 Sierść zwierzęca cienka lub gruba niezgrzeblona, nieczesana, włączając włosie końskie   
01.22.32-00 Sierść zwierzęca cienka lub gruba niezgrzeblona, nieczesana, włączając włosie końskie   
01.22.32-00.10 Włosie końskie i odpadki z niego 0503 00 00 kg
01.22.32-00.20 Sierść zwierzęca cienka lub gruba niezgrzeblona, nieczesana 5102 kg
01.23 Świnie żywe   
01.23.1 Świnie żywe   
01.23.10 Świnie żywe   
01.23.10-00.00 Świnie żywe 0103 szt.
01.24 Drób żywy i jaja   
01.24.1 Drób żywy   
01.24.10 Drób żywy   
01.24.10-00 Drób żywy   
01.24.10-00.10 Pisklęta kurze, reprodukcyjne, z hodowli w drugim i trzecim pokoleniu, o masie nieprzekraczającej 185 g 0105 11 11
0105 11 19 szt.
01.24.10-00.20 Kury domowe, z wyłączeniem piskląt reprodukcyjnych 0105 11 91
0105 11 99
0105 92 00
0105 93 00 szt.
01.24.10-00.30 Kaczki 0105 19 90x
0105 99 10 szt.
01.24.10-00.40 Gęsi 0105 19 20
0105 99 20 szt.
01.24.10-00.50 Indyki 0105 12 00
0105 99 30 szt.
01.24.10-00.60 Perliczki 0105 19 90x
0105 99 50 szt.
01.24.2 Jaja w skorupach, świeże, zakonserwowane lub gotowane   
01.24.20 Jaja w skorupach, świeże, zakonserwowane lub gotowane   
01.24.20-00.00 Jaja w skorupach, świeże, zakonserwowane lub gotowane 0407 00 szt.
01.25 Zwierzęta żywe pozostałe i produkty pochodzące od tych zwierząt   
01.25.1 Zwierzęta żywe pozostałe   
01.25.10 Zwierzęta żywe pozostałe   
01.25.10-00.00 Zwierzęta żywe pozostałe 0106 szt.
01.25.2 Produkty zwierzęce pozostałe   
01.25.21 Miód naturalny   
01.25.21-00.00 Miód naturalny 0409 00 00 kg
01.25.22 Ślimaki żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance z wyłączeniem ślimaków morskich; żabie udka świeże, schłodzone lub mrożone   
01.25.22-00.00 Ślimaki żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance z wyłączeniem ślimaków morskich; żabie udka świeże, schłodzone lub mrożone 0208 20 00
0307 60 00 kg
01.25.23 Produkty jadalne pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane   
01.25.23-00.00 Produkty jadalne pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane 0410 00 00 kg
01.25.24 Kokony jedwabników nadające się do motania   
01.25.24-00.00 Kokony jedwabników nadające się do motania 5001 00 00 kg
01.25.25 Woski owadzie i spermacet, włącznie z rafinowanymi lub barwionymi   
01.25.25-00.00 Woski owadzie i spermacet, włącznie z rafinowanymi lub barwionymi 1521 90 kg
01.25.3 Skóry futerkowe oraz skóry surowe pozostałe, gdzie indziej
niesklasyfikowane   
01.25.31 Skóry futerkowe surowe, z wyłączeniem skór z jagniąt   
01.25.31-00 Skóry futerkowe surowe, całe, z wyłączeniem skór z jagniąt i bydła   
01.25.31-00.10 Skóry surowe z norek 4301 10 00 szt.
01.25.31-00.20 Skóry surowe z lisów 4301 60 00 szt.
01.25.31-00.30 Skóry surowe z nutrii lub wydr morskich 4301 80 80x szt.
01.25.31-00.40 Skóry surowe z fok 4301 70 szt.
01.25.31-00.50 Części skór surowych wykorzystywane w kuśnierstwie 4301 90 00 
01.25.31-00.90 Skóry futerkowe surowe, całe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem skór z jagniąt 4301 80 30
4301 80 50
4301 80 80x szt.
01.25.32 Skóry futerkowe z jagniąt, surowe   
01.25.32-00.00 Skóry surowe z jagniąt astrachańskich, karakułowych, perskich itp. z wyłączeniem skór z jagniąt owcy 4301 30 00 szt.
01.25.33 Skóry surowe z pozostałych zwierząt, gdzie indziej niesklasyfikowane   
01.25.33-00.00 Skóry surowe z pozostałych zwierząt, gdzie indziej niesklasyfikowane 4103 20 00
4103 30 00
4103 90 00 szt.
01.4 USŁUGI ZWIĄZANE Z ROLNICTWEM ORAZ CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYŁĄCZENIEM USŁUG WETERYNARYJNYCH; USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI   
01.41 Usługi związane z produkcją roślinną; usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni   
01.41.1 Usługi związane z produkcją roślinną; usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni   
01.41.11 Usługi związane z uprawami rolnymi   
01.41.11-00.00 Usługi związane z uprawami rolnymi 86111 -
01.41.12 Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni   
01.41.12-00.00 Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni 86112 
01.42 Usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych   
01.42.1 Usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych   
01.42.10 Usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych   
01.42.10-00.00 Usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt, produkcją zwierzęcą, z wyłączeniem usług weterynaryjnych 86121
86129 
01.5 ŁOWIECTWO, HODOWLA I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, USŁUGI ZWIĄZANE Z ŁOWIECTWEM   
01.50 Łowiectwo, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, usługi związane z łowiectwem   
01.50.1 Łowiectwo, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, usługi związane z łowiectwem   
01.50.10 Łowiectwo, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, usługi związane z łowiectwem   
01.50.10-00.00 Łowiectwo, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, usługi związane z łowiectwem 86130 

 

DZIAŁ 02

PRODUKTY GOSPODARKI LEŚNEJ I USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM

1.   Dział ten obejmuje:
(a)  drewno surowe nieobrobione, gumy naturalne, korek naturalny, produkty leśne pozostałe;
(b)  usługi związane z leśnictwem, włączając m.in. związane z: urządzaniem lasu, zagospodarowaniem lasu, tj. hodowlą młodych drzew i krzewów leśnych z siewek lub sadzonek, zalesianiem, ochroną lasu, ochroną p.poż. i utrzymaniem obiektów leśnych oraz pozyskaniem drewna włącznie ze zrywką i podwozem drewna.
2.   Dział ten nie obejmuje:
(a)  drewna z grubsza obrobionego nadającego się do wyrobu lasek, sklasyfikowanego w podkategorii 20.10.10;
(b)  drewna pociętego na podkłady kolejowe i tramwajowe, sklasyfikowanego w klasie 20.10;
(c)  drewna pociętego w klepki, belki itp., sklasyfikowanego w kategorii 20.30.1.
3.   Uwagi dodatkowe.
(a)  drewno surowe nieobrobione, tzn. drewno wyrobione z poszczególnych części drzewa: z pnia, korony i karpy;
(b)  określenie "drewno okrągłe" oznacza drewno surowe pozyskiwane w stanie okrągłym z zachowaniem kształtu pobocznicy pnia lub elementów korony drzewa.
 
SYMBOL PKWiU 
NAZWA GRUPOWANIA Powiązania HS/CN
i CPC 
JM
02.0 PRODUKTY GOSPODARKI LEŚNEJ I USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM   
02.01 Produkty gospodarki leśnej, z wyłączeniem działalności usługowej   
02.01.1 Drewno surowe nieobrobione   
02.01.11 Drewno okrągłe z drzew iglastych   
02.01.11-00 Drewno okrągłe z drzew iglastych   
02.01.11-00.10 Drewno świerkowe i ze srebrnej jodły, pocięte kłody 4403 20 11 m3
02.01.11-00.20 Drewno świerkowe i ze srebrnej jodły pozostałe 4403 20 19 m3
02.01.11-00.30 Drewno sosnowe, pocięte kłody 4403 20 31 m3
02.01.11-00.40 Drewno sosnowe pozostałe 4403 20 39 m3
02.01.11-00.90 Drewno okrągłe z drzew iglastych pozostałe 4403 20 91
4403 20 99 m3
02.01.12 Drewno okrągłe z drzew liściastych   
02.01.12-00 Drewno okrągłe z drzew liściastych   
02.01.12-00.10 Drewno dębowe, pocięte kłody 4403 91 10 m3
02.01.12-00.20 Drewno dębowe pozostałe 4403 91 90 m3
02.01.12-00.30 Drewno bukowe, pocięte kłody 4403 92 10 m3
02.01.12-00.40 Drewno bukowe pozostałe 4403 92 90 m3
02.01.12-00.90 Drewno okrągłe z drzew liściastych pozostałe 4403 99 m3
02.01.13 Drewno okrągłe z drzew tropikalnych   
02.01.13-00.00 Drewno okrągłe z drzew tropikalnych 4403 41 00
4403 49 m3
02.01.14 Drewno opałowe   
02.01.14-00 Drewno opałowe   
02.01.14-00.10 Drewno opałowe z drzew i krzewów szybko rosnących z upraw na użytkach rolniczych 4401 10 00x m3
02.01.14-00.90 Drewno opałowe w postaci polan, okrąglaków, gałęzi, wiązek, szczap lub w podobnych postaciach, pozostałe 4401 10 00x m3
02.01.15 Drewno surowe pozostałe, włączając rozłupane pale i tyczki   
02.01.15-00 Drewno surowe pozostałe, włączając rozłupane pale i tyczki   
02.01.15-00.10 Drewno surowe pozostałe, włączając rozłupane pale i tyczki - iglaste 4404 10 00 m3
02.01.15-00.20 Drewno surowe pozostałe, włączając rozłupane pale i tyczki - liściaste 4404 20 00 m3
02.01.2 Gumy naturalne   
02.01.21 Balata, gutaperka, guayula i podobne żywice naturalne   
02.01.21-00.00 Balata, gutaperka, guayula i podobne żywice naturalne 4001 30 00 kg
02.01.22 Szelak nieoczyszczony, gumy naturalne, żywice, gumożywice i balsamy   
02.01.22-00 Szelak nieoczyszczony, gumy naturalne, żywice, gumożywice i balsamy   
02.01.22-00.10 Szelak 1301 10 00 kg
02.01.22-00.20 Guma arabska 1301 20 00 kg
02.01.22-00.30 Żywice, gumożywice, balsamy i pozostałe gumy naturalne 1301 90 kg
02.01.3 Korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony   
02.01.30 Korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony   
02.01.30-00 Korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony   
02.01.30-00.10 Kora korkowa 4501 10 00x kg
02.01.30-00.90 Korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony, pozostały 4501 10 00x kg
02.01.4 Produkty leśne pozostałe   
02.01.41 Części roślin, trawy, mchy i porosty do celów dekoracyjnych   
02.01.41-00 Części roślin, trawy, mchy i porosty do celów dekoracyjnych   
02.01.41-00.10 Mchy i porosty 0604 10 kg
02.01.41-00.20 Choinki gwiazdkowe 0604 91 21
0604 91 29 szt.
02.01.41-00.30 Gałązki iglaste, liście i pozostałe części roślin 0604 91 41
0604 91 49
0604 91 90 kg
02.01.41-00.90 Części roślin, trawy, mchy i porosty dla celów dekoracyjnych, pozostałe 0604 99 kg
02.01.42 Materiały roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane, używane do wyplatania, wypychania, wyściełania, do wyrabiania mioteł, szczotek lub pędzli, wykorzystywane do farbowania lub garbowania; produkty roślinne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane   
02.01.42-00 Materiały roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane, używane do wyplatania, wypychania, wyściełania, do wyrabiania mioteł, szczotek lub pędzli, wykorzystywane do farbowania lub garbowania; produkty roślinne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane   
02.01.42-00.10 Materiały roślinne, używane do wyplatania (np. bambus, trzcina palmy, trzciny, sitowie, łoziny, rafia itp.), gdzie indziej niesklasyfikowane 1401 kg
02.01.42-00.20 Materiały roślinne używane głównie do wyściełania i wypychania 1402 00 00 
02.01.42-00.30 Materiały roślinne do produkcji mioteł lub szczotek 1403 00 00 kg
02.01.42-00.40 Materiały roślinne wykorzystywane do farbowania lub garbowania 1404 10 00 
02.01.42-00.90 Produkty roślinne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 1404 90 00 kg
02.01.5 Sadzonki ze szkółek leśnych   
02.01.50 Sadzonki ze szkółek leśnych   
02.01.50-00.00 Sadzonki ze szkółek leśnych - kg
02.01.6 Usługi w szkółkach leśnych   
02.01.60 Usługi w szkółkach leśnych   
02.01.60-00.00 Usługi w szkółkach leśnych 86140x -
02.02 Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna   
02.02.1 Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna   
02.02.10 Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna   
02.02.10-00 Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna   
02.02.10-00.10 Usługi związane z hodowlą lasu (m.in. przeszczepianie, wtórne obsadzanie, przerzedzanie) 86140x -
02.02.10-00.20 Usługi związane z pozyskiwaniem drewna 86140x -
02.02.10-00.30 Usługi związane z transportem drewna na terenie lasu 86140x -
02.02.10-00.40 Usługi związane z ochroną przeciwpożarową lasu 86140x -
02.02.10-00.90 Usługi związane z leśnictwem, pozostałe 86140x -

 

SEKCJA B

PRODUKTY RYBACTWA

DZIAŁ 05

RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBACTWA

1.   Dział ten obejmuje:
(a)  ryby żywe, świeże lub schłodzone,
(b)  skorupiaki niezamrożone, ostrygi, pozostałe bezkręgowce żyjące w wodzie, żywe, świeże lub schłodzone,
(c)  produkty połowów pozostałe, takie jak: korale, skorupy mięczaków, skorupiaków, gąbki naturalne, wodorosty morskie i pozostałe algi świeże lub suszone,
(d)  perły,
(e)  usługi związane z rybołówstwem,
(f)  chów i hodowlę ryb oraz pozostałych organizmów wodnych.
2.   Dział ten nie obejmuje:
(a)  ssaków morskich (01.25),
(b)  ryb albo skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, zamrożonych, wędzonych, suszonych lub solonych, a także martwych i nienadających się do spożycia przez ludzi (dział 15).
 
SYMBOL PKWiU 
NAZWA GRUPOWANIA Powiązania
HS/CN
i CPC JM
05.0 RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBACTWA, USŁUGI ZWIĄZANE Z RYBACTWEM   
05.00 Ryby i pozostałe produkty rybactwa, usługi związane z rybactwem   
05.00.1 Ryby żywe, świeże lub schłodzone   
05.00.11 Ryby żywe   
05.00.11-01.00 Materiał zarybieniowy 0301 91x kg
05.00.11-02 Ryby żywe, z wyłączeniem materiału zarybieniowego   
05.00.11-02.10 Ryby karpiowate 0301 93 00x kg
05.00.11-02.20 Ryby łososiowate 0301 91 10x
0301 91 90x
0301 99 11x kg
05.00.11-02.30 Ryby okoniowate 0301 99 19x kg
05.00.11-02.40 Ryby węgorzowate 0301 92 00x kg
05.00.11-02.50 Ryby szczupakowate 0301 99 19x kg
05.00.11-02.60 Ryby ozdobne 0301 10 kg
05.00.11-02.90 Ryby żywe, pozostałe 0301 99 19x
0301 99 90x kg
05.00.12 Ryby świeże lub schłodzone   
05.00.12-01 Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu   
05.00.12-01.10 Ryby łososiowate 0302 11
0302 12 00
0302 19 00 kg
05.00.12-01.20 Płastugi 0302 21
0302 22 00
0302 23 00
0302 29 kg
05.00.12-01.30 Tuńczyki 0302 31
0302 32
0302 33
0302 34
0302 35
0302 36
0302 39 kg
05.00.12-01.40 Śledzie 0302 40 00 kg
05.00.12-01.50 Dorsze 0302 50 kg
05.00.12-01.60 Szproty 0302 61 80 kg
05.00.12-01.90 Ryby świeże lub schłodzone pozostałe, z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu 0302 61 10 0302 61 30 0302 62 00 0302 63 00 0302 64 00 0302 65
0302 66 00
0302 69 kg
05.00.2 Skorupiaki niezamrożone; ostrygi; pozostałe bezkręgowce żyjące w wodzie: żywe, świeże lub schłodzone   
05.00.21 Skorupiaki niezamrożone   
05.00.21-00 Skorupiaki niezamrożone   
05.00.21-00.10 Langusty i pozostałe raki morskie 0306 21 00 kg
05.00.21-00.20 Homary 0306 22 kg
05.00.21-00.30 Krewetki 0306 23 Kg
05.00.21-00.40 Kraby 0306 24 kg
05.00.21-00.90 Skorupiaki pozostałe niezamrożone, włączając mąki, mączki i granulki ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi 0306 29 kg
05.00.22 Ostrygi   
05.00.22-00.00 Ostrygi 0307 10 kg
05.00.23 Bezkręgowce żyjące w wodzie; żywe, świeże lub schłodzone, pozostałe   
05.00.23-00 Bezkręgowce żyjące w wodzie; żywe, świeże lub schłodzone, pozostałe   
05.00.23-00.10 Mięczaki, wyłączając ostrygi 0307 21 00
0307 31
0307 41
0307 51 00 kg
05.00.23-00.20 Mączki, grysiki i granulki z wodnych bezkręgowców, z wyłączeniem skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi 0307 91 00x kg
05.00.23-00.90 Bezkręgowce wodne, żywe, świeże lub chłodzone, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 0307 91 00x kg
05.00.3 Produkty połowów pozostałe   
05.00.31 Korale i podobne produkty, skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni i szkielet sepii   
05.00.31-00.00 Korale i podobne produkty, skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni i szkielet sepii 0508 00 00 kg
05.00.32 Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego   
05.00.32-00.00 Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego, surowe, schłodzone, zamrożone lub suszone, wyłączając mielone 0509 00 kg
05.00.33 Wodorosty morskie i pozostałe algi   
05.00.33-00.00 Wodorosty morskie i pozostałe algi, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone 1212 20 00 kg
05.00.4 Perły   
05.00.41 Perły naturalne, nieobrobione   
05.00.41-00.00 Perły naturalne, nieobrobione 7101 10 00 kg
05.00.42 Perły hodowlane, nieobrobione   
05.00.42-00.00 Perły hodowlane, nieobrobione 7101 21 00 kg
05.00.5 Usługi związane z rybołówstwem   
05.00.50 Usługi związane z rybołówstwem   
05.00.50-00.00 Usługi związane z rybołówstwem 86150x -
05.00.6 Usługi związane z chowem i hodowlą ryb   
05.00.60 Usługi związane z chowem i hodowlą ryb   
05.00.60-00.00 Usługi związane z chowem i hodowlą ryb oraz pozostałych organizmów wodnych 86150x -

 

SEKCJA C

PRODUKTY GÓRNICTWA

PODSEKCJA CA

SUROWCE ENERGETYCZNE GÓRNICTWA

DZIAŁ 10

WĘGIEL KAMIENNY I BRUNATNY (LIGNIT); TORF

1.   Dział ten obejmuje:
(a)  węgiel kamienny, brykiety i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla kamiennego,
(b)  węgiel brunatny, z wyłączeniem gagatu służącego do wyrobu ozdób (14.30.13-90), oraz brykiety i podobne paliwa wytwarzane z węgla brunatnego,
(c)  torf włącznie z brykietami i odpadami torfowymi.
2.   Dział ten nie obejmuje:
(a)  wyrobów z torfu, takich jak np. donice, miski, płyty, objętych działem 26.
 
SYMBOL PKWiU 
NAZWA GRUPOWANIA Powiązania
HS/CN
i CPC 
JM
10.1
10.10 WĘGIEL KAMIENNY
Węgiel kamienny   
10.10.1 Węgiel kamienny   
10.10.11 Węgiel kamienny, z wyłączeniem brykietów   
10.10.11-30.00 Węgiel koksujący 2701 12 10 kg
10.10.11-50.00 Węgiel energetyczny 2701 11 10 2701 11 90 2701 12 90 2701 19 00 kg
10.10.12 Brykiety z węgla kamiennego i podobne paliwa stałe otrzymywane z węgla kamiennego   
10.10.12-00.00 Brykiety z węgla kamiennego i podobne paliwa stałe otrzymywane z węgla kamiennego 2701 20 00 kg
10.10.13 Usługi związane z wydobyciem węgla kamiennego   
10.10.13-00.00 Usługi związane z wydobywaniem węgla kamiennego 86210x -
10.2 WĘGIEL BRUNATNY (LIGNIT)   
10.20 Węgiel brunatny (lignit)   
10.20.1 Węgiel brunatny (lignit)   
10.20.10 Węgiel brunatny (lignit)   
10.20.10-30.00 Węgiel brunatny (lignit) o wartości opałowej górnej < 23.865 kJ/kg próbki mokrej niezawierającej popiołu 2702 10 00 kg
10.20.10-50.00 Paliwa lignitowe (kostka prasowana w kształcie jaja i podobne paliwa stałe produkowane z węgla brunatnego(lignitu) 2702 20 00 kg
10.3 TORF   
10.30 Torf   
10.30.1 Torf   
10.30.10 Torf   
10.30.10-00.00 Torf i brykiety torfowe 2703 00 00 kg

 

Dział 11

ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY; USŁUGI ZWIĄZANE Z GÓRNICTWEM ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO, Z WYŁĄCZENIEM POSZUKIWAŃ ZŁÓŻ

1.   Dział ten obejmuje:
(a)  ropę naftową i gaz ziemny;
(b)  łupki bitumiczne lub naftowe oraz piaski bitumiczne;
(c)  usługi skraplania i regazyfikacji gazu ziemnego dla potrzeb transportu;
(d)  usługi związane z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego;
2.   Dział ten nie obejmuje:
(a)  usług związanych z poszukiwaniami złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w klasie 74.20.
 
SYMBOL PKWiU 
NAZWA GRUPOWANIA Powiązania HS/CN
i CPC 
JM
11.1
11.10 ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY
Ropa naftowa i gaz ziemny   
11.10.1 Ropa naftowa i oleje z minerałów bitumicznych, surowe   
11.10.10 Ropa naftowa i oleje z minerałów bitumicznych, surowe   
11.10.10-30.00 Ropa naftowa 2709 00 90 kg
11.10.10-50.00 Kondensaty gazu ziemnego 2709 00 10 kg
11.10.2 Gaz ziemny, w stanie ciekłym lub gazowym   
11.10.20 Gaz ziemny, w stanie ciekłym lub gazowym   
11.10.20-00 Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym   
11.10.20-00.10 Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, wysokometanowy 2711 11 00x
2711 21 00x TJ
11.10.20-00.20 Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, zaazotowany 2711 11 00x
2711 21 00x TJ
11.10.20-00.90 Gaz ziemny w stania ciekłym lub gazowym, pozostały 2711 11 00x
2711 21 00x TJ
11.10.3 Usługi w zakresie skraplania i regazyfikacji gazu ziemnego dla potrzeb transportowych   
11.10.30 Usługi w zakresie skraplania i regazyfikacji gazu ziemnego dla potrzeb transportowych   
11.10.30-00.00 Skraplanie i regazyfikacja gazu ziemnego dla potrzeb transportowych 86210x 
11.10.4 Łupki bitumiczne lub naftowe oraz piaski bitumiczne   
11.10.40 Łupki bitumiczne lub naftowe oraz piaski bitumiczne   
11.10.40-00.00 Łupki bitumiczne lub naftowe oraz piaski bitumiczne 2714 10 00 kg
11.2 USŁUGI ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO, Z WYŁĄCZENIEM POSZUKIWAŃ ZŁÓŻ   
11.20 Usługi związane z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, z wyłączeniem poszukiwań złóż   
11.20.1 Usługi związane z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, z wyłączeniem poszukiwań złóż   
11.20.11 Usługi wiertnicze związane z górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego   
11.20.11-00.00 Usługi wiertnicze związane z górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego 86210x 
11.20.12 Montaż wież wiertniczych na stanowisku, usługi w zakresie naprawy i demontażu oraz usługi pozostałe związane z górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego   
11.20.12-00.00 Montaż wież wiertniczych na stanowisku, usługi w zakresie naprawy i demontażu oraz usługi pozostałe związane z górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego 86210x 

 

DZIAŁ 12

RUDY URANU I TORU

1.   Dział ten obejmuje:
(a)  rudy i koncentraty uranu i toru.
 
SYMBOL PKWiU 
NAZWA GRUPOWANIA Powiązania
HS/CN
i CPC 
JM
12.0 RUDY URANU I TORU   
12.00 Rudy uranu i toru   
12.00.1 Rudy uranu i toru   
12.00.10 Rudy uranu i toru   
12.00.10-00.00 Rudy i koncentraty uranu i toru 2612 kg

 

PODSEKCJA CB

SUROWCE GÓRNICTWA INNE NIŻ ENERGETYCZNE

DZIAŁ 13

RUDY METALI
1.   Dział ten obejmuje:
(a)  rudy i koncentraty rudy żelaza;
(b)  rudy i koncentraty metali nieżelaznych.
2.   Dział ten nie obejmuje:
(a)  rud i koncentratów uranu i toru (12.00);
(b)  pirytu (FeS2) - podstawowego surowca w produkcji kwasu siarkowego, sklasyfikowanego w pozycji 14.30.12-30.
3.   Uwagi dodatkowe.
(a)  Pod pojęciem "rudy" należy rozumieć minerały stosowane w metalurgii do otrzymywania metali, nawet gdy minerały te zostały przeznaczone do celów niemetalurgicznych.
(b)  Pod pojęciem "koncentraty" należy rozumieć produkty wzbogacania niskoprocentowych rud metali, np. przez flotację.
 
SYMBOL PKWiU 
NAZWA GRUPOWANIA Powiązania HS/CN
i CPC 
JM
13.1
13.10 RUDY ŻELAZA
Rudy żelaza   
13.10.1 Rudy żelaza   
13.10.10 Rudy żelaza   
13.10.10-30.00 Rudy i koncentraty żelaza niespiekane, z wyłączeniem pirytów prażonych 2601 11 00 kg
13.10.10-50.00 Rudy i koncentraty żelaza spiekane, z wyłączeniem pirytów prażonych 2601 12 00 kg
13.2 RUDY METALI NIEŻELAZNYCH, Z WYŁĄCZENIEM RUD URANU I TORU   
13.20 Rudy metali nieżelaznych, z wyłączeniem rud uranu i toru   
13.20.1 Rudy i koncentraty metali nieżelaznych, z wyłączeniem rud i koncentratów uranu i toru   
13.20.11 Rudy i koncentraty miedzi   
13.20.11-00.00 Rudy i koncentraty miedzi 2603 kg
13.20.12 Rudy i koncentraty niklu   
13.20.12-00.00 Rudy i koncentraty niklu 2604 kg
13.20.13 Rudy i koncentraty glinu   
13.20.13-00.00 Rudy i koncentraty glinu 2606 kg
13.20.14 Rudy i koncentraty metali szlachetnych   
13.20.14-00 Rudy i koncentraty metali szlachetnych   
13.20.14-00.10 Rudy srebra i koncentraty 2616 10 00 kg
13.20.14-00.20 Rudy i koncentraty metali szlachetnych z wyłączeniem rud i koncentratów srebra 2616 90 00 kg
13.20.15 Rudy i koncentraty ołowiu, cynku i cyny   
13.20.15-30.00 Rudy i koncentraty cyny 2609 kg
13.20.15-50.00 Rudy i koncentraty ołowiu 2607 kg
13.20.15-70.00 Rudy i koncentraty cynku 2608 kg
13.20.16 Rudy i koncentraty pozostałych metali nieżelaznych   
13.20.16-30.00 Rudy i koncentraty wolframu 2611 kg
13.20.16-50.00 Rudy i koncentraty manganu 2602 kg
13.20.16-90.00 Rudy i koncentraty innych metali nieżelaznych, włączając rudy i koncentraty kobaltu, chromu, molibdenu, tytanu, cyrkonu, tantalu, niobu, wanadu, antymonu, berylu, bizmutu, germanu, rtęci 2605
2610
2613
2614 00
2615
2617 kg

 

DZIAŁ 14

SUROWCE GÓRNICTWA POZOSTAŁE

1.   Dział ten obejmuje:
(a)  kamień budowlany surowy lub wstępnie obrobiony przez pocięcie, piłowanie na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym, z podziałem wg rodzaju kamienia oraz wg sposobu wstępnej obróbki;
(b)  skały wapienne, kamień gipsowy i kredę w stanie surowym, a także oczyszczonym, rozdrobnionym (chyba, że zaznaczono inaczej) i wzbogaconym;
(c)  łupek surowy, wstępnie obrobiony lub tylko pocięty w prostokątne bloki, z wyłączeniem łupkowych pokryć dachowych;
(d)  piaski naturalne stosowane do różnych celów - z wyłączeniem piasków metalonośnych - oraz kruszywo budowlane mineralne, także oczyszczone, łamane, zmielone, sortowane;
(e)  gliny, kaoliny i inne skały ilaste surowe, a także wypalane;
(f)  minerały wykorzystywane w przemyśle chemicznym oraz do produkcji nawozów (produkty kopalne w stanie surowym, a także produkty oczyszczone, rozdrobnione lub wzbogacone);
(g)  sól do celów spożywczych i przemysłowych (także denaturowaną) oraz czysty chlorek sodowy i wodę morską;
(h)  różne produkty kopalne (minerały) i żużle niesklasyfikowane w pozostałych działach.
2.   Dział ten nie obejmuje:
(a)  kredy bilardowej, krawieckiej i kredy do pisania (36.50 lub 36.63);
(b)  glin porowatych (26.82.16);
(c)  żużla i innych odpadów z produkcji żeliwa lub stali (27.10.91).
 
SYMBOL PKWiU 
NAZWA GRUPOWANIA Powiązania HS/CN
i CPC 
JM
14.1
14.11 KAMIEŃ NATURALNY
Kamień ozdobny lub budowlany   
14.11.1 Kamień ozdobny lub budowlany   
14.11.11 Marmur i pozostałe wapienne kamienie ozdobne lub budowlane   
14.11.11-33.00 Marmur i trawertyn, surowy lub wstępnie obrobiony 2515 11 00 kg
14.11.11-35.00 Marmur i trawertyn, pocięty na prostokątne lub kwadratowe bloki lub płyty o grubości Ł 25 cm 2515 12 20
2515 12 50 kg
14.11.11-37.00 Marmur i trawertyn pocięty na prostokątne lub kwadratowe bloki lub płyty o grubości > 25 cm 2515 12 90 kg
14.11.11-50 Ekausyna i kamienie wapienne pozostałe, budowlane lub pomnikowe   
14.11.11-50.10 Kamień wapienny budowlany pozostały, alabaster, surowy lub wstępnie obrobiony 2515 20 00x kg
14.11.11-50.20 Kamień wapienny budowlany pozostały, alabaster, pocięty na płyty o grubości
Ł 25 cm 2515 20 00x kg
14.11.11-50.30 Kamień wapienny budowlany pozostały, alabaster, pocięty na bloki o grubości
> 25 era 2515 20 00x kg
14.11.12 Granit, piaskowiec i pozostałe kamienie ozdobne lub budowlane   
14.11.12-33.00 Granit surowy lub wstępnie obrobiony 2516 11 00 kg
14.11.12-35.00 Granit pocięty na prostokątne lub kwadratowe bloki lub płyty, o grubości
Ł 25 cm 2516 12 10 kg
14.11.12-37.00 Granit pocięty na prostokątne lub kwadratowe bloki lub płyty, o grubości > 25 cm 2516 12 90 kg
14.11.12-53.00 Piaskowiec surowy lub wstępnie obrobiony 2516 21 00 kg
14.11.12-56.00 Piaskowiec pocięty na prostokątne lub kwadratowe bloki lub płyty 2516 22 00 kg
14.11.12-90.00 Kamienie pomnikowe lub budowlane, surowe, wstępnie obrobione lub tylko pocięte na prostokątne lub kwadratowe bloki lub płyty, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 2516 90 00 kg
14.12 Wapień, gips i kreda   
14.12.1 Wapień i gips   
14.12.10 Wapień i gips   
14.12.10-30.00 Gips i anhydryt 2520 10 00 kg
14.12.10-50 Topnik wapienny, wapień i pozostały kamień wapienny w rodzaju stosowanych do produkcji wapna lub cementu 2521 00 00x kg
14.12.10-50.10 Wapień na cement i wapno; tłuczeń wapienia na potrzeby przemysłu i środowiska 2521 00 00x kg
14.12.10-50.20 Mączka wapienna i wapień sproszkowany 2521 00 00x kg
14.12.2 Kreda i dolomit   
14.12.20 Kreda i dolomit   
14.12.20-10.00 Kreda 2509 00 00 kg
14.12.20-30 Dolomit surowy, wstępnie obrobiony lub tylko pocięty na prostokątne lub kwadratowe bloki lub płyty   
14.12.20-30.10 Dolomit niekalcynowany lub niespiekany 2518 10 00x kg
14.12.20-30.20 Dolomit pocięty dla celów budowlanych i przemysłowych 2518 10 00x kg
14.12.20-30.30 Dolomit sproszkowany niekalcynowany lub niespiekany 2518 10 00x kg
14.12.20-50 Dolomit kalcynowany lub spiekany surowy, wstępnie obrobiony lub tylko pocięty na prostokątne lub kwadratowe bloki lub płyty   
14.12.20-50.10 Dolomit kalcynowany 2518 20 00x kg
14.12.20-50.20 Dolomit spiekany 2518 20 00x kg
14.12.20-70.00 Dolomit zbrylony, włączając dolomit smołowany 2518 30 00 kg
14.13 Łupek   
14.13.1 Łupek   
14.13.10 Łupek   
14.13.10-00.00 Łupek surowy, wstępnie obrobiony lub tylko pocięty w prostokątne lub kwadratowe bloki lub płyty 2514 00 00 kg
14.2 ŻWIR, PIASEK I GLINY   
14.21 Żwir i piasek   
14.21.1 Żwir i piasek   
14.21.11 Piaski naturalne   
14.21.11-50.00 Piasek krzemionkowy i piasek kwarcowy 2505 10 00 kg
14.21.11-90.00 Piaski naturalne pozostałe 2505 90 00 kg
14.21.12 Granulki, odłamki i proszek; otoczaki i żwir   
14.21.12-10.00 Otoczaki, żwir, krzemień i gruby żwir 2517 10 10 kg
14.21.12-30.00 Wapień, dolomit i pozostałe skały wapienne, pokruszone lub rozłupane 2517 10 20
2517 10 80 kg
14.21.12-50.00 Granulki, odłamki i proszek marmurowy 2517 41 00 kg
14.21.12-90.00 Granulki, odłamki i proszek kamienny 2517 49 00 kg
14.21.13 Makadam; makadam smołowany   
14.21.13-30.Q0 Makadam z żużla, popiołów lub podobnych odpadów prz emysłowych 2517 20 00 kg
14.21.13-50.00 Makadam smołowany 2517 30 00 kg
14.22 Gliny i kaolin   
14.22.1 Gliny i kaolin   
14.22.11 Kaolin i gliny kaolinowe   
14.22.11-40.00 Kaolin 2507 00 20 kg
14.22.11-60.00 Gliny kaolinowe pozostałe 2507 00 80 kg
14.22.12 Gliny pozostałe, andaluzyt, cyjanit i sylimanit; mulit; ziemie szamotowe i dynasowe   
14.22.12-10 Bentonit, ziemie odbarwiające i ziemia bieląca   
14.22.12-10.10 Bentonit i iły bentonitowe 2508 10 00 kg
14.22.12-10.20 Ziemie odbarwiające i ziemia bieląca 2508 20 00 kg
14.22.12-30 Glina ogniotrwała   
14.22.12-30.10 Glina ogniotrwała surowa 2508 30 00x kg
14.22.12-30.20 Glina ogniotrwała kalcynowana 2508 30 00x kg
14.22.12-50.00 Gliny pozostałe, z wyłączeniem glin porowatych z 26.82.16 2508 40 00 kg
14.22.12-70.00 Andaluzyt, cyjanit, sylimanit i mulit 2508 50 00
2508 60 00 kg
14.22.12-90.00 Ziemie szamotowe i dynasowe 2508 70 00 kg
14.3 MINERAŁY CHEMICZNE I MINERAŁY DO PRODUKCJI NAWOZÓW   
14.30 Minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów   
14.30.1 Minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów   
14.30.11 Fosforany wapniowe lub glinowo-wapniowe naturalne; karnalit, sylwin, pozostałe naturalne sole potasowe, niepoddane obróbce   
14.30.11-30.00 Fosforany wapniowe i glinowo-wapniowe naturalne oraz kreda fosforanowa 2510 kg
14.30.11-50.00 Karnalit, sylwin i pozostałe surowe naturalne sole potasowe, z wyłączeniem występujących w postaci tabletek lub w opakowaniach o masie Ł 10 kg 3104 10 00 kg, K2O
14.30.12 Piryty żelazowe niewyprażone; siarka surowa lub nierafinowana   
14.30.12-30.00 Piryty żelazowe niewyprażone 2502 00 00 kg
14.30.12-50.00 Siarka surowa lub nierafinowana 2503 00 10 kg
14.30.13 Minerały chemiczne pozostałe   
14.30.13-13.00 Siarczan baru naturalny (baryt) 2511 10 00 kg
14.30.13-15.00 Węglan baru naturalny (witeryt) inny niż tlenek baru 2511 20 00 kg
14.30.13-55.00 Borany sodowe naturalne i ich koncentraty, z wyłączeniem boranów wydzielonych z naturalnej wody morskiej 2528 10 00 kg
14.30.13-59.00 Borany naturalne i ich koncentraty, z wyłączeniem sodowych; kwas borowy naturalny, z wyłączeniem boranów wydzielonych z naturalnej wody morskiej 2528 90 00 kg
14.30.13-73.00 Fluoryt zawierający w masie wagowo Ł 97% fluorku wapniowego 2529 21 00 kg
14.30.13-75.00 Fluoryt zawierający w masie wagowo > 97% fluorku wapniowego 2529 22 00 kg
14.30.13-83.00 Kizeryt, epsomit (naturalne siarczany magnezowe) 2530 20 00 kg
14.30.13-89.00 Substancje mineralne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 2530 90 kg
14.4 SÓL   
14.40 Sól   
14.40.1 Sól i czysty chlorek sodu   
14.40.10 Sól i czysty chlorek sodu   
14.40.10-00 Sól i czysty chlorek sodowy, woda morska   
14.40.10-00.10 Sól kamienna 2501 00 31
2501 00 51
2501 00 91
2501 00 99x kg
14.40.10-00.20 Sól warzonka 2501 00x kg
14.40.10-00.30 Sól w solance 2501 00x kg
14.40.10-00.40 Sól morska 2501 00x kg
14.40.10-00.90 Sól pozostała 2501 00 99x kg
14.5 SUROWCE GÓRNICTWA POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE   
14.50 Surowce górnictwa pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane   
14.50.1 Bitum i asfalt naturalny; asfaltyty i skała asfaltowa   
14.50.10 Bitum i asfalt naturalny; asfaltyty i skała asfaltowa   
14.50.10-00.00 Bitum i asfalt naturalny; asfaltyty i skała asfaltowa 2714 90 00 kg
14.50.2 Kamienie szlachetne lub półszlachetne; pumeks; szmergiel; materiały ścierne naturalne; minerały pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane   
14.50.21 Kamienie szlachetne lub półszlachetne, nieobrobione lub tylko przepiłowane lub z grubsza wyprofilowane, z wyłączeniem diamentów przemysłowych   
14.50.21-50.00 Diamenty niesortowalne; diamenty nieprzemysłowe nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione 7102 10 00
7102 31 00 c/k
14.50.21-90.00 Kamienie szlachetne lub półszlachetne, nieobrobione lub tylko przepiłowane lub zgrubnie kształtowane, z wyłączeniem diamentów przemysłowych 7103 10 00 c/k
14.50.22 Diamenty przemysłowe; pumeks; szmergiel; korund naturalny, granat naturalny i pozostałe materiały ścierne naturalne   
14.50.22-50.00 Pumeks, naturalne materiały ścierne 2513 kg
14.50.22-70.00 Diamenty przemysłowe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione 7102 21 00 c/k
14.50.23 Minerały pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane   
14.50.23-13.00 Grafit naturalny 2504 10 00
2504 90 00 kg
14.50.23-15 Kwarc i kwarcyt   
14.50.23-15.10 Kwarc, z wyłączeniem piasku naturalnego 2506 10 00 kg
14.50.23-15.20 Kwarcyt 2506 21 00
2506 29 00 kg
14.50.23-20.00 Skały krzemionkowe kopalne (np. ziemia okrzemkowa, trypla i diatomit) i podobne ziemie krzemionkowe 2512 00 00 kg
14.50.23-33.00 Magnezyt, naturalny węglan magnezu 2519 10 00 kg
14.50.23-35.00 Magnezja i pozostały tlenek magnezu 2519 90 kg
14.50.23-40.00 Azbest 2524 00 kg
14.50.23-53.00 Mika surowa i mika rozłupana na warstwy lub odłamki, proszek i odpadki miki 2525 kg
14.50.23-55.00 Steatyt naturalny; talk 2526 kg
14.50.23-63.00 Skaleń 2529 10 00 kg
14.50.23-65.00 Leucyt; nefelin i sjenit nefelinowy 2529 30 00 kg
14.50.23-70.00 Wermikulit, perlit i chloryty nieporowate 2530 10 kg
14.50.23-80.00 Żużel i popiół pozostały, włącznie z popiołem z wodorostów morskich (brunatnic, z wyłączeniem popiołu i pozostałości spopielenia odpadów komunalnych 2621 90 00 kg
14.50.23-90.00 Popiół i pozostałości spopielania odpadów komunalnych 2621 10 00 kg

 

SEKCJA D

PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO

PODSEKCJA DA

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, NAPOJE I WYROBY TYTONIOWE

DZIAŁ 15

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE I NAPOJE

1.   Dział ten obejmuje:
a)   mięso i produkty mięsne, z wyłączeniem mięsa z ryb sklasyfikowanego w grupie 15.2,
b)   ryby i produkty rybne przetworzone i zakonserwowane,
c)   owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane,
d)   oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne,
e)   wyroby mleczarskie,
f)   produkty przemiału zbóż, skrobie, produkty skrobiowe,
g)   paszę przemysłową dla zwierząt,
h)   napoje alkoholowe i bezalkoholowe,
i)   inne artykuły spożywcze (pieczywo, wyroby ciastkarskie i cukiernicze, cukier, kakao, słodycze, produkty mączne, kaszę, herbatę, przyprawy i inne).
2.   Dział ten nie obejmuje m.in.:
a)   tłuszczu pozyskanego z wełny (podkategoria 17.10.10),
b)   kamfory, gliceryny (dział 24),
c)   faktysy pochodzącej z olejów (24.17),
d)   krochmali i skrobii, mających charakter preparatów perfumeryjnych, kosmetycznych i toaletowych (dział 24),
e)   ekstraktów garbarskich i farbiarskich (klasa 24.12),
f)   gotowych enzymów z klasy 24.14,
g)   cukrów chemicznie czystych (innych niż sacharoza, laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza) objętych klasą 24.41,
h)   leków, drożdży przygotowanych jako leki i innych wyrobów z grupy 24.4,
i)   kwasu octowego o stężeniu powyżej 10% masy kwasu octowego (klasa 24.14),
j)   wody morskiej (klasa 14.40),
k)   wody destylowanej i wody do pomiarów przewodnictwa oraz wody o podobnej czystości (dział 24).
3.   Uwagi dodatkowe.
1.A.   Następujące wyrażenia będą miały znaczenie poniżej im przypisane:
a)   "Tusze z bydła" - dla celów podkategorii 15.11.11 i 15.11.12 tusze ubitych zwierząt po upuszczeniu krwi, wypatroszeniu i oskórowaniu, z głowami lub bez, z racicami lub bez, z dołączonymi podrobami lub bez. Także wtedy, gdy tusze występują w obrocie bez głów, z dołączonymi podrobami lub bez. Jeśli tusze występują w obrocie bez głów, głowa musi być odcięta od tuszy na złączu potylicznym. Jeśli tusze występują w obrocie bez racic, muszą one być odcięte w stawie nadgarstka lub tyłonożnym, "tusza" powinna posiadać w przedniej części wszystkie kości i kark, szyję oraz łopatkę z większą ilością niż 10 par żeber.
b)   "Półtusze z bydła" - dla celów jw. są produktem powstałym z symetrycznego podziału całej tuszy cięciem wzdłużnym przez środek szyi, karku, grzbietu, kręgów lędźwiowych i krzyżowych oraz przez środek spojenia mostka, "półtusza" powinna w przedniej części posiadać wszystkie kości i kark, szyję oraz łopatkę z większą ilością niż 10 żeber.
c)   "Ćwierci kompensowane" - dla celów podkategorii 15.11.11 i 15.11.12 są to porcje utworzone albo:
-   z ćwierci przedniej posiadającej wszystkie kości, kark, szyję i łopatkę, powstałej z półtuszy przez cięcie na 10 żebrze oraz ćwierci tylnej posiadającej wszystkie kości, udo i krzyżową, powstałej z półtuszy przez przecięcie na 3 żebrze,
z ćwierci posiadającej wszystkie kości, kark, szyję i łopatkę, powstałej przez cięcie na 5 żebrze z przyłączoną całą pachwiną i piersią oraz ćwierci tylnej posiadającej wszystkie kości, udo i krzyżową, powstałej przez cięcie na 8 żebrze.
d)   "Ćwierci przednie nierozdzielone" - dla celów podkategorii 15.11.11 i 15.11.12 są to przednie części półtuszy, posiadające wszystkie kości, kark, szyję i łopatkę z minimum czterema parami żeber, a maksymalnie z dziesięcioma parami żeber (cztery pary żeber muszą być w całości, pozostałe mogą być przecięte) włącznie lub bez cienkiej pachwiny.
e)   "Ćwierci przednie rozdzielone" - dla celów podkategorii 15.11.11, i 15.11.12 są to przednie części półtuszy posiadające wszystkie kości, kark, szyję i łopatkę z minimalnie czterema żebrami, a maksymalnie z dziesięcioma żebrami (pierwsze 4 żebra muszą być w całości, pozostałe mogą być przecięte) włącznie lub bez cienkiej pachwiny.
f)   "Ćwierci tylne nierozdzielone" dla celów podkategorii 15.11.11 i 15.11.12 są to tylne części tuszy posiadające wszystkie kości, udo i krzyżową włącznie z polędwicą, z minimalnie trzema parami żeber w całości lub przeciętych, z golenią lub bez oraz z cienką pachwiną lub bez.
g)   "Ćwierci tylne rozdzielone" - dla celów podkategorii 15.11.11 i 15.11.12 są to tylne części półtuszy posiadające wszystkie kości, udo i krzyżową włącznie z polędwicą, z minimalnie trzema całymi lub przeciętymi żebrami, z golenią lub bez oraz z cienką pachwiną lub bez.
h)   "Rostbef i antrykot" w kawałkach dla celów podkategorii 15.11.12 oznaczają grzbietową część ćwierci przedniej włącznie z górną częścią łopatki, otrzymaną z ćwierci przedniej z minimum czterema, a maksymalnie dziesięcioma żebrami przez przecięcie wzdłuż linii prostej od punktu, gdzie pierwsze żebro łączy się z pierwszym segmentem mostka do punktu na przeponie będącego przedłużeniem dziesiątego żebra.
"Szponder" - dla celów podkategorii 15.11.12 oznacza dolną część ćwierci przedniej obejmującą szponder od pępka do mostka.
B.   Przy określaniu ilości całych lub przeciętych żeber, o których mowa w powyższym paragrafie 1.A, brane są pod uwagę jedynie żebra złączone z kręgosłupem.
2.A.   Mięso ze świń obejmuje mięso pochodzące ze świń domowych oraz dzikich, np. z dzików.
B.   Poniższe wyrażenia będą oznaczały co następuje:
a)   "Tusze albo półtusze" - dla celów podkategorii 15.11.13 i 15.11.14 oznaczają bite świnie w postaci tusz świń domowych po upuszczeniu krwi i wypatroszeniu, z usuniętymi racicami i szczeciną. Półtusze otrzymuje się z tuszy przez przecięcie wzdłuż kręgów szyjnych, karkowych, grzbietowych, lędźwiowych i krzyżowych oraz przez środek spojenia mostka. Tusze i półtusze mogą być z rdzeniem kręgowym, mózgiem lub językiem bądź bez. Tusze i półtusze loch mogą być z wymionami (gruczołami mlecznymi) lub bez.
b)   "Szynki" (nogi) - dla celów podkategorii 15.11.13, 15.11.14, 15.13.11, oznaczają tylną (ogonową) część półtuszy włącznie z kośćmi, ze stopami, goleniami, skórą lub z tłuszczem podskórnym bądź bez. Szynka (noga) jest tak oddzielona od reszty półtuszy, że obejmuje najwyżej ostatni kręg lędźwiowy.
c)   "Przodki" - dla celów podkategorii 15.11.13, 15.11.14, 15.13.11 są to przednie (czaszkowe) części półtuszy bez głowy, włącznie z kośćmi, ze stopami, goleniami, skórą lub z podskórnym tłuszczem. Przodek jest tak oddzielony od reszty półtuszy, że obejmuje najwyżej piąty kręg grzbietowy. Górna (grzbietowa) część przodka zawierająca lub nie kość łopatkową i przyczepione mięśnie (koniec szyjny w stanie świeżym albo obojczyk solony) jest uważana jako schab, jeśli jest oddzielona od dolnej (brzusznej) części przodka przez odcięcie poniżej kręgosłupa.
d)   "Łopatki" - dla celów podkategorii 15.11.13, 15.13.11, oznaczają dolną część przodka zawierającą lub nie kość łopatkową i przyczepione mięśnie, włącznie z kośćmi, ze stopami, goleniami, skórą lub podskórnym tłuszczem. Kość łopatkowa i przyczepione mięśnie prezentowane oddzielnie pozostają w zakresie tej pozycji jako części łopatki.
e)   "Schab" - dla celów podkategorii 15.11.13, 15.11.14, 15.13.11 oznacza górną część półtuszy ciągnącą się od pierwszego kręgu karkowego do kręgu ogonowego włącznie z kośćmi, z polędwicą, kością łopatkową, podskórnym tłuszczem lub skórą bądź bez. Schab jest oddzielony od dolnej części półtuszy przez cięcie tuż poniżej kręgosłupa.
f)   "Boczek" - dla celów podkategorii 15.11.13, 15.11.14, 15.13.11 oznacza dolną część półtuszy położoną pomiędzy szynką (nogą) i łopatką, z kośćmi lub bez, ale ze skórą i podskórnym tłuszczem.
g)   "Bok bekonowy" - dla celów podkategorii 15.13.11 oznacza półtuszę wieprzową bez głowy, podgardla, stóp, ogona, sadła, nerek, polędwicy, kości łopatkowej, mostka, kręgosłupa, miednicy i przepony.
h)   "Szpencer" - dla celów podkategorii 15.13.11 oznacza bok bekonowy bez przodka z kośćmi lub bez.
i)   "Bok trzyćwierciowy" - dla celów podkategorii 15.13.11 oznacza bok bekonowy bez przodka z kośćmi lub bez.
j)   "Środek" - dla celów podkategorii 15.13.11 oznacza bok bekonowy bez szynki i przodka, z kośćmi lub bez. Niniejsza podkategoria obejmuje również kawałki środka z tkanką schabu i brzucha w naturalnej proporcji do całego środka.
C.   Części kawałków zdefiniowanych w paragrafie 2.B(b), (c), (d) i (e) zaliczane są do tych samych podkategorii, tylko jeżeli posiadają tkankę mięsną i kości w naturalnej proporcji do całego kawałka. Jeżeli kawałki zaliczane do podkategorii 15.13.11 pochodzą z boku bekonowego, z którego zostały usunięte kości wykazane w paragrafie 2.B (g), linie cięć powinny odpowiadać zdefiniowanym w paragrafie 2.B odpowiednio (b), (c), i (d), w każdym przypadku te kawałki albo ich części muszą zawierać kości.
D.   Podkategoria 15.11.19 ujmuje w szczególności głowy lub połowy głów wieprzowych z mózgiem, podgardlami lub językami bądź bez oraz ich części. Głowa oddzielona jest od reszty półtuszy cięciem prostym równoległym do czaszki. Policzki, ryje i uszy, jak również mięso głowy, szczególnie z jej tylnej części (łącznie ze skórą) uważane są jako głowy. Mięso z przodka bez kości (łącznie z podgardlem) w zależności od przypadku, zalicza się do podkategorii 15.11.13, 15.11.14, 15.13.11.
E.   Dla celów podkategorii 15.11.30 określenie "podskórny tłuszcz ze świń" oznacza tkankę tłuszczową, która odkłada się pod skórą i przylega do niej niezależnie od części świni, z której pochodzi; w każdym przypadku masa tkanki tłuszczowej musi przewyższać masę skóry. Podkategoria ta obejmuje także podskórny tłuszcz ze świń, z którego skóra została zdjęta.
F.   Dla celów podkategorii 15.13.11 produkty, w których stosunek wody do protein w mięsie (zawartość azotu x 6,25) wynosi 2,8 lub mniej, uważane będą jako "suszone albo wędzone".
3.A.   Dla celów podkategorii 15.11.15, 15.11.16, 15.11.17 poniższe wyrażenia będą oznaczały co następuje:
a)   "Tusze" - dla celów podkategorii 15.11.15, 15.11.16, 15.11.17 to całe tusze ubitych zwierząt po upuszczeniu krwi, wypatroszeniu i oskórowaniu, z głowami lub bez oraz z innymi dołączonymi podrobami lub bez. Jeśli tusze występują w obrocie bez głów, muszą one być oddzielone od tuszy tuż za potylicą. Jeśli tusze występują w obrocie bez nóg, to muszą one być odcięte na stawach nadgarstkowych lub tyłonożnych.
b)   "Półtusze" - dla celów podkategorii 15.11.15, 15.11.16, 15.11.17 to produkt powstały przez symetryczny podział całej tuszy cięciem przez środek kręgów karkowych, grzbietowych, lędźwiowych i krzyżowych oraz przez środek mostka.
c)   "Krótkie ćwierci przednie" - dla celów podkategorii 15.11.15, 15.11.16, 15.11.17 to przednia część tuszy lub półtuszy z piersią lub bez, włącznie ze wszystkimi kośćmi i z łopatkami, karkiem i środkową szyją, obciętą pod kątem prostym do kręgosłupa, z minimum pięcioma, a maksimum z siedmioma parami przeciętych lub całych żeber.
d)   " Grzbiety i/albo środki" - dla celów podkategorii 15.11.15, 15.11.16, 15.11.17 to pozostała część tuszy lub półtuszy po odjęciu nóg i krótkich ćwierci przednich z nerkami lub bez; grzbiety oddzielone od środków muszą obejmować minimum pięć kręgów lędźwiowych, środki oddzielone od grzbietów muszą obejmować minimum pięć par całych lub przeciętych żeber.
e)   "Nogi" - dla celów podkategorii 15.11.15, 15.11.16, 15.11.17 to tylna część tuszy lub półtuszy składająca się ze wszystkich kości i nóg, odcięta pod kątem prostym do kręgosłupa przy szóstym kręgu tuż przed kością biodrową lub przy czwartym kręgu krzyżowym przez spojenie kości biodrowej z łonową.
B.   Przy określeniu ilości całych lub przeciętych żeber, o których mowa w powyższym paragrafie 3.A, brane są pod uwagę jedynie żebra złączone z kręgosłupem.
4.   Dla celów podkategorii 15.12.11 "tusze gęsi i kaczek" - oznaczają oskubane i wypatroszone tusze gęsi i kaczek bez głów i łap, z usuniętymi kośćmi tuszy (mostkami, żebrami, kręgosłupem i kością krzyżową), ale z kośćmi udowymi, piszczelowymi i barkowymi.
5. a)  Dla celów podkategorii 15.12.11 i 15.12.12 wyrażenie " kawałki z drobiu nietrybowane (z kośćmi)" - będzie przyjmowane jako wymienione kawałki włącznie ze wszystkimi kośćmi.
b)   Kawałki drobiu odnoszące się do powyższego punktu (a), z których częściowo usunięto kości (częściowo trybowane) zaliczane będą do podkategorii 15.12.11, 15.12.12 .
6.   Podkategoria 15.33.13 obejmuje wszystkie suszone warzywa objęte grupą 01.1 oprócz:
a)   suszonych warzyw strączkowych łuskanych (01.11.22),
b)   kukurydzy cukrowej w postaciach wymienionych w klasie 15.61,
c)   mąki, grysiku, płatków przemielonych i zaglomerowanych w postaci granulek z ziemniaków (15.31),
d)   mąki i grysiku z suszonych warzyw strączkowych (15.61).
7.   Dla celów podkategorii: 15.41.12, 15.41.13, 15.42.11, 15.42.12:
a)   Nielotne oleje roślinne płynne lub stałe, uzyskane przez prasowanie, będą uważane za "surowe", jeżeli nie podlegały żadnemu innemu przetwarzaniu niż:
-   dakantacji w normalnych granicach czasowych,
-   odwirowaniu lub filtracji, pod warunkiem, że do oddzielenia olejów od ich stałych składników zastosowano tylko techniki mechaniczne, takie jak grawitacja, ciśnienie lub siły odśrodkowe (wyłączając technologię filtracji adsorpcyjnej lub jakikolwiek inny proces fizyczny lub chemiczny).
b)   Nielotne oleje roślinne, ciekłe lub stałe uzyskane przez ekstrakcję będą nadal uważane za "surowe", jeżeli nie mogą być odróżnione kolorem, zapachem, lub smakiem ani posiadanymi specjalnymi własnościami analitycznymi od olejów i tłuszczów roślinnych pozyskiwanych ciśnieniowo.
c)   Określenie "oleje surowe" odnosić się będzie również do odgumowanego oleju sojowego i oleju z nasion bawełnianych, z których usunięto gossypol.
8.A.   Podkategorie 15.41.12, 15.42.11 obejmują tylko oleje pochodzące z przerobu oliwek. Charakterystyka zawartości kwasów i steroli w tych olejach jest następująca:

Tablica I
Udział procentowy kwasów tłuszczowych w odniesieniu do całkowitej zawartości kwasów tłuszczowych
 Kwas tłuszczowy Zawartość procentowa
kwas mirystynowy M              0,1
kwas linolenowy M              0,9
kwas arachidowy M              0,7
kwas arachidynowy M              0,5
kwas behenowy M              0,3
kwas lignocerynowy M              0,5

 
M= maksimum

Tablica II
Udział procentowy steroli w odniesieniu do całkowitej zawartości steroli
 Sterol Zawartość procentowa
cholesterol M            0,5
brassikasterol (7,8-dihydro-ergosterol) M            0,2
kampesterol M            4,7
stigmasterol (1) <        kampesterol
beta-sitosterol (2) m           93,3
delta-7-stigmasterol M            0,5

 
m = minimum
M = maksimum

1)   Warunek ten nie ma zastosowania do oleju lampante pierwszego tłoczenia (podkategoria 15.41.12) oraz do oleju z pozostałości oliwek (podkategoria 15.42.11).
2)   Delta-5,23-stigmastadienol + chlerosterol + beta- sitosterol + sitostanol + delta-5-avenasterol + delta-5,24- stigmastadienol.
Podkategorie 15.41.12, 15.42.11 nie obejmują oleju z oliwek zmienionego chemicznie (a szczególnie reestryfikowanego oleju z oliwek) oraz mieszanin oleju z oliwek z innymi olejami.
B.   Podkategoria 15.41.12 obejmuje tylko oleje z oliwek zdefiniowane poniżej w punktach I i II. Oleje te otrzymuje się wyłącznie w sposób mechaniczny lub przy użyciu metod fizycznych, a w szczególności w takich warunkach temperaturowych, które nie prowadzą do pogorszenia się oleju, i w których nie poddaje się oleju innemu traktowaniu jak przemywanie, dekantowanie, odwirowywanie lub fitrowanie. Oleje otrzymywane z oliwek przy użyciu rozpuszczalników umieszczone są w podkategorii 15.42.11.
I.   Dla celów podkategorii 15.41.12, "olej lampante z oliwek z pierwszego tłoczenia", bez względu na jego kwasowość, oznacza olej z oliwek, w którym:
a)   zawartość alkoholi alifatycznych Ł 400 mg/kg;
b)   zawartość erytrozwiązków i uvaolu Ł 4,5 %;
c)   zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych w położeniu 2 w triglicerydach Ł 1,3 %;
d)   suma izomerów transoleinowych jest < 0,10 %, a suma izomerów translinolenowych i translinolowych jest < 0,10 %;
e)   występuje jedna lub więcej z następujących cech:
1)   liczba nadtlenkowa > 20 mR O2/kg;
2)   zawartość lotnych chlorowcowanych rozpuszczalników > 0,1 mg/kg w przypadku każdego rozpuszczalnika;
3)   współczynnik ekstynkcji K270 > 0,250, a po potraktowaniu oleju aktywowanym tlenkiem glinu Ł 0,11. Faktem jest, że niektóre oleje, w których zawartość wolnych kwasów tłuszczowych jest > 3,3 g na 100 g, po przepuszczeniu przez aktywowany tlenek glinu, zgodnie z metodą podaną w Aneksie IX do rozporządzenia Komisji EWG nr 2568/91 z dnia 11 lipca 1991 r. w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy, mogą mieć współczynnik ekstynkcji K270 > 0,10. W takim przypadku, po zobojętnieniu i odbarwieniu w laboratorium wykonanymi zgodnie z metodą podaną w Aneksie XIII wyżej wymienionego rozporządzenia, muszą mieć one następującą charakterystykę:
-   współczynnik ekstynkcji K270 Ł 1,20,
-   zmianę współczynnika ekstynkcji (Delta K) w obszarze 270 nm > 0,01, lecz Ł 0,16, to jest:
Delta K =Km - 0, 5 (Km-4 + Km+4)
Km = współczynnik ekstynkcji przy długości fali piku krzywej absorpcji w obszarze 270 nm,
Km-4 i Km+4= współczynniki ekstynkcji dla długości fal o 4 nm mniejszych i większych od długości fali Km;
4)   charakterystyka organoleptyczna, która obejmuje wykrywalne wady przekraczające granice akceptowalności i wynik testu panelowego < 3,5 zgodnie z Aneksem XII do rozporządzenia Komisji EWG nr 2568/91 z dnia 11 lipca 1991 r. w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy.
II.  Dla celów podkategorii 15.41.12 określenie "oliwa z pierwszego tłoczenia" oznacza olej z oliwek posiadający następującą charakterystykę:
a)   zawartość kwasów, wyrażoną przez zawartość kwasu oleinowego, Ł 3,3 g na 100 g;
b)   liczbę nadtlenkową Ł 20 mR aktywnego O2/kg;
c)   zawartość alkoholi alifatycznych Ł 300 mg/kg;
d)   zawartość lotnych chlorowcowanych rozpuszczalników Ł 0,2 mg/kg oraz Ł 0,1mg/kg w przypadku poszczególnych rozpuszczalników;
e)   współczynnik ekstynkcji K270 Ł 0,250, a po potraktowaniu oleju aktywowanym tlenkiem glinu Ł 0,10;
f)   zmianę współczynnika ekstynkcji (Delta K) w obszarze 270 nm Ł 0,01;
g)   organoleptyczną charakterystykę, która może obejmować wykrywalne wady w granicach dopuszczalnych (akceptowalnych) oraz wynik testu panelowego > 3,5 zgodnie z Aneksem XII do rozporządzenia Komisji EWG nr 2568/91 z dnia 11 lipca 1991 r. w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy;
h)   zawartość erytrodiolu i uvaolu Ł 4,5 %;
i)   zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych w drugiej pozycji w triglicerydach Ł 1,3 %;
j)   sumę izomerów transoleinowych < 0,03 %, a sumę izomerów translinolenowych + translinolowych < 0,03 %.
C.   Podkategoria 15.42.11 obejmuje olej z oliwek otrzymany przez przerób olejów z oliwek należących do podkategorii 15.41.12 zarówno mieszanych lub niemieszanych z olejem z oliwek pierwszego tłoczenia, posiadający następującą charakterystykę:
a)   zawartość kwasową wyrażoną jako zawartość kwasu oleinowego Ł 3,3 g na 100 g;
b)   zawartość alkoholi alifatycznych Ł 350 mg/kg;
c)   współczynnik ekstynkcji K270 > 0,250, lecz Ł1,20, a po potraktowaniu próbki aktywowanym tlenkiem glinu > 0,10;
d)   zmianę współczynnika ekstynkcji (Delta K) w obszarze 270 nm > 0,01 lecz Ł 0,16;
e)   zawartość erytrodiolu i uvaolu Ł 4,5 %;
f)   zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych w położeniu 2 w triglicerydach Ł 1,5 %;
g)   suma izomerów transoleinowych < 0,20%, a suma izomerów translinolowych + translinolenowych Ł 0,30 %.
D.   Dla celów podkategorii 15.42.11 przez "oleje surowe" rozumie się oleje, szczególnie oleje z wytłoków oliwek, które mają następującą charakterystykę:
a)   zawartość kwasową, w przeliczeniu na kwas oleinowy > 2 g na 100 g;
b)   zawartość erytrodiolu i uvaolu > 12 %;
c)   zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych w położeniu 2 w triglicerydach Ł 1,8%;
d)   suma izomerów transoleinowych < 0,20 %, a suma izomerów translinolowych + translinolenowych < 0,10 %.
E.   Podkategoria 15.42.11 obejmuje oleje otrzymane przez obróbkę olejów z podkategorii 15.42.11, mieszanych lub nie z olejem z oliwek z pierwszego tłoczenia, oraz oleje, które nie odpowiadają charakterystykom olejów przedstawionym w dodatkowych uwagach 2B, 2C i 2D. Oleje sklasyfikowane w tej podkategorii muszą posiadać zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych w położeniu 2 w triglicerydach Ł 2 %, sumę izomerów transoleinowych > 0,4 %, a sumę izomerów translinolowych + translinolenowych < 0,35%.
9.     Podkategoria 15.42.20 nie obejmuje:
a)   pozostałości pochodzących z obróbki substancji tłuszczowych zawierających olej o liczbie jodowej oznaczonej według metody podanej w Aneksie XVI do Przepisów (EWG) Nr 2568/91, poniżej 70 lub wyższej niż 100;
b)   pozostałości pochodzących z obróbki substancji tłuszczowych zawierających olej, którego liczba jodowa jest mniejsza od 70 lub wyższa od 100, którego powierzchnia piku wyrażająca objętość retencji beta-sitosterolu, oznaczona zgodnie z Aneksem V do rozporządzenia Komisji EWG nr 2568/91 z dnia 11 lipca 1991 r. w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy, jest poniżej 93 % całkowitej powierzchni pików sterolu.
10.    Dla celów klasy 15.51 wyrażenie "mleko" oznacza pełne mleko śmietankowe oraz mleko częściowo lub całkowicie odtłuszczone.
11.A.  Podkategorie 15.61.21 i 15.61.22 obejmują produkty z przemiału zbóż wymienionych w poniższej tabeli, jeżeli w stosunku do suchej masy mają one:
a)   zawartość skrobi (oznaczoną według zmodyfikowanej metody polarymerycznej Ewersa) przewyższającą podaną w kolumnie (2);
b)   zawartość popiołu (po odjęciu jakichkolwiek dodatków mineralnych) nieprzewyższającą podanej w kolumnie (3). Produkty niespełniające powyższych warunków objęte są podkategorią 15.61.50. Jednakże zarodki zbóż, całe, miażdżone lub mielone, we wszystkich przypadkach objęte są pozycją nr 1104.
(B)   Podkategorie 15.61.21 i 15.61.22 obejmują w\w produkty z uwzględnieniem powyższych warunków, jeżeli procent masy przesiewu przez sito z tkaniny wykonanej z drutu metalowego o wymiarach oczek podanych w kolumnach (4) lub (5) nie jest mniejszy niż podany dla odnośnego zboża. Produkty niespełniające tego warunku objęte są podkategorią 15.61.3.
   Zawartość  Zawartość Procent przesiewu przez sito o oczkach
Zboże skrobi popiołu 315 mikrometrów (mikronów) 500 mikrometrów (mikronów)
Pszenica i żyto 45% 2,5% 80% -
Jęczmień 45% 3% 80% -
Owies 45% 5% 80% -
Kukurydza i sorgo 45% 2% - 90%
Ryż 45% 1,6% 80% -
Gryka 45% 4% 80% -
Pozostałe zboża 45% 2% 50% -

 
12.    Dla celów podkategorii 15.61.31 i 15.61.32 terminy "kasze" i "grysiki" oznaczają produkty otrzymywane przez rozdrabnianie ziaren zbóż, z których:
a)   w przypadku produktów z kukurydzy ł 95% masy przejdzie przez sito z tkaniny z drutów metalowych o oczkach 2 mm;
b)   w przypadku pozostałych produktów zbożowych ł 95% masy przejdzie przez sito z tkaniny z drutów metalowych o oczkach 1,25 mm.
13.    Dla celów grupy 15.9 objętościowa moc alkoholu ustalona będzie w temperaturze 20° C.
14.    Dla celów podkategorii 15.98.12, termin "napoje bezalkoholowe" oznacza napoje o objętościowej mocy alkoholu Ł 0,5% objętości.
15.    Dla celów podkategorii 15.93.11 wyrażenie "wino musujące" oznacza wino, które przetrzymywane w temperaturze 20° C w zamkniętych pojemnikach, pozostaje pod nadciśnieniem ł 3 bary.
16.    Dla celów podkategorii 15.93.11, 15.93.12, 15.94.10, 15.95.10 określenie:
a)   "rzeczywista objętościowa moc alkoholu" oznacza ilość jednostek objętościowych czystego alkoholu zawartego w temperaturze 20° C w 100 jednostkach objętościowych produktu w tej samej temperaturze;
b)   "% obj." jest symbolem objętościowej mocy alkoholu.
17.    Dla celów podkategorii 15.93.12 moszcz winogronowy w trakcie fermentacji oznacza produkt otrzymany przez fermentację moszczu winogronowego, mający rzeczywistą objętościową moc alkoholu > 1% objętości i mniej niż trzy piąte jego całkowitej objętościowej mocy alkoholu.
18.    Dla celów podkategorii 15.87.11 wyrażenie "ocet winny" oznacza ocet otrzymany wyłącznie przez kwaśną fermentację wina i posiadający całkowitą kwasowość ł 60g\l, wyrażoną jako kwas octowy.
19.    Wina objęte podkategorią 15.93.12 rozlewane są w butelki z korkami "grzybkowymi" przytrzymywanymi przewiązkami lub zapięciami; wina dostarczane inaczej, pozostające dzięki obecności dwutlenku węgla w roztworze pod nadciśnieniem ł 1bar, ale <3 bary, mierzonym w temperaturze 20 stopni C.
20.    W podkategorii 15.82.12 znajdują się wyroby, które zawierają kakao zarówno w masie podstawowej wyrobu, jak i w polewach (czekoladowej i innej zawierającej kakao).
 
SYMBOL PKWiU 
NAZWA GRUPOWANIA Powiązania
HS/CN
i CPC 
JM
15.1 MIĘSO ŚWIEŻE I WYROBY Z MIĘSA   
15.11 Mięso świeże i zakonserwowane, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików   
15.11.1 Mięso i jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów i mułów   
15.11.11 Mięso z bydła, świeże lub schłodzone   
15.11.11-40.00 Mięso z bydła, tusze, półtusze i ćwierci, świeże lub schłodzone 0201 10 00
0201 20 20
0201 20 30
0201 20 50 kg
15.11.11-90.00 Mięso z bydła w kawałkach, świeże lub schłodzone, 0201 20 90
0201 30 00 kg
15.11.12 Mięso z bydła, zamrożone   
15.11.12-00.00 Mięso z bydła, zamrożone 0202 kg
15.11.13 Mięso ze świń, świeże lub schłodzone   
15.11.13-30.00 Mięso ze świń, świeże lub schłodzone - tusze i półtusze 0203 11 kg
15.11.13-50.00 Mięso ze świń, świeże lub schłodzone - szynki i łopatki 0203 12 kg
15.11.13-90.00 Mięso ze świń, świeże lub schłodzone, gdzie indziej niesklasyfikowane 0203 19 kg
15.11.14 Mięso ze świń, zamrożone   
15.11.14-30.00 Mięso ze świń, zamrożone - tusze i półtusze 0203 21 kg
15.11.14-50.00 Mięso ze świń, zamrożone - szynki i łopatki z kośćmi 0203 22 kg
15.11.14-90.00 Mięso ze świń zamrożone, gdzie indziej niesklasyfikowane 0203 29 kg
15.11.15 Mięso z owiec, świeże lub schłodzone   
15.11.15-00.00 Mięso z owiec lub jagniąt, świeże lub schłodzone 0204 10 00
0204 21 00
0204 22
0204 23 00 kg
15.11.16 Mięso z owiec, zamrożone   
15.11.16-00.00 Mięso z owiec lub jagniąt, zamrożone 0204 30 00
0204 41 00
0204 42
0204 43 kg
15.11.17 Mięso z kóz   
15.11.17-00.00 Mięso z kóz świeże, schłodzone lub zamrożone 0204 50 kg
15.11.18 Mięso z koni, osłów i mułów   
15.11.18-00.00 Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone 0205 00 kg
15.11.19 Podroby jadalne   
15.11.19-00.00 Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów i osłomułów świeże, schłodzone lub zamrożone 0206 kg
15.11.2 Wełna szarpana oraz skóry i skórki, z bydła lub ze zwierząt jednokopytnych, surowe   
15.11.21 Wełna szarpana   
15.11.21-00.00 Wełna potna niezgrzeblona i nieczesana 5101 19 00 kg
15.11.24 Skóry i skórki z bydła lub ze zwierząt jednokopytnych, surowe, całe   
15.11.24-00.00 Skóry i skórki z bydła lub ze zwierząt jednokopytnych, surowe, całe 4101 20
4101 50 kg
15.11.25 Skóry i skórki z bydła lub ze zwierząt jednokopytnych, surowe, pozostałe   
15.11.25-00.00 Skóry i skórki z bydła lub ze zwierząt jednokopytnych, surowe, pozostałe 4101 90 00 kg
15.11.26 Skóry i skórki z owiec i jagniąt, surowe   
15.11.26-00.00 Skóry i skórki z owiec i jagniąt, surowe 4102 szt.
15.11.27 Skóry i skórki z kóz i koźląt, surowe   
15.11.27-00.00 Skóry i skórki z kóz i koźląt, surowe 4103 10 szt.
15.11.3 Tłuszcz z bydła, owiec, kóz i świń   
15.11.30 Tłuszcz z bydła, owiec, kóz i świń   
15.11.30-40.00 Tłuszcz ze świń, niewytapiany, z wyłączeniem chudego mięsa 0209 00 11
0209 00 19
0209 00 30 kg
15.11.30-60.00 Smalec i pozostały tłuszcz ze świń, wytapiany 1501 00 11
1501 00 19 kg
15.11.30-70.00 Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, surowe lub wytapiane 1502 00 kg
15.11.4 Odpady zwierzęce surowe, niejadalne   
15.11.40 Odpady zwierzęce surowe, niejadalne   
15.11.40-30.00 Jelita, pęcherze i żołądki zwierzęce, z wyłączeniem z ryb 0504 00 00 kg
15.11.40-90.00 Odpady zwierzęce niejadalne, pozostałe 0502
0506
0507
0510 00 00
0511 99 kg
15.11.9 Usługi związane z produkcją mięsa świeżego i zakonserwowanego, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików   
15.11.99 Usługi związane z produkcją mięsa świeżego i zakonserwowanego, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików   
15.11.99-00.00 Usługi związane z produkcją mięsa świeżego i zakonserwowanego, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików 86311x 
15.12 Mięso z drobiu i królików, świeże i zakonserwowane   
15.12.1 Mięso i podroby jadalne z drobiu i królików   
15.12.11 Mięso i podroby jadalne z drobiu, świeże lub schłodzone   
15.12.11-13.00 Ptactwo z gatunku Gallus Domesticus (kura domowa) całe, świeże lub schłodzone 0207 11 kg
15.12.11-15.00 Indyki całe, świeże lub schłodzone 0207 24 kg
15.12.11-17.00 Kaczki, gęsi i perliczki całe, świeże lub schłodzone 0207 32 kg
15.12.11-30.00 Wątróbki z gęsi lub kaczek, otłuszczone, świeże lub schłodzone 0207 34 kg
15.12.11-53.00 Kawałki ptactwa z gatunku Gallus Domesticus (kura domowa), świeże lub schłodzone 0207 13 10
0207 13 20
0207 13 30
0207 13 40
0207 13 50
0207 13 60
0207 13 70 kg
15.12.11-55.00 Kawałki indyków, świeże lub schłodzone 0207 26 10
0207 26 20
0207 26 30
0207 26 40
0207 26 50
0207 26 60
0207 26 70
0207 26 80 kg
15.12.11-57.00 Kawałki kaczek, gęsi i perliczek, świeże lub schłodzone 0207 35 11
0207 35 15
0207 35 21
0207 35 23
0207 35 25
0207 35 31
0207 35 41
0207 35 51
0207 35 53
0207 35 61
0207 35 63
0207 35 71
0207 35 79 kg
15.12.11-70.00 Podroby i wątróbki z drobiu, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem otłuszczonych wątróbek z gęsi lub kaczek 0207 13 91
0207 13 99
0207 26 91
0207 26 99
0207 35 91
0207 35 99 kg
15.12.12 Mięso i podroby jadalne z drobiu, zamrożone   
15.12.12-13.00 Ptactwo z gatunku Gallus Domesticus (kura domowa) całe, zamrożone 0207 12 kg
15.12.12-15.00 Indyki całe, zamrożone 0207 25 kg
15.12.12-17.00 Kaczki, gęsi i perliczki całe, zamrożone 0207 33 kg
15.12.12-53.00 Kawałki ptactwa z Gallus Domesticus (kura domowa), zamrożone 0207 14 10
0207 14 20
0207 14 30
0207 14 40
0207 14 50
0207 14 60
0207 14 70 kg
15.12.12-55.00 Kawałki indyków zamrożone 0207 27 10
0207 27 20
0207 27 30
0207 27 40
0207 27 50
0207 27 60
0207 27 70
0207 27 80 kg
15.12.12-57.00 Kawałki kaczek, gęsi i perliczek, zamrożone 0207 36 11
0207 36 15
0207 36 21
0207 36 23
0207 36 25
0207 36 31
0207 36 41
0207 36 51
0207 36 53
0207 36 61
0207 36 63
0207 36 71
0207 36 79 kg
15.12.12-71.00 Podroby z drobiu inne niż wątróbki, zamrożone 0207 14 99
0207 27 99
0207 36 90 kg
15.12.12-75.00 Wątróbki z drobiu, zamrożone 0207 14 91
0207 27 91
0207 36 81
0207 36 85
0207 36 89 kg
15.12.13 Mięso i podroby jadalne pozostałe, włączając mięso z królików, z wyłączeniem żabich udek   
15.12.13-00.00 Mięso i podroby jadalne pozostałe, włączając mięso z królików, z wyłączeniem żabich udek 0208 10
0208 30 00
0208 40
0208 50 00
0208 90 kg
15.12.14 Tłuszcze z drobiu   
15.12.14-00.00 Tłuszcze z drobiu 0209 00 90
1501 00 90 kg
15.12.2 Pióra, puch, skóra i pozostałe niejadalne części ptaków   
15.12.20 Pióra, puch, skóra i pozostałe niejadalne części ptaków   
15.12.20-00.00 Pióra, puch, skóra i pozostałe niejadalne części ptaków 0505 kg
15.12.9 Usługi związane z produkcją mięsa z drobiu, świeżego i zakonserwowanego   
15.12.99 Usługi związane z produkcją mięsa z drobiu, świeżego i zakonserwowanego   
15.12.99-00.00 Usługi związane z produkcją mięsa z drobiu, świeżego i zakonserwowanego 86311x 
15.13 Wyroby z mięsa, włączając wyroby mięsne z drobiu i królików   
15.13.1 Konserwy i przetwory z mięsa, podrobów mięsnych lub krwi   
15.13.11 Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów   
15.13.11-10.00 Szynki, łopatki i ich kawałki ze świń, z kośćmi, suszone, solone, w solance lub wędzone 0210 11 kg
15.13.11-30.00 Boczek i jego kawałki ze świń, suszone, solone, w solance lub wędzone 0210 12 kg
15.13.11-50.00 Mięso pozostałe ze świń, suszone, solone, w solance lub wędzone 0210 19 kg
15.13.11-70.00 Mięso z bydła lub cieląt, suszone, solone, w solance lub wędzone 0210 20 kg
15.13.11-90.00 Mięso z pozostałych zwierząt, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów 0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00
0210 99 kg
15.13.12 Przetwory i konserwy z mięsa, podrobów i krwi, pozostałe; ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych   
15.13.12-13 Kiełbasy wątrobiane i podobne wyroby z wątroby (wątróbki)   
15.13.12-13.10 Kiełbasy wątrobiane i podobne wyroby z wątróbek, z drobiu 1601 00 10x kg
15.13.12-13.90 Kiełbasy wątrobiane i podobne wyroby z wątroby, inne niż z drobiu 1601 00 10x kg
15.13.12-15 Kiełbasy, z wyłączeniem wątrobianych   
15.13.12-15.10 Kiełbasy z mięsa z drobiu, suche lub do okładania, niegotowane, z wyłączeniem wątrobianych 1601 00 91x kg
15.13.12-15.90 Kiełbasy z mięsa z pozostałych zwierząt, suche lub do okładania, niegotowane, wyłączeniem wątrobianych 1601 00 91x
1601 00 99 kg
15.13.12-23.00 Przetwory z wątróbek z gęsi i kaczek, włączając pasztety i pasty inne niż kiełbaski 1602 20 11
1602 20 19 kg
15.13.12-25.00 Przetwory z wątroby zwierzęcej, włączając pasztety i pasty inne niż kiełbaski, z wyłączeniem z gęsi i kaczek 1602 20 90 kg
15.13.12-33.00 Przetwory z mięsa i podrobów pozostałe, z indyka 1602 31 kg
15.13.12-35.00 Przetwory z mięsa i podrobów pozostałe, z drobiu 1602 32
1602 39 kg
15.13.12-43.00 Szynki i ich kawałki ze świń, przetworzone lub zakonserwowane 1602 41 kg
15.13.12-45.00 Łopatki i ich kawałki ze świń, przetworzone lub zakonserwowane 1602 42 kg
15.13.12-53.00 Przetwory ze świń domowych, zawierające < 40%, ale > 20% masy mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia 1602 49 50 kg
15.13.12-59.00 Przetwory z mięsa i podrobów pozostałe, ze świń domowych, włączając ich mieszanki; tłuszcze dowolnego rodzaju lub pochodzenia, z wyłączeniem gotowych potraw, kiełbas i podobnych wyrobów, pasztetów i past lub przetworów homogenizowanych 1602 49 11
1602 49 13
1602 49 15
1602 49 19
1602 49 30
1602 49 90 kg
15.13.12-60.00 Przetwory z mięsa i podrobów, z bydła 1602 50 kg
15.13.12-70.00 Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych 1603 00 kg
15.13.12-90.00 Przetwory z mięsa lub podrobów pozostałe, włącznie z przetworami z krwi 1602 90 kg
15.13.13 Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarki   
15.13.13-00.00 Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarki 2301 10 00 kg
15.13.9 Usługi w zakresie wytwarzania wyrobów z mięsa   
15.13.90 Usługi w zakresie wytwarzania wyrobów z mięsa   
15.13.90-00.00 Usługi w zakresie wytwarzania wyrobów z mięsa 86311x 
15.13.99 Usługi związane z produkcją mięsa i wyrobów z mięsa, z drobiu i królików   
15.13.99-00.00 Usługi związane z produkcją mięsa i wyrobów z mięsa, z drobiu i królików 86311x 
15.2 RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBACTWA, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE   
15.20 Ryby i pozostałe produkty rybactwa, przetworzone i zakonserwowane   
15.20.1 Ryby i pozostałe produkty rybactwa, przetworzone i zakonserwowane   
15.20.11 Filety z ryb i pozostałe mięso z ryb oraz wątróbki z ryb, ikra i mlecz, świeże lub schłodzone   
15.20.11-30.00 Wątróbki z ryb,, ikra i mlecze, świeże lub schłodzone 0302 70 00 kg
15.20.11-90.00 Filety i pozostałe mięso z ryb, świeże lub schłodzone 0304 10 kg
15.20.12 Ryby, filety z ryb i pozostałe mięso z ryb oraz wątróbki z ryb,, ikra i mlecz, zamrożone   
15.20.12-10.00 Ryby morskie całe, zamrożone 0303 11 00
0303 19 00
0303 21
0303 22 00
0303 29 00
0303 31
0303 32 00
0303 33 00
0303 39
0303 41
0303 42
0303 43
0303 44
0303 45
0303 46
0303 49
0303 50 00
0303 60
0303 71
0303 72 00
0303 73 00
0303 74
0303 75
0303 76 00 kg
    0303 77 00
0303 78
0303 79 21
0303 79 23
0303 79 29
0303 79 31
0303 79 35
0303 79 37
0303 79 41
0303 79 45
0303 79 51
0303 79 55
0303 79 58
0303 79 65
0303 79 71
0303 79 75
0303 79 81
0303 79 83
0303 79 85
0303 79 87
0303 79 88
0303 79 91
0303 79 92
0303 79 93
0303 79 94
0303 79 98 
15.20.12-30.00 Ryby słodkowodne całe, zamrożone 0303 79 11 kg
 
15.20.12-50.00 
Wątróbki z ryb, ikra i mlecze, zamrożone 0303 79 19
0303 80 kg
15.20.12-70.00 Filety z ryb, zamrożone 0304 20 kg
15.20.12-90.00 Mięso pozostałe z ryb, zamrożone, z wyłączeniem filetów 0304 90 
15.20.13 Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone; mąka, mączka lub granulki z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi   
15.20.13-10.00 Mąki, mączki i granulki z ryb; wątróbki, ikra i mlecz z ryb, suszone, wędzone, solone lub w solance 0305 10 00
0305 20 00 kg
15.20.13-30.00 Filety z ryb, suszone, solone lub w solance, ale niewędzone 0305 30 kg
15.20.13-53.00 Łosoś pacyficzny, atlantycki i głowacica, wędzony, włączając filety 0305 41 00 kg
15.20.13-55.00 Śledzie wędzone, włączając filety 0305 42 00 kg
15.20.13-59.00 Ryby wędzone pozostałe, włączając filety 0305 49 kg
15.20.13-70.00 Ryby suszone lub solone lub w solance pozostałe, ale niewędzone 0305 51
0305 59
0305 61 00
0305 62 00
0305 63 00
0305 69 kg
15.20.14 Ryby przyrządzone lub zakonserwowane w inny sposób; kawior i namiastki kawioru z rybich jaj   
15.20.14-11.00 Łosoś przetworzony lub zakonserwowany, cały lub w kawałkach, z wyłączeniem mielonego 1604 11 00 kg
15.20.14-12.00 Śledzie przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach, z wyłączeniem mielonych 1604 12 kg
15.20.14-13.00 Sardynki lub szproty przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach, z wyłączeniem mielonych 1604 13 kg
15.20.14-14.00 Tuńczyk, bonito latający i śródziemnomorski, przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach, z wyłączeniem mielonego 1604 14 kg
15.20.14-15.00 Makrela przetworzona lub zakonserwowana, cała lub w kawałkach, z wyłączeniem mielonej 1604 15 kg
15.20.14-16.00 Sardele przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach, z wyłączeniem mielonych 1604 16 00 kg
15.20.14-17.00 Filety i paluszki z pozostałych ryb, surowe, w cieście lub bułce tartej, zamrożone 1604 19 91 kg
15.20.14-19.00 Ryby pozostałe przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach, z wyłączeniem mielonych oraz filetów i paluszków z ryb 1604 19 10
1604 19 31
1604 19 39
1604 19 50
1604 19 92
1604 19 93
1604 19 94
1604 19 95
1604 19 98 kg
15.20.14-30.00 Ryby przetworzone lub zakonserwowane, gdzie indziej niesklasyfikowane 1604 20 kg
15.20.14-51.00 Kawior (ikra jesiotra) 1604 30 10 kg
15.20.14-59.00 Namiastki kawioru 1604 30 90 kg
15.20.15 Skorupiaki zamrożone; mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, suszone, solone lub w solance, zamrożone   
15.20.15-30.00 Skorupiaki, mąki, mączki i granulki ze skorupiaków, zamrożone, nadające się do spożycia przez ludzi 0306 11
0306 12
0306 13
0306 14
0306 19 kg
15.20.15-53.00 Małże jadalne, zamrożone, suszone, solone lub w solance 0307 29
0307 39 kg
15.20.15-59.00 Bezkręgowce wodne zamrożone, suszone, solone lub w solance, z wyłączeniem skorupiaków i mięczaków; mąki, mączki i granulki z bezkręgowców wodnych nadające się do spożycia 0307 49
0307 59
0307 99 kg
15.20.16 Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane, pozostałe   
15.20.16-00.00 Skorupiaki, mięczaki i pozostałe wodne bezkręgowce, przetworzone lub zakonserwowane 1605 kg
15.20.17 Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalne   
15.20.17-00.00 Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalne 2301 20 00 kg
15.20.18 Wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalne, pozostałe   
15.20.18-00.00 Wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalne, pozostałe 0511 91 kg
15.20.9 Wędzenie i usługi związane z konserwowaniem i przyrządzaniem wyrobów z ryb, pozostałe   
15.20.90 Wędzenie i usługi związane z konserwowaniem i przyrządzaniem wyrobów z ryb, pozostałe   
15.20.90-00.00 Wędzenie i usługi związane z konserwowaniem i przyrządzaniem wyrobów z ryb pozostałe 86311x 
15.3 OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE   
15.31 Ziemniaki przetworzone i zakonserwowane   
15.31.1 Ziemniaki przetworzone i zakonserwowane   
15.31.11 Ziemniaki zamrożone   
15.31.11-00.00 Ziemniaki niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone 0710 10 00 kg
15.31.12 Ziemniaki zakonserwowane   
15.31.12-10.00 Ziemniaki suszone surowe 0712 90 05 kg
15.31.12-30 Mąka, mączka, płatki, grudki i granulki, z ziemniaków   
15.31.12-30.10 Mąka, mączka i proszek, z ziemniaków 1105 10 00 kg
15.31.12-30.20 Płatki, grudki i granulki, z ziemniaków 1105 20 00 kg
15.31.12-50.00 Przetwory z ziemniaków zamrożone, zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym 2004 10 kg
15.31.12-70.00 Przetwory z ziemniaków w formie mąki, mączki lub płatków, zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem zamrożonych 2005 20 10 kg
15.31.12-90.00 Przetwory z ziemniaków zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, pozostałe, z wyłączeniem zamrożonych 2005 20 20
2005 20 80 kg
15.31.9 Gotowanie i usługi związane z przyrządzaniem ziemniaków i wyrobów z ziemniaków, pozostałe   
15.31.90 Gotowanie i usługi związane z przyrządzaniem ziemniaków i wyrobów z ziemniaków, pozostałe   
15.31.90-00.00 Gotowanie i usługi związane z przyrządzaniem ziemniaków i wyrobów z ziemniaków, pozostałe 86311x 
15.32 Soki z owoców i warzyw   
15.32.1 Soki z owoców i warzyw   
15.32.10 Soki z owoców i warzyw   
15.32.10-13.00 Sok pomarańczowy niesfermentowany i niezawierający dodatku alkoholu, zamrożony 2009 11 91
2009 11 99 kg
15.32.10-15.00 Sok pomarańczowy niesfermentowany i niezawierający dodatku alkoholu, z wyłączeniem zamrożonego 2009 12 00
2009 19 91
2009 19 98 kg
15.32.10-21.00 Sok grapefruitowy niesfermentowany i niezawierający dodatku alkoholu 2009 21 00
2009 29 91
2009 29 99 kg
15.32.10-22.00 Sok z owoców cytrusowych, niesfermentowany i niezawierający dodatku alkoholu, gdzie indziej niesklasyfikowany, z wyłączeniem soku pomarańczowego i grapefruitowego 2009 31
2009 39 31
2009 39 39
2009 39 51
2009 39 55
2009 39 59
2009 39 91
2009 39 95
2009 39 99 kg
15.32.10-23.00 Sok ananasowy niesfermentowany i niezawierający dodatku alkoholu 2009 41
2009 49 30
2009 49 91
2009 49 93
2009 49 99 kg
15.32.10-24.00 Sok pomidorowy 2009 50 kg
15.32.10-25.00 Sok winogronowy niesfermentowany i niezawierający dodatku alkoholu, włączając moszcz gronowy 2009 61
2009 69 59
2009 69 79
2009 69 90 kg
15.32.10-26.00 Sok jabłkowy niesfermentowany i niezawierający dodatku alkoholu 2009 71
2009 79 30
2009 79 91
2009 79 93
2009 79 99 kg
15.32.10-29 Sok z dowolnego pojedynczego gatunku owocu lub warzywa, niesfermentowany i niezawierający dodatku alkoholu, gdzie indziej niesklasyfikowany   kg
15.32.10-29.10 Sok z gruszek, niesfermentowany i niezawierający dodatku alkoholu 2009 80 50
2009 80 61
2009 80 63
2009 80 69 kg
15.32.10-29.20 Sok z dowolnego pojedynczego pozostałego gatunku owocu lub warzywa, niesfermentowany i niezawierający dodatku alkoholu, gdzie indziej niesklasyfikowany 2009 80 71
2009 80 73
2009 80 79
2009 80 83
2009 80 84
2009 80 86
2009 80 88
2009 80 89
2009 80 95
2009 80 96
2009 80 97
2009 80 98 kg
15.32.10-30.00 Mieszanki soków owocowych lub warzywnych, niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu 2009 90 31
2009 90 39
2009 90 41
2009 90 49
2009 90 51
2009 90 59
2009 90 71
2009 90 73
2009 90 79
2009 90 92
2009 90 94
2009 90 95
2009 90 96
2009 90 97
2009 90 98 kg
15.32.10-40 Soki i mieszanki soków, zagęszczone, niezawierające dodatku alkoholu, z wyłączeniem soku pomidorowego   
15.32.10-40.10 Sok jabłkowy zagęszczony 2009 79 11
2009 79 19 kg
15.32.10-40.20 Soki i mieszanki soków, zagęszczone, z wyłączeniem soku pomidorowego i jabłkowego 2009 11 11
2009 11 19
2009 19 11
2009 19 19
2009 29 11
2009 29 19
2009 39 11
2009 39 19
2009 49 11
2009 49 19
2009 69 11
2009 69 19
2009 69 51
2009 69 71
2009 80 11
2009 80 19
2009 80 32
2009 80 33
2009 80 35
2009 80 36
2009 80 38
2009 90 11
2009 90 19
2009 90 21
2009 90 29 kg
15.32.9 Usługi związane z produkcją soków z owoców i warzyw   
15.32.99 Usługi związane z produkcją soków z owoców i warzyw   
15.32.99-00.00 Usługi związane z produkcją soków z owoców i warzyw 86311x 
15.33 Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, gdzie indziej niesklasyfikowane   
15.33.1 Warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem ziemniaków   
15.33.11 Warzywa zamrożone   
15.33.11-00 Warzywa i mieszanki warzyw zamrożone, z wyłączeniem ziemniaków   
15.33.11-00.10 Pomidory zamrożone 0710 80 70 kg
15.33.11-00.20 Warzywa i mieszanki warzyw zamrożone, z wyłączeniem pomidorów i ziemniaków 0710 21 00
0710 22 00
0710 29 00
0710 30 00
0710 40 00
0710 80 10
0710 80 51
0710 80 59
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 80
0710 80 85
0710 80 95
0710 90 00 kg
15.33.12 Warzywa zakonserwowane tymczasowo   
15.33.12-00.00 Warzywa zakonserwowane tymczasowo, nienadające się do bezpośredniego spożycia 0711 kg
15.33.13 Warzywa suszone   
15.33.13-30.00 Cebula suszona 0712 20 00 kg
15.33.13-50.00 Grzyby i trufle suszone 0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00 kg
15.33.13-90 Warzywa suszone, gdzie indziej niesklasyfikowane   
15.33.13-90.10 Pomidory suszone 0712 90 30 kg
15.33.13-90.90 Warzywa suszone pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 0712 90 11
0712 90 19
0712 90 50
0712 90 90 kg
15.33.14 Warzywa zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym   
15.33.14-23.00 Pomidory, zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, całe lub w kawałkach, z wyłączeniem przecieru 2002 10 kg
15.33.14-25.00 Przecier i pasta pomidorowe, niezagęszczone 2002 90 11
2002 90 19 kg
15.33.14-27.00 Przecier i pasta pomidorowe, zagęszczone 2002 90 31
2002 90 39
2002 90 91
2002 90 99 kg
15.33.14-30.00 Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym 2003 kg
15.33.14-40.00 Warzywa i mieszanki warzyw, zamrożone, zakonserwowane inaczej niż octem, gdzie indziej niesklasyfikowane 2004 90 kg
15.33.14-61.00 Kapusta kwaszona, z wyłączeniem zamrożonej 2005 90 75 kg
15.33.14-62.00 Groszek zakonserwowany inaczej niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem zamrożonego 2005 40 00 kg
15.33.14-63.00 Fasola łuskana, zakonserwowana inaczej niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem zamrożonej 2005 51 00 kg
15.33.14-64.00 Fasola niełuskana, zakonserwowana inaczej niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem zamrożonej 2005 59 00 kg
15.33.14-65.00 Szparagi, zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem zamrożonych 2005 60 00 kg
15.33.14-66.00 Oliwki, zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem zamrożonych 2005 70 kg
15.33.14-67.00 Kukurydza słodka, zakonserwowana inaczej niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem zamrożonej 2005 80 00 kg
15.33.14-90.00 Warzywa i mieszanki z warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem zamrożonych 2005 90 10
2005 90 30
2005 90 50
2005 90 60
2005 90 70
2005 90 80 kg
15.33.15 Warzywa zakonserwowane octem lub kwasem octowym   
15.33.15-00.00 Warzywa zakonserwowane octem lub kwasem octowym 2001 kg
15.33.2 Owoce i orzechy przetworzone i zakonserwowane   
15.33.21 Owoce i orzechy zamrożone, niegotowane lub gotowane   
15.33.21-00.00 Owoce i orzechy zamrożone, niegotowane lub gotowane, włączając z dodatkiem cukru 0811 kg
15.33.22 Dżemy, galaretki owocowe, przeciery i pasty z owoców lub orzechów   
15.33.22-30.00 Dżemy, marmolady, przeciery, galaretki i konfitury z owoców cytrusowych 2007 91 kg
15.33.22-90.00 Dżemy, marmolady, galaretki, przeciery, pasty, pulpy z pozostałych owoców lub orzechów 2007 99 kg
15.33.23 Orzechy, orzeszki ziemne, mielone, prażone, solone lub przetworzone w inny sposób, gdzie indziej niesklasyfikowane   
15.33.23-30.00 Orzeszki ziemne przetworzone lub zakonserwowane, włączając masło z orzeszków ziemnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 2008 11 kg
15.33.23-90.00 Orzechy przetworzone lub zakonserwowane, włączając mieszanki, gdzie indziej niesklasyfikowane 2008 19 kg
15.33.24 Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo, nienadające się do bezpośredniego spożycia   
15.33.24-00.00 Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo, nienadające się do bezpośredniego spożycia 0812 kg
15.33.25 Owoce zakonserwowane pozostałe   
15.33.25-10.00 Winogrona suszone 0806 20 kg
15.33.25-20 Owoce suszone pozostałe, mieszaniny orzechów lub owoców suszonych   
15.33.25-20.10 Jabłka suszone 0813 30 00 kg
15.33.25-20.20 Brzoskwinie suszone, włączając nektarynki 0813 40 10 kg
15.33.25-20.30 Gruszki suszone 0813 40 30 kg
15.33.25-20.90 Owoce suszone pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, mieszaniny orzechów lub owoców suszonych 0813 10 00
0813 20 00
0813 40 50
0813 40 60
0813 40 70
0813 40 95
0813 50 kg
15.33.25-30.00 Skórki owoców cytrusowych lub melonów, włącznie z arbuzami, świeże, zamrożone, suszone lub zakonserwowane tymczasowo w solance, wodzie siarkowej lub innych roztworach konserwujących 0814 00 00 kg
15.33.25-50 Owoce i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem musli   
15.33.25-50.10 Gruszki przetworzone lub zakonserwowane 2008 40 kg
15.33.25-50.20 Brzoskwinie, przetworzone lub zakonserwowane, włączając nektarynki 2008 70 kg
15.33.25-50.90 Owoce i jadalne części roślin, pozostałe, przetworzone lub zakonserwowane, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem musli 2008 20
2008 30
2008 50
2008 60
2008 80
2008 91 00
2008 92
2008 99 kg
15.33.26 Pestki i jądra pestek moreli, brzoskwiń i śliwek   
15.33.26-00.00 Pestki i jądra pestek moreli, brzoskwiń i śliwek nadające się do spożycia 1212 30 00 kg
15.33.3 Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne   
15.33.30 Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne   
15.33.30-00.00 Roślinne produkty uboczne i odpady przeznaczone na paszę, gdzie indziej niesklasyfikowane 2308 00 kg
15.33.9 Gotowanie i usługi w zakresie przetwórstwa i konserwowania warzyw i owoców, pozostałe   
15.33.90 Gotowanie i usługi w zakresie przetwórstwa i konserwowania warzyw i owoców, pozostałe   
15.33.90-00.00 Gotowanie i usługi w zakresie przetwórstwa i konserwowania warzyw i owoców, pozostałe 86311x 
15.4 OLEJE, TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE   
15.41 Oleje i tłuszcze surowe   
15.41.1 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne, surowe   
15.41.11 Oleje i tłuszcze zwierzęce, surowe lub rafinowane, z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu   
15.41.11-30.00 Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy 1503 00 kg
15.41.11-50.00 Tłuszcze i oleje wraz z frakcjami, z ryb lub ssaków morskich 1504 kg
15.41.11-90.00 Tłuszcze i oleje zwierzęce wraz z frakcjami, niemodyfikowane chemicznie, pozostałe 1506 00 00 kg
15.41.12 Olej sojowy, z orzeszków ziemnych, oliwek, słonecznikowy, z szafranu, nasion bawełny, rzepakowy i gorczycowy, surowy   
15.41.12-10 Olej sojowy surowy i jego frakcje, niemodyfikowane chemicznie   
15.41.12-10.10 Olej sojowy surowy jadalny i jego frakcje, niemodyfikowane chemicznie 1507 10 90 kg
15.41.12-10.20 Olej sojowy surowy techniczny i jego frakcje, niemodyfikowane chemicznie 1507 10 10 kg
15.41.12-20.00 Olej z orzeszków ziemnych surowy i jego frakcje, niemodyfikowane chemicznie 1508 10 kg
15.41.12-30.00 Oliwa z pierwszego tłoczenia i jej frakcje, niemodyfikowane chemicznie 1509 10 kg
15.41.12-40 Olej słonecznikowy i szafranowy, surowy i ich frakcje, niemodyfikowane chemicznie   
15.41.12-40.10 Olej słonecznikowy surowy jadalny i jego frakcje, niemodyfikowane chemicznie 1512 11 91 kg
15.41.12-40.20 Olej szafranowy surowy jadalny i jego frakcje, niemodyfikowane chemicznie 1512 11 99 kg
15.41.12-40.30 Olej słonecznikowy i szafranowy, surowy, techniczny i ich frakcje, niemodyfikowane chemicznie 1512 11 10 kg
15.41.12-50.00 Olej bawełniany surowy i jego frakcje, niemodyfikowane chemicznie 1512 21 kg
15.41.12-60 Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy, surowy i ich frakcje, niemodyfikowane chemicznie   
15.41.12-60.10 Olej rzepakowy i rzepikowy, surowy, jadalny i ich frakcje, niemodyfikowane chemicznie 1514 11 90x kg
15.41.12-60.20 Olej rzepakowy i rzepikowy, surowy, techniczny i ich frakcje, niemodyfikowane chemicznie 1514 11 10
1514 11 90x kg
15.41.12-60.30 Olej gorczycowy, surowy, jadalny i jego frakcje, niemodyfikowane chemicznie 1514 91 90 kg
15.41.12-60.40 Olej gorczycowy surowy, techniczny i jego frakcje, niemodyfikowane chemicznie 1514 91 10 kg
15.41.13 Olej palmowy, kokosowy, z ziaren palmowych, olej babassu i lniany, surowy   
15.41.13-10.00 Olej palmowy wraz z frakcjami surowy, niemodyfikowany chemicznie 1511 10 kg
15.41.13-30.00 Olej kokosowy (z kopry) wraz z frakcjami surowy, niemodyfikowany chemicznie 1513 11 kg
15.41.13-50.00 Olej z ziaren palmowych, olej babassu wraz z frakcjami, niemodyfikowany chemicznie 1513 21 kg
15.41.13-70.00 Olej lniany wraz z frakcjami surowy, niemodyfikowany chemicznie 1515 11 00 kg
15.41.2 Linters bawełniany   
15.41.20 Linters bawełniany   
15.41.20-00.00 Linters bawełniany 1404 20 00 kg
15.41.3 Makuchy i inne stałe pozostałości po ekstrakcji tłuszczów lub olejów pochodzenia roślinnego; mąka i grysik z nasion lub owoców oleistych   
15.41.31 Makuchy i inne stałe pozostałości po ekstrakcji tłuszczów lub olejów pochodzenia roślinnego   
15.41.31-30.00 Makuchy, śruta poekstrakcyjna i inne pozostałości stałe z ekstrakcji oleju sojowego 2304 00 00 kg
15.41.31-50.00 Makuchy, śruta poekstrakcyjna i inne pozostałości stałe z ekstrakcji tłuszczów i olejów z nasion słonecznika 2306 30 00 kg
15.41.31-70.00 Makuchy, śruta poekstrakcyjna i inne pozostałości stałe z ekstrakcji tłuszczów i olejów z nasion rzepaku i rzepiku 2306 41 00
2306 49 00 kg
15.41.31-90.00 Makuchy i pozostałości stałe z ekstrakcji tłuszczów i olejów roślinnych pozostałych 2305 00 00
2306 10 00
2306 20 00
2306 50 00
2306 60 00
2306 70 00
2306 90 kg
15.41.32 Mąka i grysik z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy   
15.41.32-00.00 Mąka z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem mąki z gorczycy 1208 kg
15.41.9 Usługi związane z produkcją olejów i tłuszczów surowych   
15.41.99 Usługi związane z produkcją olejów i tłuszczów surowych   
15.41.99-00.00 Usługi związane z produkcją olejów i tłuszczów surowych 86311x 
15.42 Oleje i tłuszcze rafinowane   
15.42.1 Oleje i tłuszcze rafinowane, z wyłączeniem pozostałości   
15.42.11 Oleje: sojowy, z orzeszków ziemnych, oliwek, słonecznika, szafranu, nasion bawełny, rzepaku, sezamu, gorczycy i ich frakcje, rafinowane, chemicznie niemodyfikowane   
15.42.11-10 Olej sojowy rafinowany wraz z frakcjami   
15.42.11-10.10 Olej sojowy rafinowany, techniczny wraz z frakcjami 1507 90 10 kg
15.42.11-10.20 Olej sojowy rafinowany, jadalny wraz z frakcjami, konfekcjonowany 1507 90 90x kg
15.42.11-10.30 Olej sojowy rafinowany, jadalny wraz z frakcjami, niekonfekcjonowany 1507 90 90x kg
15.42.11-20.00 Olej z orzeszków ziemnych rafinowany wraz z frakcjami 1508 90 10
1508 90 90 kg
15.42.11-31.00 Oliwa z oliwek rafinowana wraz z frakcjami, nie z pierwszego tłoczenia 1509 90 00 kg
15.42.11-39.00 Oleje otrzymywane z oliwek wraz z frakcjami, gdzie indziej niesklasyfikowane 1510 00 kg
15.42.11-40 Olej słonecznikowy i szafranowy rafinowany wraz z frakcjami   
15.42.11-40.10 Olej słonecznikowy i szafranowy rafinowany, techniczny wraz z frakcjami 1512 19 10 kg
15.42.11-40.20 Olej słonecznikowy rafinowany, jadalny wraz z frakcjami, konfekcjonowany 1512 19 90x kg
15.42.11-40.30 Olej słonecznikowy rafinowany, jadalny wraz z frakcjami, niekonfekcjonowany 1512 19 90x kg
15.42.11-40.40 Olej szafranowy rafinowany, jadalny wraz z frakcjami 1512 19 90x kg
15.42.11-50.00 Olej bawełniany wraz z frakcjami, rafinowany 1512 29 kg
15.42.11-60 Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy rafinowany wraz z frakcjami   
15.42.11-60.10 Olej rzepakowy i rzepikowy rafinowany, jadalny wraz z frakcjami, konfekcjonowany 1514 19 90x
1514 99 90x kg
15.42.11-60.20 Olej rzepakowy i rzepikowy rafinowany, jadalny wraz z frakcjami,
niekonfekcjonowany 1514 19 90x
1514 99 90x kg
15.42.11-60.30 Olej gorczycowy rafinowany, jadalny wraz z frakcjami, konfekcjonowany 1514 19 90x
1514 99 90x kg
15.42.11-60.40 Olej gorczycowy rafinowany, jadalny wraz z frakcjami, niekonfekcjonowany 1514 19 90x
1514 99 90x kg
15.42.11-60.50 Olej rzepakowy i rzepikowy rafinowany, techniczny wraz z frakcjami 1514 19 10x
1514 99 90x kg
15.42.11-60.60 Olej gorczycowy rafinowany, techniczny wraz z frakcjami 1514 19 10x
1514 99 90x kg
15.42.11-70.00 Olej sezamowy wraz z frakcjami 1515 50 kg
15.42.12 Oleje: palmowy, kokosowy, z ziaren palmowych, babassu, lniany i ich frakcje, rafinowane, chemicznie niemodyfikowane, oleje: rycynowy, tungowy i jojoba, stałe tłuszcze i oleje roślinne i ich frakcje, z wyłączeniem oleju z kukurydzy, gdzie indziej niesklasyfikowane   
15.42.12-10.00 Olej palmowy rafinowany wraz z frakcjami 1511 90 kg
15.42.12-20.00 Olej kokosowy (z kopry) wraz z frakcjami, rafinowany 1513 19 kg
15.42.12-30.00 Olej z ziaren palmowych lub olej babassu rafinowany wraz z frakcjami 1513 29 kg
15.42.12-40.00 Olej lniany rafinowany wraz z frakcjami 1515 19 kg
15.42.12-50.00 Olej rycynowy wraz z frakcjami 1515 30 kg
15.42.12-60.00 Olej tungowy wraz z frakcjami 1515 40 00 kg
15.42.12-80.00 Tłuszcze roślinne pozostałe wraz z frakcjami, gdzie indziej niesklasyfikowane 1515 90 kg
15.42.13 Tłuszcze i oleje zwierzęce i roślinne oraz ich frakcje uwodornione, reestryfikowane, ale dalej nieprzetworzone   
15.42.13-30.00 Tłuszcze i oleje zwierzęce wraz z frakcjami (utwardzone) częściowo lub całkowicie uwodornione, włącznie z rafinowanymi 1516 10 kg
15.42.13-50.00 Tłuszcze i oleje roślinne wraz z frakcjami (utwardzone) częściowo lub całkowicie uwodornione, włącznie z rafinowanymi 1516 20 kg
15.42.2 Woski roślinne, z wyłączeniem triglicerydów; degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych   
15.42.20 Woski roślinne, z wyłączeniem triglicerydów; degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych   
15.42.20-30.00 Woski roślinne, włączając rafinowane, z wyłączeniem triglicerydów 1521 10 00 kg
15.42.20-50.00 Degras; pozostałości z obróbki substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych 1522 00 kg
15.42.9 Usługi związane z produkcją olejów i tłuszczów rafinowanych   
15.42.99 Usługi związane z produkcją olejów i tłuszczów rafinowanych   
15.42.99-00.00 Usługi związane z produkcją olejów i tłuszczów rafinowanych 86311x 
15.43 Margaryna i podobne tłuszcze jadalne   
15.43.1 Margaryna i podobne tłuszcze jadalne   
15.43.10 Margaryna i podobne tłuszcze jadalne   
15.43.10-30.00 Margaryna oraz mieszanki o obniżonej lub niskiej zawartości tłuszczów do smarowania pieczywa, z wyłączeniem płynnej margaryny 1517 10 kg
15.43.10-50.00 Mieszaniny tłuszczów i olejów pozostałe, jadalne, włącznie z płynną margaryną 1517 90 kg
15.43.9 Usługi związane z produkcją margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych   
15.43.99 Usługi związane z produkcją margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych   
15.43.99-00.00 Usługi związane z produkcją margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych 86311x 
15.5 WYROBY MLECZARSKIE   
15.51 Mleko i przetwory mleczne   
15.51.1 Mleko płynne przetworzone i śmietana   
15.51.11 Mleko płynne przetworzone   
15.51.11-30.00 Mleko płynne przetworzone o zawartości tłuszczu <= 1% masy, niezagęszczone i niesłodzone 0401 10 l
15.51.11-40.00 Mleko płynne przetworzone o zawartości tłuszczu > 1%, lecz <= 3% masy, niezagęszczone i niesłodzone 0401 20 11
0401 20 19 l
15.51.11-60.00 Mleko płynne przetworzone o zawartości tłuszczu > 3%, lecz <= 6% masy, niezagęszczone i niesłodzone 0401 20 91
0401 20 99 l
15.51.12 Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu > 6%, niezagęszczone i niesłodzone   
15.51.12-00.00 Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu > 6% masy, niezagęszczone i niesłodzone 0401 30 l
15.51.2 Mleko i śmietana w postaci stałej   
15.51.20 Mleko i śmietana w postaci stałej   
15.51.20-30.00 Mleko i śmietana w postaci stałej (w proszku, granulkach), o zawartości tłuszczu <= 1,5% masy 0402 10 kg
15.51.20-60.00 Mleko i śmietana w postaci stałej(w proszku, granulkach), o zawartości tłuszczu > 1,5% masy 0402 21
0402 29 kg
15.51.3 Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania, otrzymywane z mleka   
15.51.30 Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania, otrzymywane z mleka   
15.51.30-30.00 Masło i pozostałe tłuszcze otrzymywane z mleka, o zawartości tłuszczu <= 85% masy 0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50 kg
15.51.30-50.00 Masło i pozostałe tłuszcze otrzymywane z mleka, o zawartości tłuszczu > 85% masy, z wyłączeniem wyrobów mleczarskich do smarowania o zawartości wagowej tłuszczu < 80% 0405 10 90
0405 90 kg
15.51.30-70.00 Wyroby mleczarskie do smarowania o zawartości wagowej tłuszczu < 80% masy 0405 20 kg
15.51.4 Sery i twarogi   
15.51.40 Sery i twarogi   
15.51.40-30.00 Ser świeży (niedojrzewający i niewędzony), włącznie z serem serwatkowym i twarogiem 0406 10 kg
15.51.40-50.00 Ser tarty, sproszkowany, niebieski pleśniowy i pozostałe sery nieprzetworzone 0406 20
0406 40
0406 90 kg
15.51.40-70.00 Ser przetworzony (ser topiony) inny niż tarty lub sproszkowany 0406 30 kg
15.51.5 Wyroby mleczarskie, pozostałe   
15.51.51 Mleko i śmietana zagęszczone, słodzone lub nie, inne niż w stanie stałym   
15.51.51-04.00 Mleko i śmietana, inne niż w postaci stałej, zagęszczone, niesłodzone 0402 91 kg
15.51.51-08.00 Mleko i śmietana, inne niż w postaci stałej, zagęszczone, słodzone 0402 99 kg
15.51.52 Jogurt i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany   
15.51.52-43.00 Jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, w płynie, niearomatyzowane i niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao 0403 10 11x
0403 10 13x
0403 10 19x
0403 10 31x
0403 10 33x
0403 10 39x
0403 90 53
0403 90 59
0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69 kg
15.51.52-45.00 Jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, w płynie, aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao 0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99
0403 90 91
0403 90 93
0403 90 99 kg
15.51.52-47.00 Jogurt lub zakwaszone mleko; śmietana kwaśna; kefir i pozostałe sfermentowane wyroby mleczne w postaci proszku, granulek lub innej stałej postaci 0403 10 11x
0403 10 13x
0403 10 19x
0403 10 31x
0403 10 33x
0403 10 39x
0403 10 51
0403 10 53
0403 10 59
0403 90 13
0403 90 19
0403 90 31
0403 90 33
0403 90 39
0403 90 71
0403 90 73
0403 90 79 kg
15.51.52-63.00 Maślanka w proszku, granulkach lub innej stałej postaci 0403 90 11 kg
15.51.52-65.00 Maślanka w postaci płynnej 0403 90 51 kg
15.51.53 Kazeina   
15.51.53-00.00 Kazeina 3501 10 kg
15.51.54 Laktoza i syrop laktozowy   
15.51.54-00.00 Laktoza i syrop laktozowy 1702 11 00
1702 19 00 kg
15.51.55 Serwatka   
15.51.55-33.00 Serwatka w proszku, granulkach lub innej stałej postaci 0404 10 02
0404 10 04
0404 10 06
0404 10 12
0404 10 14
0404 10 16
0404 10 26
0404 10 28
0404 10 32
0404 10 34
0404 10 36
0404 10 38 kg
15.51.55-40.00 Serwatka w postaci płynnej lub zagęszczonej 0404 10 48
0404 10 52
0404 10 54
0404 10 56
0404 10 58
0404 10 62
0404 10 72
0404 10 74
0404 10 76
0404 10 78
0404 10 82
0404 10 84 kg
15.51.55-90.00 Wyroby składające się z naturalnych składników mleka, gdzie indziej niesklasyfikowane 0404 90 kg
15.51.9 Usługi związane z produkcją przetworów mlecznych   
15.51.99 Usługi związane z produkcją przetworów mlecznych   
15.51.99-00.00 Usługi związane z produkcją przetworów mlecznych 86311x 
15.52 Lody   
15.52.1 Lody   
15.52.10 Lody   
15.52.10-00.00 Lody 2105 00 l
15.52.9 Usługi związane z produkcją lodów   
15.52.99 Usługi związane z produkcją lodów   
15.52.99-00.00 Usługi związane z produkcją lodów 86311x 
15.6 PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I PRODUKTY SKROBIOWE   
15.61 Produkty przemiału zbóż   
15.61.1 Ryż łuskany   
15.61.10 Ryż łuskany   
15.61.10-00.00 Ryż łuskany (brązowy) 1006 20 kg
15.61.2 Mąki ze zbóż i roślin oraz ich mieszanki   
15.61.21 Mąka pszenna i żytnio-pszenna   
15.61.21-00 Mąka pszenna i żytnio-pszenna   
15.61.21-00.10 Mąka pszenna 1101 00 11
1101 00 15 kg
15.61.21-00.20 Mąka żytnio-pszenna 1101 00 90 kg
15.61.22 Mąka z pozostałych zbóż, gdzie indziej niesklasyfikowana   
15.61.22-00 Mąka z pozostałych zbóż, gdzie indziej niesklasyfikowana   
15.61.22-00.10 Mąka żytnia 1102 10 00 kg
15.61.22-00.20 Mąka kukurydziana 1102 20 kg
15.61.22-00.90 Mąka ze zbóż pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana 1102 30 00 1102 90 kg
15.61.23 Mąka i mączka z suszonych części roślin   
15.61.23-00.00 Mąka i mączka z suszonych części roślin 1106 kg
15.61.24 Mieszaniny do wytwarzania wyrobów piekarskich   
15.61.24-00.00 Mieszaniny do wytwarzania wyrobów piekarskich 1901 20 00 kg
15.61.3 Kasze, grysiki i granulki oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych   
15.61.31 Kasze, grysiki i granulki z pszenicy   
15.61.31-33.00 Kasze, grysiki i granulki z pszenicy durum 1103 11 10 kg
15.61.31-35.00 Kasze, grysiki i granulki z pszenicy zwyczajnej i orkisz 1103 11 90 kg
15.61.32 Kasze, grysiki i granulki ze zbóż, gdzie indziej niesklasyfikowane   
15.61.32-30 Kasze i grysiki z pozostałych zbóż   
15.61.32-30.10 Kasze i grysiki z jęczmienia 1103 19 30 kg
15.61.32-30.20 Kasze i mączki gryczane 1103 19 90x kg
15.61.32-30.30 Kasza jaglana 1103 19 90x kg
15.61.32-30.40 Kasze i mączki z żyta 1103 19 10 kg
15.61.32-30.50 Kasze i mączki z owsa 1103 19 40 kg
15.61.32-30.60 Kasze i mączki z kukurydzy 1103 13 kg
15.61.32-30.70 Kasze i mączki z ryżu 1103 19 50 kg
15.61.32-30.90 Kasze i mączki z pozostałych zbóż, gdzie indziej niesklasyfikowana 1103 19 90x kg
15.61.32-40.00 Granulki z pszenicy 1103 20 60 kg
15.61.32-50.00 Granulki z owsa, kukurydzy, ryżu, jęczmienia i pozostałych zbóż innych niż pszenica 1103 20 10
1103 20 20
1103 20 30
1103 20 40
1103 20 50
1103 20 90 kg
15.61.33 Płatki śniadaniowe zbożowe i pozostałe wyroby z ziaren zbóż   
15.61.33-33 Ziarna zbóż obrobione, z wyłączeniem ryżu   
15.61.33-33.10 Ziarno jęczmienia 1104 19 61
1104 19 69
1104 29 kg
15.61.33-33.20 Ziarno owsa 1104 12
1104 22 kg
15.61.33-33.30 Ziarno pszenicy 1104 19 10
1104 29 11
1104 29 31
1104 29 51
1104 29 81 kg
15.61.33-33.40 Ziarno żyta 1104 19 30
1104 29 15
1104 29 35
1104 29 55
1104 29 85 kg
15.61.33-33.50 Ziarno kukurydzy 1104 19 50
1104 23 kg
15.61.33-33.90 Ziarno zbóż pozostałe 1104 19 91
1104 19 99
1104 29 19
1104 29 39
1104 29 59
1104 29 89 
15.61.33-35.00 Zarodki zbóż, całe, miażdżone, płatkowane lub mielone 1104 30 kg
15.61.33-51.00 Przetwory w rodzaju musli na bazie nieprażonych płatków zbożowych 1904 20 10 kg
15.61.33-53.00 Żywność preparowana otrzymywana przez spęcznienie lub prażenie zbóż 1904 10
1904 20 91
1904 20 95
1904 20 99 kg
15.61.33-55.00 Zboża, z wyłączeniem kukurydzy, w formie ziaren, obgotowane lub inaczej przygotowane 1904 30 00
1904 90 kg
15.61.4 Ryż bielony, polerowany i łamany   
15.61.40 Ryż bielony, polerowany i łamany   
15.61.40-30.00 Ryż całkowicie lub częściowo bielony 1006 30 kg
15.61.40-50.00 Ryż łamany 1006 40 00 kg
15.61.5 Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i roślin   
15.61.50 Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i roślin   
15.61.50-10.00 Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki kukurydzy 2302 10 kg
15.61.50-30.00 Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki ryżu 2302 20 kg
15.61.50-50.00 Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki pszenicy 2302 30 kg
15.61.50-90.00 Pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki pozostałych zbóż lub roślin strączkowych, z wyłączeniem kukurydzy, ryżu, pszenicy 2302 40
2302 50 00 kg
15.61.9 Usługi związane z produkcją wyrobów otrzymanych w wyniku przemiału zbóż   
15.61.99 Usługi związane z produkcją wyrobów otrzymanych w wyniku przemiału zbóż   
15.61.99-00.00 Usługi związane z produkcją wyrobów otrzymanych w wyniku przemiału zbóż 86311x 
15.62 Skrobia i produkty skrobiowe   
15.62.1 Olej kukurydziany surowy lub rafinowany i jego frakcje, niemodyfikowane chemicznie   
15.62.10 Olej kukurydziany surowy lub rafinowany i jego frakcje, niemodyfikowane chemicznie   
15.62.10-30.00 Olej kukurydziany surowy i jego frakcje, niemodyfikowane chemicznie 1515 21 kg
15.62.10-50.00 Olej kukurydziany rafinowany i jego frakcje, niemodyfikowane chemicznie 1515 29 kg
15.62.2 Skrobia i produkty skrobiowe; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane   
15.62.21 Glukoza i syrop glukozowy; fruktoza i syrop fruktozowy; cukier inwertowany; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane; sztuczny miód; karmel   
15.62.21-10 Glukoza i syrop glukozowy, z wyłączeniem zawierających substancje aromatyzujące lub barwiące   
15.62.21-10.10 Izoglukoza zawierająca < 20% fruktozy 1702 30 10 kg
15.62.21-10.20 Izoglukoza zawierająca = > 20% ale < 50% fruktozy 1702 40 10 kg
15.62.21-10.30 Glukoza i syrop glukozowy zawierające < 20% fruktozy, pozostałe 1702 30 51
1702 30 59
1702 30 91
1702 30 99 kg
15.62.21-10.90 Glukoza i syrop glukozowy zawierające = > 20% ,ale < 50% fruktozy, pozostałe 1702 40 90 kg
15.62.21-20 Fruktoza, syrop fruktozowy, izoglukoza, zawierające > 50% fruktozy   
15.62.21-20.10 Fruktoza chemicznie czysta 1702 50 00 kg
15.62.21-20.20 Syrop fruktozowy 1702 60 95x kg
15.62.21-20.30 Izoglukoza zawierająca = > 50% fruktozy 1702 60 10 kg
15.62.21-20.40 Syrop inulinowy 1702 60 80 kg
15.62.21-20.90 Fruktoza pozostała 1702 60 95x
1702 90 30 kg
15.62.21-30.00 Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy, z wyłączeniem zawierających substancje aromatyzujące lub barwiące 1702 90 50 kg
15.62.21-40.00 Karmel, na bazie cukru 1702 90 71 kg
15.62.21-50.00 Karmel, na bazie skrobi 1702 90 75
1702 90 79 kg
15.62.21-90 Cukry pozostałe; sztuczny miód   
15.62.21-90.10 Cukier inwertowany 1702 90 99x kg
15.62.21-90.20 Miód sztuczny 1702 90 60 kg
15.62.21-90.30 Maltoza 1702 90 10 kg
15.62.21-90.40 Syrop inulinowy, pozostały 1702 90 80
1702 90 99x kg
15.62.21-90.90 Cukry, włącznie z cukrem inwertowanym, pozostałe 1702 90 99x kg
15.62.22 Skrobia; inulina; gluten pszenny; dekstryna i pozostałe skrobie modyfikowane   
15.62.22-11.00 Skrobia pszenna 1108 11 00 kg
15.62.22-13.00 Skrobia kukurydziana 1108 12 00 kg
15.62.22-15.00 Skrobia ziemniaczana 1108 13 00 kg
15.62.22-19.00 Skrobie pozostałe 1108 14 00
1108 19 10
1108 19 90 kg
15.62.22-30.00 Inulina 1108 20 00 kg
15.62.22-50.00 Gluten pszenny 1109 00 00 kg
15.62.22-70.00 Dekstryna i pozostałe skrobie modyfikowane 3505 10 kg
15.62.23 Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi w postaci płatków, ziaren itp.   
15.62.23-00.00 Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi w postaci płatków, ziaren itp. 1903 00 00 kg
15.62.3 Pozostałości z produkcji skrobi   
15.62.30 Pozostałości z produkcji skrobi   
15.62.30-00.00 Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości 2303 10 kg
15.62.9 Usługi związane z produkcją skrobi i produktów skrobiowych   
15.62.99
15.62.99-00.00 Usługi związane z produkcją skrobi i produktów skrobiowych
Usługi związane z produkcją skrobi i produktów skrobiowych 
86311x 
15.7 PASZA DLA ZWIERZĄT   
15.71 Pasza dla zwierząt gospodarskich i ryb   
15.71.1 Preparaty stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich i ryb, z wyłączeniem lucerny, w formie sproszkowanej lub granulek   
15.71.10 Preparaty stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich i ryb, z wyłączeniem lucerny, w formie sproszkowanej lub granulek   
15.71.10-10.00 Przedmieszki (premiksy) do karmienia zwierząt gospodarskich 2309 90x kg
15.71.10-30 Preparaty stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich i ryb (mieszanki paszowe) 2309 90x kg
15.71.10-30.1 Preparaty stosowane do karmienia świń   
15.71.10-30.11 Mieszanki paszowe pełnoporcjowe 2309 90x kg
15.71.10-30.12 Mieszanki paszowe uzupełniające 2309 90x kg
15.71.10-30.2 Preparaty stosowane do karmienia bydła   
15.71.10-30.21 Preparaty mlekozastępcze 2309 90x kg
15.71.10-30.29 Preparaty stosowane do karmienia bydła, pozostałe 2309 90x kg
15.71.10-30.3 Preparaty stosowane do karmienia drobiu   
15.71.10-30.31 Mieszanki paszowe pełnoporcjowe 2309 90x kg
15.71.10-30.32 Mieszanki paszowe uzupełniające 2309 90x kg
15.71.10-30.40 Preparaty stosowane do karmienia ryb 2309 90x kg
15.71.10-30.90 Preparaty stosowane do karmienia pozostałych zwierząt gospodarskich 2309 90x kg
15.71.2 Grysik i granulki z lucerny (alfalfa)   
15.71.20 Grysik i granulki z lucerny (alfalfa)   
15.71.20-00.00 Mączka i granulki z lucerny (alfalfa) 1214 10 00 kg
15.71.9 Usługi związane z produkcją pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb   
15.71.99 Usługi związane z produkcją pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb   
15.71.99-00.00 Usługi związane z produkcją pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb 86311x 
15.72 Karma dla zwierząt domowych   
15.72.1 Karma dla zwierząt domowych   
15.72.10 Karma dla zwierząt domowych   
15.72.10-30 Karma dla zwierząt domowych   
15.72.10-30.10 Karma dla psów 2309 10x kg
15.72.10-30.20 Karma dla kotów 2309 10x kg
15.72.10-30.30 Przedmieszki (premiksy) do karmienia zwierząt domowych 2309 10x kg
15.72.10-60.00 Karma dla zwierząt domowych pozostałych, z wyłączeniem karmy dla psów i kotów 2309 90x kg
15.72.9 Usługi związane z produkcją karmy dla zwierząt domowych   
15.72.99 Usługi związane z produkcją karmy dla zwierząt domowych   
15.72.99-00.00 Usługi związane z produkcją karmy dla zwierząt domowych 86311x 
15.8 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, POZOSTAŁE   
15.81 Pieczywo i wyroby ciastkarskie, świeże   
15.81.1 Pieczywo i wyroby ciastkarskie, świeże   
15.81.11 Pieczywo świeże   
15.81.11-00 Pieczywo świeże, z wyłączeniem dodatku miodu, jajek, sera lub owoców, a zawierające w suchej masie <= 5% cukru i <= 5% tłuszczu   
15.81.11-00.10 Pieczywo żytnie 1905 90 30x kg
15.81.11-00.20 Pieczywo pszenne 1905 90 30x kg
15.81.11-00.30 Pieczywo mieszane, z mąki pszennej i żytniej   
15.81.11-00.90 Pieczywo świeże pozostałe, z wyłączeniem dodatku miodu, jajek, sera lub owoców, a zawierające w suchej masie <= 5% cukru i <= 5% tłuszczu 1905 90 30x kg
15.81.12 Wyroby ciastkarskie świeże   
15.81.12-00.00 Wyroby ciastkarskie świeże (ciastka i ciasta, pieczywo cukiernicze i pozostałe wyroby piekarskie z dodatkiem środka słodzącego) 1905 90 60 kg
15.81.9 Usługi związane z produkcją pieczywa i wyrobów ciastkarskich, świeżych   
15.81.99 Usługi związane z produkcją pieczywa i wyrobów ciastkarskich, świeżych   
15.81.99-00.00 Usługi związane z produkcją pieczywa i wyrobów ciastkarskich, świeżych 86311x 
15.82 Suchary i sucharki, herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości   
15.82.1 Suchary i sucharki, herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości   
15.82.11 Chleb chrupki, suchary i sucharki, chleb tostowy i podobne wyroby tostowe   
15.82.11-30.00 Chleb chrupki 1905 10 00 kg
15.82.11-50.00 Suchary, sucharki, chleb tostowy i podobne wyroby tostowe 1905 40 kg
15.82.12 Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; biszkopty, wafle i gofry   
15.82.12-30.00 Piernik z dodatkiem imbiru i podobne wyroby 1905 20 kg
15.82.12-53.00 Słodkie herbatniki i wafle całkowicie lub częściowo pokryte czekoladą lub pozostałymi przetworami zawierającymi kakao 1905 31 11
1905 31 19
1905 32 11
1905 32 19 kg
15.82.12-55.00 Słodkie herbatniki pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 1905 31 30
1905 31 91
1905 31 99 kg
15.82.12-57.00 Wafle i gofry o zawartości wody > 10% masy 1905 32 05 kg
15.82.12-59.00 Wafle i gofry pozostałe, włączając solone i z nadzieniem, z wyłączeniem całkowicie lub częściowo pokrytych czekoladą lub pozostałymi przetworami zawierającymi kakao 1905 32 91
1905 32 99 kg
15.82.13 Chleb i wyroby piekarskie, pozostałe   
15.82.13-10.00 Maca 1905 90 10 kg
15.82.13-20.00 Opłatki sakralne; puste kapsułki do celów farmaceutycznych; wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby 1905 90 20 kg
15.82.13-40.00 Herbatniki i biszkopty, z wyłączeniem zawierających dodatek środka słodzącego 1905 90 45 kg
15.82.13-50.00 Wyroby wytłaczane lub ekspandowane, pikantne lub solone 1905 90 55 kg
15.82.13-90.00 Wyroby piekarskie pozostałe, włączając crepes, naleśniki, guiche, pizzę, z wyłączeniem zawierających dodatek środka słodzącego 1905 90 90 kg
15.82.9 Usługi związane z produkcją sucharów i sucharków, herbatników; wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości   
15.82.99 Usługi związane z produkcją sucharów i sucharków, herbatników; wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości   
15.82.99-00.00 Usługi związane z produkcją sucharów i sucharków, herbatników; wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości 86311x 
15.83 Cukier   
15.83.1 Cukier, z wyłączeniem odpadów z produkcji cukru   
15.83.11 Cukier trzcinowy i buraczany surowy, w postaci stałej   
15.83.11-00.00 Cukier surowy buraczany lub trzcinowy, w postaci stałej, z wyłączeniem dodatku środków aromatyzujących lub barwiących 1701 11 10
1701 11 90
1701 12 10
1701 12 90 kg
15.83.12 Cukier trzcinowy i buraczany rafinowany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, bez dodatków aromatyzujących lub barwiących   
15.83.12-30.00 Cukier biały z buraków cukrowych lub z trzciny cukrowej, rafinowany w postaci stałej 1701 99 10 kg
15.83.12-90.00 Cukier buraczany lub trzcinowy, rafinowany w postaci stałej, pozostały, z wyłączeniem cukru białego 1701 99 90 kg
15.83.13 Cukier trzcinowy i buraczany rafinowany, zawierający substancje aromatyzujące lub barwiące; cukier i syrop klonowy   
15.83.13-30.00 Cukier trzcinowy lub buraczany zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących 1701 91 00 kg
15.83.13-50.00 Cukier klonowy i syrop klonowy, z wyłączeniem zawierającego dodatki substancji aromatyzujących lub barwiących 1702 20 kg
15.83.14 Melasa   
15.83.14-30.00 Melasa z trzciny cukrowej 1703 10 00 kg
15.83.14-50.00 Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru, z wyłączeniem melasy z trzciny cukrowej 1703 90 00 kg
15.83.2 Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru   
15.83.20 Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru   
15.83.20-00.00 Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru 2303 20 kg
15.83.9 Usługi związane z produkcją cukru   
15.83.99 Usługi związane z produkcją cukru   
15.83.99-00.00 Usługi związane z produkcją cukru 86311x 
15.84 Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze   
15.84.1 Kakao   
15.84.11 Miazga kakaowa   
15.84.11-00.00 Miazga kakaowa 1803 kg
15.84.12 Masło, tłuszcz i olej kakaowe   
15.84.12-00.00 Masło, tłuszcz i olej kakaowe 1804 00 00 kg
15.84.13 Proszek kakaowy niesłodzony   
15.84.13-00.00 Proszek kakaowy niesłodzony 1805 00 00 kg
15.84.14 Proszek kakaowy słodzony   
15.84.14-00.00 Proszek kakaowy słodzony 1806 10 kg
15.84.2 Czekolada i wyroby cukiernicze   
15.84.21 Czekolada i artykuły spożywcze, zawierające kakao, niepakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego   
15.84.21-33.00 Czekolada i podobne artykuły spożywcze zawierające kakao, w blokach, tabliczkach, batonach, w płynie, paście, proszku, granulkach lub w innej postaci o masie > 2 kg, zawierające łącznie => 31% masy masła kakaowego i tłuszczu z mleka 1806 20 10 kg
15.84.21-35.00 Czekolada i podobne artykuły spożywcze zawierające kakao, w blokach, tabliczkach, batonach, w płynie, paście, proszku, granulkach lub w innej postaci, o masie > 2 kg, zawierające łącznie => 25%, ale < 31% masy masła kakaowego i tłuszczu z mleka 1806 20 30 kg
15.84.21-37.00 Czekolada i podobne artykuły spożywcze zawierające kakao, w blokach, tabliczkach, batonach, w płynie, paście, proszku, granulkach lub w innej postaci, o masie > 2 kg, zawierające łącznie => 18%, ale < 25% masy masła kakaowego i tłuszczu z mleka 1806 20 50 kg
15.84.21-50.00 Okruchy mleczno-czekoladowe, w opakowaniach o zawartości > 2 kg 1806 20 70 kg
15.84.21-70.00 Polewa czekoladowa smakowa, w opakowaniach o zawartości > 2 kg 1806 20 80 kg
15.84.21-90.00 Artykuły spożywcze pozostałe, zawierające kakao, niepakowane do sprzedaży detalicznej 1806 20 95 kg
15.84.22 Czekolada i artykuły spożywcze zawierające kakao, pakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego   
15.84.22-33.00 Czekolada i podobne artykuły spożywcze zawierające kakao, nadziewane, z wyłączeniem herbatników czekoladowych, w blokach, tabliczkach lub batonach 1806 31 00 kg
15.84.22-35.00 Czekolada i podobne artykuły spożywcze zawierające kakao, z dodatkiem zbóż, owoców lub orzechów, z wyłączeniem nadziewanej i herbatników czekoladowych, w blokach, tabliczkach lub batonach 1806 32 10 kg
15.84.22-39.00 Czekolada pozostała i podobne artykuły spożywcze zawierające kakao, z wyłączeniem nadziewanej, z dodatkiem zbóż, owoców lub orzechów i herbatników czekoladowych, w blokach, tabliczkach lub batonach 1806 32 90 kg
15.84.22-43.00 Czekoladki zawierające alkohol 1806 90 11 kg
15.84.22-45.00 Czekoladki pozostałe 1806 90 19 kg
15.84.22-53.00 Wyroby czekoladowe nadziewane pozostałe, z wyłączeniem wyrobów w blokach, tabliczkach, batonach, herbatników czekoladowych, czekoladek 1806 90 31 kg
15.84.22-55.00 Wyroby czekoladowe pozostałe, z wyłączeniem wyrobów czekoladowych nadziewanych, w blokach, tabliczkach, batonach, herbatników czekoladowych, czekoladek 1806 90 39 kg
15.84.22-60.00 Wyroby cukiernicze i ich namiastki zawierające kakao, wykonane z substytutów cukru 1806 90 50 kg
15.84.22-70.00 Wyroby czekoladowe do smarowania, zawierające kakao 1806 90 60 kg
15.84.22-80.00 Artykuły spożywcze zawierające kakao do produkcji napojów 1806 90 70 kg
15.84.22-90.00 Artykuły spożywcze zawierające kakao, gdzie indziej niesklasyfikowane 1806 90 90 kg
15.84.23 Wyroby cukiernicze, włączając białą czekoladę, z wyłączeniem zawierających kakao   
15.84.23-10.00 Guma do żucia 1704 10 kg
15.84.23-20.00 Wyciąg lukrecji zawierający > 10% sacharozy 1704 90 10 kg
15.84.23-30.00 Czekolada biała 1704 90 30 kg
15.84.23-53.00 Pasty cukiernicze, włącznie z marcepanem, w opakowaniach bezpośrednich o zawartości netto => 1 kg 1704 90 51 kg
15.84.23-55.00 Pastylki od bólu gardła i cukierki od kaszlu, składające się zasadniczo z cukru i substancji aromatyzujących, z wyłączeniem pastylek czy dropsów zawierających substancje aromatyzujące o właściwościach leczniczych 1704 90 55 kg
15.84.23-63.00 Wyroby pokryte cukrem, włączając migdały w cukrze 1704 90 61 kg
15.84.23-65.00 Wyroby żelowe i galaretki, włącznie z pastami owocowymi, w postaci wyrobów cukierniczych, z wyłączeniem gumy do żucia 1704 90 65 kg
15.84.23-73.00 Cukierki z masy gotowanej, nawet z nadzieniem 1704 90 71 kg
15.84.23-75.00 Toffi, karmelki i podobne cukierki 1704 90 75 kg
15.84.23-83.00 Tabletki prasowane, włączając cukierki odświeżające oddech 1704 90 81 kg
15.84.23-90.00 Wyroby cukiernicze, gdzie indziej niesklasyfikowane 1704 90 99 kg
15.84.24 Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem   
15.84.24-00.00 Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem, z wyłączeniem owoców suszonych i umieszczonych w syropie 2006 00 kg
15.84.3 Łuski kakaowe, łupiny, osłonki i pozostałe odpady z kakao   
15.84.30 Łuski kakaowe, łupiny, osłonki i pozostałe odpady z kakao   
15.84.30-00.00 Łuski kakaowe, łupiny, osłonki i pozostałe odpady z kakao 1802 00 00 kg
15.84.9 Usługi związane z produkcją kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych   
15.84.99 Usługi związane z produkcją kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych   
15.84.99-00.00 Usługi związane z produkcją kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych 86311x 
15.85 Makarony, kluski, kuskus i podobne wyroby mączne   
15.85.1 Makarony, kluski, kuskus i podobne wyroby mączne   
15.85.11 Ciasto (typu makaronowego), niegotowane, nienadziewane ani nieprzygotowane w inny sposób   
15.85.11-30.00 Makarony i ciasta (typu makaronowego) zawierające jaja, z wyłączeniem gotowanych, nadziewanych lub przygotowanych inaczej 1902 11 00 kg
15.85.11-50.00 Makarony i ciasta (typu makaronowego) z wyłączeniem zawierających jaja, gotowanych, nadziewanych lub przygotowanych inaczej 1902 19 kg
15.85.12 Ciasto (typu makaronowego) gotowane, nadziewane lub przygotowane w inny sposób; kuskus   
15.85.12-33.00 Ciasta (typu makaronowego) nadziewane, włączając gotowane lub inaczej przygotowane 1902 20 kg
15.85.12-35.00 Ciasta (typu makaronowego) pozostałe 1902 30 kg
15.85.12-50.00 Kuskus 1902 40 kg
15.85.9 Usługi związane z produkcją makaronów, klusek i podobnych wyrobów z mąki   
15.85.99 Usługi związane z produkcją makaronów, klusek i podobnych wyrobów z mąki   
15.85.99-00.00 Usługi związane z produkcją makaronów, klusek i podobnych wyrobów z mąki 86311x 
15.86 Kawa i herbata   
15.86.1 Kawa i herbata   
15.86.11 Kawa, bezkofeinowa lub palona   
15.86.11-30.00 Kawa bezkofeinowa, niepalona 0901 12 00 kg
15.86.11-50.00 Kawa palona z kofeiną 0901 21 00 kg
15.86.11-70.00 Kawa palona bezkofeinowa 0901 22 00 kg
15.86.12 Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy   
15.86.12-10.00 Substytuty kawy zawierające kawę naturalną 0901 90 90 kg
15.86.12-30.00 Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy w postaci stałej, włączając kawę rozpuszczalną 2101 11 11 kg
15.86.12-50.00 Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy oraz przetwory na ich bazie lub na bazie kawy, w postaci ciekłej 2101 11 19
2101 12 92
2101 12 98 kg
15.86.12-70.00 Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty 2101 30 kg
15.86.12-80.00 Łupiny i łuski kawy 0901 90 10 kg
15.86.13 Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna (fermentowana) oraz herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 3 kg   
15.86.13-00.00 Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna (fermentowana oraz herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 3 kg 0902 10 00
0902 30 00 kg
15.86.14 Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub mate (herbaty paragwajskiej)   
15.86.14-00.00 Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub mate (herbaty paragwajskiej) 2101 20 kg
15.86.15 Napary ziołowe   
15.86.15-00.00 Napary ziołowe 1211 90 97x
2106 90 98x kg
15.86.9 Usługi związane z produkcją kawy i herbaty   
15.86.99 Usługi związane z produkcją kawy i herbaty   
15.86.99-00.00 Usługi związane z produkcją kawy i herbaty 86311x 
15.87 Przyprawy   
15.87.1 Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda   
15.87.11 Ocet i substytuty octu otrzymywane z kwasu octowego   
15.87.11-30.00 Ocet winny i substytuty octu otrzymywane z wina 2209 00 11
2209 00 19 l
15.87.11-90.00 Ocet i substytuty octu, z wyłączeniem octu winnego 2209 00 91
2209 00 99 l
15.87.12 Sosy, mieszanki przypraw, mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda   
15.87.12-10.00 Sos sojowy 2103 10 00 kg
15.87.12-30.00 Ketchup pomidorowy i pozostałe sosy pomidorowe 2103 20 00 kg
15.87.12-53.00 Mąka i mączka z gorczycy 2103 30 10 kg
15.87.12-55.00 Musztarda gotowa 2103 30 90 kg
15.87.12-70.00 Sosy i przetwory z nich, zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne, gdzie indziej niesklasyfikowane 2103 90 kg
15.87.2 Przyprawy przetworzone   
15.87.20 Przyprawy przetworzone   
15.87.20-00.00 Przyprawy przetworzone (suszone lub mielone) 0904x
0905 00 00x
0906x
0907 00 00x
0908x
0909x
0910x kg
15.87.9 Usługi związane z produkcją przypraw   
15.87.99 Usługi związane z produkcją przypraw   
15.87.99-00.00 Usługi związane z produkcją przypraw 86311x 
15.88 Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna   
15.88.1 Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna   
15.88.10 Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna   
15.88.10-10.00 Przetwory homogenizowane z mięsa, podrobów lub krwi, z wyłączeniem kiełbas 1602 10 00 kg
15.88.10-30.00 Warzywa homogenizowane zakonserwowane inaczej niż octem, niezamrożone, gdzie indziej niesklasyfikowane 2005 10 00 kg
15.88.10-50.00 Przetwory homogenizowane z owoców gotowanych, włączając z dodatkiem cukru (dżemy, konfitury, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe) 2007 10 kg
15.88.10-60.00 Przetwory spożywcze homogenizowane złożone 2104 20 00 kg
15.88.10-70 Przetwory spożywcze dla niemowląt pakowane do sprzedaży detalicznej   
15.88.10-70.10 Przetwory spożywcze dla niemowląt na bazie mleka 1901 10 00x kg
15.88.10-70.20 Przetwory spożywcze dla niemowląt na bazie mąki 1901 10 00x kg
15.88.10-70.90 Przetwory spożywcze dla niemowląt, gdzie indziej niesklasyfikowane 1901 10 00x kg
15.88.9 Usługi związane z produkcją przetworów homogenizowanych i żywności dietetycznej   
15.88.99 Usługi związane z produkcją przetworów homogenizowanych i żywności dietetycznej   
15.88.99-00.00 Usługi związane z produkcją przetworów homogenizowanych i żywności dietetycznej 86311x 
15.89 Artykuły spożywcze pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane   
15.89.1 Zupy, jaja, drożdże i pozostałe artykuły spożywcze   
15.89.11 Zupy i buliony oraz przetwory z nich   
15.89.11-00.00 Zupy i buliony oraz przetwory z nich 2104 10 kg
15.89.12 Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; białka z jajek   
15.89.12-30.00 Wyroby z jaj, świeże, suszone lub gotowane na parze lub w wodzie, z wyłączeniem albuminy 0408 kg
15.89.12-50.00 Albumina jaja 3502 11
3502 19 kg
15.89.13 Drożdże (aktywne i nieaktywne); pozostałe mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe; gotowe proszki do pieczenia   
15.89.13-33.00 Drożdże piekarnicze suszone 2102 10 31 kg
15.89.13-35.00 Drożdże piekarnicze, w płynie lub prasowane 2102 10 39 kg
15.89.13-39.00 Drożdże aktywne pozostałe, z wyłączeniem piekarniczych 2102 10 10
2102 10 90 kg
15.89.13-50.00 Drożdże nieaktywne, pozostałe martwe mikroorganizmy jednokomórkowe 2102 20 kg
15.89.13-70.00 Proszki do pieczenia gotowe, włączając polepszacze do pieczywa i wyrobów ciastkarskich 2102 30 00 kg
15.89.14 Artykuły spożywcze pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane   
15.89.14-31.00 Ekstrakty słodowe 1901 90 11
1901 90 19 kg
15.89.14-39.00 Przetwory spożywcze z mąki, maczki, skrobi itp. 1901 90 91
1901 90 99 kg
15.89.14-91.00 Koncentraty białkowe i teksturowane substancje białkowe; aromatyzowane lub barwione syropy glukozowe 2106 10
2106 90 30
2106 90 51
2106 90 55
2106 90 59 kg
15.89.14-99.00 Ser fondue oraz pozostałe artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane 2106 90 10
2106 90 20
2106 90 92
2106 90 98x kg, lalc100%
15.89.2 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące   
15.89.20 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące   
15.89.20-00.00 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące 1302 l
15.89.9 Usługi związane z produkcją artykułów spożywczych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych   
15.89.99 Usługi związane z produkcją artykułów spożywczych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych   
15.89.99-00.00 Usługi związane z produkcją artykułów spożywczych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 86311x 
15.9 NAPOJE   
15.91 Napoje spirytusowe destylowane   
15.91.1 Napoje spirytusowe destylowane   
15.91.10 Napoje spirytusowe destylowane   
15.91.10-20.00 Napoje spirytusowe otrzymywane przez destylacje wina z winogron lub wytłoków z winogron oraz surowe destylaty tych napojów 2208 20 lalc100%
15.91.10-30.00 Whisky 2208 30 lalc100%
15.91.10-40.00 Rumy i tafia 2208 40 lalc100%
15.91.10-50.00 Gin i gin Geneva 2208 50 lalc100%
15.91.10-63.00 Wódka czysta o objętościowym stężeniu alkoholu <= 45,4% 2208 60 11
2208 60 19 lalc100%
15.91.10-65 Wódki i napoje spirytusowe otrzymywane przez destylację owoców   
15.91.10-65.10 Napoje spirytusowe śliwkowe, gruszkowe i wiśniowe, z wyłączeniem likierów 2208 90 48x lalc100%
15.91.10-65.20 Calvados 2208 90 45 lalc100%
15.91.10-65.90 Napoje spirytusowe, otrzymywane przez destylację owoców, pozostałe 2208 90 33
2208 90 38
2208 90 48x
2208 90 71 lalc100%
15.91.10-70.00 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy < 80% objętości 2208 90 91
2208 90 99 lalc100%
15.91.10-80 Likiery i pozostałe napoje spirytusowe   
15.91.10-80.10 Arak 2208 90 11
2208 90 19 lalc100%
15.91.10-80.20 Ouzo 2208 90 41 lalc100%
15.91.10-80.30 Korn 2208 90 52 lalc100%
15.91.10-80.40 Likiery 2208 70x lalc100%
15.91.10-80.90 Napoje spirytusowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 2208 60 91
2208 60 99
2208 70x
2208 90 54
2208 90 56
2208 90 69
2208 90 75
2208 90 77
2208 90 78 lalc100%
15.91.9 Usługi związane z produkcją napojów spirytusowych destylowanych   
15.91.99 Usługi związane z produkcją napojów spirytusowych destylowanych   
15.91.99-00.00 Usługi związane z produkcją napojów spirytusowych destylowanych 86311x 
15.92 Alkohol etylowy   
15.92.1 Alkohol etylowy   
15.92.11 Alkohol etylowy nieskażony, o mocy alkoholu = > 80% objętości   
15.92.11-00 Alkohol etylowy nieskażony, o mocy alkoholu = > 80% objętości   
15.92.11-00.1 Destylat rolniczy   
15.92.11-00.11 Destylat rolniczy ziemniaczany 2207 10 00x l
15.92.11-00.12 Destylat rolniczy zbożowy 2207 10 00x l
15.92.11-00.13 Destylat rolniczy melasowy/buraczany 2207 10 00x l
15.92.11-00.19 Destylat rolniczy pozostały 2207 10 00x l
15.92.11-00.2 Alkohol etylowy rektyfikowany   
15.92.11-00.21 Alkohol etylowy rektyfikowany ziemniaczany 2207 10 00x l
15.92.11-00.22 Alkohol etylowy rektyfikowany zbożowy 2207 10 00x l
15.92.11-00.23 Alkohol etylowy rektyfikowany melasowy/buraczany 2207 10 00x l
15.92.11-00.24 Alkohol etylowy rektyfikowany owocowy 2207 10 00x l
15.92.11-00.25 Alkohol etylowy rektyfikowany z wina gronowego 2207 10 00x l
15.92.11-00.29 Alkohol etylowy rektyfikowany pozostały 2207 10 00x l
15.92.11-00.30 Alkohol etylowy odwodniony 2207 10 00x l
15.92.11-00.40 Alkohol etylowy nierolniczy 2207 10 00x l
15.92.12 Alkohol etylowy i pozostałe alkohole skażone o dowolnej mocy   
15.92.12-00.00 Alkohol etylowy i pozostałe alkohole skażone o dowolnej mocy 2207 20 00 l
15.92.9 Usługi związane z produkcją alkoholu etylowego   
15.92.99 Usługi związane z produkcją alkoholu etylowego   
15.92.99-00.00 Usługi związane z produkcją alkoholu etylowego 86311x 
15.93 Wina gronowe   
15.93.1 Wina gronowe   
15.93.11 Wina gronowe musujące   
15.93.11-30.00 Szampany 2204 10 11 l
15.93.11-93.00 Wina gronowe musujące o rzeczywistej mocy objętościowej alkoholu = > 8,5%, pozostałe 2204 10 19 l
15.93.11-95.00 Wina gronowe musujące o rzeczywistej mocy objętościowej alkoholu < 8,5%, pozostałe 2204 10 91 2204 10 99 l
15.93.12 Wina ze świeżych winogron, z wyłączeniem wina musującego; moszcz z winogron   
15.93.12-11.00 Wina gronowe białe jakościowe produkowane w określonych regionach 2204 21 10x
2204 21 11
2204 21 12
2204 21 13
2204 21 17
2204 21 18
2204 21 19
2204 21 22
2204 21 24
2204 21 26
2204 21 27
2204 21 28
2204 21 32
2204 21 34
2204 21 36
2204 21 37
2204 21 38
2204 21 81
2204 29 12
2204 29 13
2204 29 17
2204 29 18
2204 29 81 l
15.93.12-13.00 Wina gronowe białe, pozostałe 2204 21 79
2204 21 83
2204 29 62
2204 29 64
2204 29 65
2204 29 83 l
15.93.12-15
15.93.12-15.10 Wina pozostałe i moszcze winogronowe
Wina pozostałe 
2204 21 10x
2204 29 10x 
l
15.93.12-15.20 Moszcze winogronowe 2204 21 10x
2204 29 10x l
15.93.12-17.00 Wina gronowe jakościowe produkowane w określonych regionach 2204 21 42
2204 21 43
2204 21 44
2204 21 46
2204 21 47
2204 21 48
2204 21 62
2204 21 66
2204 21 67
2204 21 68
2204 21 69
2204 21 71
2204 21 74
2204 21 76
2204 21 77
2204 21 78
2204 21 82
2204 29 42
2204 29 43
2204 29 44
2204 29 46
2204 29 47
2204 29 48
2204 29 58
2204 29 82 l
15.93.12-19.00 Wina gronowe pozostałe, z wyłączeniem win z pozycji 15.93.12-30 2204 21 80
2204 21 84
2204 29 71
2204 29 72
2204 29 75
2204 29 84 l
15.93.12-30.00 Wina o rzeczywistej mocy objętościowej > 15% alkoholu 2204 21 87
2204 21 88
2204 21 89
2204 21 91
2204 21 92
2204 21 93
2204 21 94
2204 21 95
2204 21 96
2204 21 97
2204 21 98
2204 21 99
2204 29 87
2204 29 88
2204 29 89
2204 29 91
2204 29 92
2204 29 93
2204 29 94
2204 29 95
2204 29 96
2204 29 97
2204 29 98
2204 29 99 l
15.93.12-53.00 Moszcz winogronowy w trakcie fermentacji 2204 30 10 l
15.93.12-59.00 Moszcz winogronowy pozostały 2204 30 92
2204 30 94
2204 30 96
2204 30 98 l
15.93.2 Osad i kamień winny   
15.93.20 Osad i kamień winny   
15.93.20-00.00 Osad i kamień winny 2307 00 l
15.93.9 Usługi związane z produkcją win gronowych   
15.93.99 Usługi związane z produkcją win gronowych   
15.93.99-00.00 Usługi związane z produkcją win gronowych 86311x 
15.94 Jabłecznik i pozostałe wina owocowe   
15.94.1 Napoje fermentowane pozostałe (np. jabłecznik, wino z gruszek, miód pitny); mieszane napoje zawierające alkohol   
15.94.10 Napoje fermentowane pozostałe (np. jabłecznik, wino z gruszek, miód pitny); mieszane napoje zawierające alkohol   
15.94.10-00 Napoje fermentowane pozostałe (np. jabłecznik, wino z gruszek, miód pitny); mieszane napoje zawierające alkohol   
15.94.10-00.10 Moszcze winne, z wyłączeniem winogronowego 2206 00x l
15.94.10-00.20 Miody pitne 2206 00x l
15.94.10-00.90 Napoje fermentowane pozostałe, z wyłączeniem moszczy i miodów 2206 00x l
15.94.9 Usługi związane z produkcją jabłecznika i pozostałych win owocowych   
15.94.99 Usługi związane z produkcją jabłecznika i pozostałych win owocowych   
15.94.99-00.00 Usługi związane z produkcją jabłecznika i pozostałych win owocowych 86311x 
15.95 Wermut i pozostałe wina aromatyzowane   
15.95.1 Wermut i pozostałe wina aromatyzowane ze świeżych winogron   
15.95.10 Wermut i pozostałe wina aromatyzowane ze świeżych winogron   
15.95.10-00.00 Wermut i inne wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi 2205 l
15.95.9 Usługi związane z produkcją wermutu i pozostałych win aromatyzowanych   
15.95.99 Usługi związane z produkcją wermutu i pozostałych win aromatyzowanych   
15.95.99-00.00 Usługi związane z produkcją wermutu i pozostałych win aromatyzowanych 86311x 
15.96 Piwo otrzymywane ze słodu   
15.96.1 Piwo otrzymywane ze słodu   
15.96.10 Piwo otrzymywane ze słodu   
15.96.10-00.00 Piwo otrzymywane ze słodu 2203 00 l
15.96.2 Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane   
15.96.20 Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane   
15.96.20-00.00 Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane 2303 30 00 kg
15.96.9 Usługi związane z produkcją piwa otrzymywanego ze słodu   
15.96.99 Usługi związane z produkcją piwa otrzymywanego ze słodu   
15.96.99-00.00 Usługi związane z produkcją piwa otrzymywanego ze słodu 86311x 
15.97 Słód   
15.97.1 Słód   
15.97.10 Słód   
15.97.10-30.00 Słód niepalony 1107 10 kg
15.97.10-50.00 Słód palony 1107 20 00 kg
15.97.9 Usługi związane z produkcją słodu   
15.97.99 Usługi związane z produkcją słodu   
15.97.99-00.00 Usługi związane z produkcją słodu 86311x 
15.98 Wody mineralne i napoje bezalkoholowe   
15.98.1 Wody mineralne i napoje bezalkoholowe   
15.98.11 Wody mineralne i wody gazowane, niesłodzone i niearomatyzowane   
15.98.11-30 Wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem dodatku cukru i pozostałych substancji słodzących   
15.98.11-30.10 Wody mineralne naturalne 2201 10 11
2201 10 19
2201 10 90x l
15.98.11-30.20 Wody gazowane, niesłodzone 2201 10 90x l
15.98.11-50.00 Wody niesłodzone i niearomatyzowane pozostałe, z innych substancji słodzących lub aromatyzujących; lód i śnieg 2201 90 00 l
15.98.12 Napoje bezalkoholowe pozostałe   
15.98.12-30.00 Wody z dodatkiem cukru i innych substancji słodzących lub aromatyzujących, włączając mineralne i gazowane 2202 10 00 l
15.98.12-50 Napoje bezalkoholowe pozostałe, z wyłączeniem zawierających tłuszcz mlekowy   
15.98.12-50.10 Napoje owocowe 2202 90 10x l
15.98.12-50.20 Napóje owocowo-warzywne 2202 90 10x l
15.98.12-50.30 Nektary 2202 90 10x l
15.98.12-50.40 Napoje warzywne 2202 90 10x 
15.98.12-50.90 Napoje bezalkoholowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem zawierających tłuszcz mlekowy 2202 90 10x l
15.98.12-70.00 Napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, pozostałe 2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99 l
15.98.9 Usługi związane z produkcją wód mineralnych i napojów bezalkoholowych   
15.98.99 Usługi związane z produkcją wód mineralnych i napojów bezalkoholowych   
15.98.99-00.00 Usługi związane z produkcją wód mineralnych i napojów bezalkoholowych 86311x 

 

DZIAŁ 16

WYROBY TYTONIOWE

1.   Dział ten obejmuje:
(a)  wyroby tytoniowe włącznie z odpadami tytoniu.
2.   Dział ten nie obejmuje:
(a)  papierosów leczniczych (dział 24).
 
SYMBOL PKWiU 
NAZWA GRUPOWANIA Powiązania HS/CN
i CPC 
JM
16.0 WYROBY TYTONIOWE   
16.00 Wyroby tytoniowe   
16.00.1 Wyroby tytoniowe, z wyłączeniem odpadów   
16.00.11 Cygara, również z obciętymi końcówkami, cygaretki i papierosy z tytoniu lub namiastek tytoniu   
16.00.11-30.00 Cygara, również z obciętymi końcówkami i cygaretki z tytoniu lub namiastek tytoniu 2402 10 00 1.000 szt.
16.00.11-50.00 Papierosy z tytoniu lub namiastek tytoniu 2402 20 1.000 szt.
16.00.11-70.00 Cygara, cygara z obciętymi końcówkami, cygaretki, papierosy itp., zawierające wyłącznie substytuty tytoniu 2402 90 00 kg
16.00.12 Tytoń i namiastki tytoniu przetworzone, pozostałe; tytoń homogenizowany i odtworzony; ekstrakty i esencje tytoniowe   
16.00.12-30.00 Tytoń do palenia 2403 10 kg
16.00.12-90.00 Tytoń przetworzony, ekstrakty i esencje, pozostały tytoń homogenizowany lub odtworzony, gdzie indziej niesklasyfikowany 2403 91 00
2403 99 kg
16.00.2 Odpady tytoniowe   
16.00.20 Odpady tytoniowe   
16.00.20-00.00 Odpady tytoniowe 2401 30 00 kg
16.00.9 Usługi związane z produkcją wyrobów tytoniowych   
16.00.99 Usługi związane z produkcją wyrobów tytoniowych   
16.00.99-00.00 Usługi związane z produkcją wyrobów tytoniowych 86312x 

 

PODSEKCJA DB

WYROBY WŁÓKIENNICZE (TEKSTYLIA) I ODZIEŻ

DZIAŁ 17

WYROBY WŁÓKIENNICZE (TEKSTYLIA)

1.      Wyroby klasyfikowane do grup 17.1 i 17.2 lub objęte podkategoriami 17.54.34 i 17.54.36 stanowiące mieszankę dwóch lub więcej materiałów włókienniczych należy zaklasyfikować do grupy wyrobów z tego materiału włókienniczego, który występuje w mieszance w większym udziale.
Przykłady
a)   przędza o zawartości np.:
80% włókna naturalnego i 20% włókna chemicznego klasyfikowana jest do grupy przędz z włókna naturalnego,
b)   tkanina o zawartości np.:
75% włókna naturalnego i 25% włókna chemicznego klasyfikowana jest do grupy tkanin z włókna naturalnego.
W przypadku równoważnych udziałów składników materiału włókienniczego, klasyfikuje się go zgodnie z Ogólnymi Regułami Interpretacyjnymi CN.
Przykłady
c)   przędza lub tkanina o zawartości np.:
50% włókna naturalnego i 50% włókna sztucznego lub syntetycznego jest klasyfikowana do grupy przędz lub tkanin z włókien chemicznych,
d)   przędza lub tkanina o zawartości np.:
50% włókna sztucznego i 50% włókna syntetycznego jest klasyfikowana do grupy przędz lub tkanin z włókien sztucznych.
Tkanina składająca się z przędzy czesankowej i zgrzebnej klasyfikowana jest w zależności od udziału danych przędz w grupie tkanin czesankowych lub zgrzebnych. Tkanina z przędz półczesankowych klasyfikowana jest w grupie tkanin czesankowych.
2. (A)  W rozumieniu niniejszego działu, poza wyjątkami podanymi niżej w punkcie (B), za "szpagaty, wyroby powroźnicze, liny i kable" uważane są przędze (pojedyncze, złożone lub kablowane):
a)   z jedwabiu lub odpadów jedwabiu, o masie liniowej przekraczającej 20.000 decytexów;
b)   z włókien chemicznych objętych grupowaniem 17.10.51 o masie liniowej przekraczającej 10.000 decytexów;
c)   z konopi i lnu:
(i)  nabłyszczanych lub gładzonych, o masie liniowej 1.429 decytexów lub większej, lub
(ii)  nienabłyszczanych i niegładzonych, których masa liniowa przekracza 20.000 decytexów;
d)   z włókna kokosowego, zawierającego trzy lub więcej pasm;
e)   z innych włókien roślinnych, o masie liniowej przekraczającej 20.000 decytexów; lub
f)   wzmocnione nitką metalową.
(B)   Wyżej podane postanowienia nie mają zastosowania do:
a)   przędzy z wełny owczej lub innej sierści zwierzęcej i przędzy papierowej, innej niż przędza wzmocniona nitką metalową;
b)   kabla z włókien ciągłych i przędzy wielowłóknowej bezskrętowej lub o liczbie skrętu mniejszej niż 5 obrotów na metr;
c)   przędz z jedwabiu, będących imitacją katgutu, objętych podkategorią 17.10.45 i przędz jednowłóknowych chemicznych ciągłych;
d)   przędzy metalizowanej objętej podkat.17.52.12; przędza wzmacniana nitką metalową jest przedmiotem punktu 2 (A) (f) powyżej; oraz
e)   przędzy szenilowej, tasiemkowej i pętelkowej, objętych podkategorią 17.54.35.
3. (A)  W zakresie przędz (z wyj. objętych podkategoriami 17.10.44, 17.10.45), określenie "pakowany do sprzedaży detalicznej" w odniesieniu do przędzy, z wyjątkami podanymi niżej w punkcie (B), dotyczy przędzy pojedynczej, złożonej lub kablowanej, w następującej postaci:
a)   na kartach, szpulkach, cewkach lub innych podobnych nośnikach, o masie (łącznie z nośnikiem) nieprzekraczającej:
(i)  85 g w przypadku jedwabiu, odpadów jedwabiu i sztucznych włókien ciągłych lub
(ii)  125 g w innych przypadkach;
b)   w kłębkach, pasmach lub motkach o masie nieprzekraczającej:
(i)   85 g w przypadku sztucznych włókien ciągłych o masie liniowej poniżej 3.000 decytexów, jedwabiu lub odpadów jedwabiu;
(ii)  125 g w przypadku wszystkich innych przędz o masie liniowej poniżej 2.000 decytexów lub
(iii)  500 g w innych przypadkach;
c)   w pasmach lub motkach zawierających kilka mniejszych pasm lub motków oddzielonych nitkami działowymi, które są niezależne jedne od drugich, o masie poszczególnych pasemek nieprzekraczającej:
(i)  85 g w przypadku jedwabiu, odpadów jedwabiu lub sztucznych włókien ciągłych lub
(ii)  125 g w innych przypadkach.
(B)   Podane postanowienia nie mają zastosowania do:
a)   przędzy pojedynczej, z wyłączeniem:
(i)  przędzy pojedynczej z wełny owczej lub cienkiej sierści zwierzęcej, niedobielonej oraz
(ii) przędzy pojedynczej z wełny owczej lub zwierzęcych sierści bielonych, barwionych lub drukowanych o masie liniowej przekraczającej 5.000 decytexów;
b)   przędzy złożonej lub przędzy kablowanej, niebielonej:
(i)  z jedwabiu lub odpadów jedwabiu, bez względu na formę opakowania, lub
(ii)  z innych materiałów włókienniczych, z wyłączeniem wełny albo sierści zwierzęcej, w pasmach lub motkach;
c)   złożonej lub kablowanej przędzy z jedwabiu lub odpadów jedwabiu, bielonej, barwionej lub drukowanej, o masie liniowej 133 decytexów lub mniejszej, oraz
d)   pojedynczej, złożonej lub kablowanej przędzy z wszelkich materiałów włókienniczych:
(i)  w "krzyżowo" zwiniętych motkach lub pasmach lub
(ii)  umieszczonej na nośniku lub w innej postaci wskazującej na zastosowanie w przemyśle włókienniczym (np. na szpulach, cewkach skręcarki, cewkach wątkowych, szpulach stożkowych, wrzecionach albo na wężówkach do krosien hafciarskich).
4.      W odniesieniu do nici do szycia: bawełnianych (17.10.45) i z włókien chemicznych ciągłych i odcinkowych (17.10.55), określenie "nić do szycia" oznacza przędzę złożoną lub przędzę kablowaną:
a)   umieszczoną na nośniku (na przykład na szpulach, cewkach) o masie (łącznie z nośnikiem) nieprzekraczającej 1.000 g;
b)   klejoną oraz
c)   o końcowym kierunku skrętu "Z".
5.      W rozumieniu niniejszego działu, określenie "przędza o wysokiej wytrzymałości właściwej na rozciąganie" oznacza przędzę wykazującą wytrzymałość właściwą na rozciąganie określoną w cN/tex (centynewtonach na tex), przekraczającą następujące wartości:
-   przędza pojedyncza z nylonu lub innych poliamidów lub poliestrów 60 cN/tex,
-   przędza złożona lub kablowana, z nylonu lub innych poliamidów lub poliestrów 53 cN/tex,
-   przędza pojedyncza, złożona lub kablowana, z ciągłych włókien wiskozowych 27 cN/tex.
6.      W rozumieniu niniejszego działu, określenie "konfekcjonowanie" dotyczy:
a)   artykułów pociętych inaczej niż w kwadraty lub prostokąty;
b)   artykułów gotowych do użytku bezpośrednio po procesie tkania lub wyrobów gotowych, niewymagających szycia i innych operacji wykończających (np. ściereczki do kurzu, ręczniki, obrusy, chusty, narzuty);
c)   artykułów obrębianych lub wykończonych okrętką lub wykończonych frędzlami na dowolnym z brzegów, lecz z wyłączeniem tkanin, których cięte brzegi zostały zabezpieczone przed strzępieniem przez obrębienie lub innymi prostymi sposobami;
d)   artykułów pociętych na określone kształty według uprzednio wyciągniętych nitek;
e)   artykułów łączonych i zespalanych przez szycie, klejenie lub inaczej (innych niż artykuły w kawałkach, złożone z dwóch lub więcej długości i identycznej tkaniny - łączone koniec z końcem albo w kawałkach, kompletowane z dwóch lub więcej tkanin połączonych w warstwy, bez względu na to, czy są zespolone, czy nie);
f)   artykułów dzianych składających się wzdłuż długości z szeregu elementów.
7.      Grupy 17.1 i 17.2 oraz, wyjąwszy sytuacje, gdy z kontekstu wynika co innego, grupa 17.5 nie znajdują zastosowania w odniesieniu do artykułów konfekcjonowanych w rozumieniu powyższej uwagi 6.
8.      Wyroby elastyczne, składające się z materiałów włókienniczych połączonych z nitkami gumowymi klasyfikowane są w ramach niniejszego działu.
9.      W rozumieniu niniejszego działu określenie "poliamidy" obejmuje "poliamidy aromatyczne".
10.     W niniejszym dziale oraz, jeżeli znajduje to zastosowanie w całej klasyfikacji, podane niżej określenia posiadają następujące znaczenie:
a)   Przędza elastomerowa
Przędza z włókna ciągłego, włącznie z włóknem pojedynczym, z syntetycznego materiału włókienniczego, inna niż przędza teksturowana, która nie ulega zerwaniu w warunkach rozciągnięcia do trzykrotnej długości pierwotnej i która w ciągu pięciu minut po rozciągnięciu na dwukrotną długość pierwotną powraca do długości będącej półtorakrotną wartością długości pierwotnej.
b)   Przędza niebielona
Przędza, która:
(i)  charakteryzuje się naturalną barwą składających się na nią włókien i nie przeszła fazy bielenia, barwienia lub drukowania lub
(ii)  wykazuje barwę nieokreśloną ("przędza szara") jako wyprodukowana z szarpanki rozwłóknionej. Tego rodzaju przędza może przechodzić fazę obróbki klejem bezbarwnym lub barwnikiem nietrwałym (który znika po praniu z zastosowaniem mydła), a w przypadku włókien chemicznych - fazę obróbki w masie środkami matującymi (na przykład dwutlenkiem tytanu).
c)   Przędza bielona
Przędza, która:
(i)   przeszła proces bielenia, jest wykonana z włókna bielonego lub, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, poddana została barwieniu na biało (w masie lub w innej formie) lub też została obrobiona białą klejonką;
(ii)  składa się z mieszaniny włókien bielonych i niebielonych lub
(iii)  stanowi przędzę złożoną lub kablowaną i składa się z przędzy bielonej i niebielonej.
d)   Przędza barwiona lub drukowana
Przędza, która:
(i)   jest barwiona do koloru innego niż biały (również z wykorzystaniem barwnika nietrwałego), lub drukowana albo też wykonana z włókien barwionych;
(ii)  składa się z mieszanki włókien barwionych o różnych barwach lub mieszanki włókien niebielonych albo bielonych z włóknami barwionymi (przędza melanżowa lub mieszankowa) bądź jest drukowana jednobarwnie lub wielobarwnie z zachowaniem odstępów, co daje wrażenie kropek;
(iii)  jest wykonana z włókien srebrzonych lub z barwionych niedoprzędów lub
(iv)  stanowi przędzę złożoną lub kablowaną i składa się z przędzy niebielonej lub przędzy bielonej i przędzy barwionej.
e)   Tkanina niebielona
Tkanina wykonana z przędzy niebielonej, która nie została poddana bieleniu, barwieniu lub drukowaniu. Dopuszcza się obróbkę takiej tkaniny klejem bezbarwnym lub barwnikiem nietrwałym.
f)   Tkanina bielona
Tkanina, która:
(i)  przeszła fazę bielenia lub, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, barwienia na biało albo obróbki białą klejonką w całości;
(ii)  jest wykonana z przędzy bielonej lub
(iii)  jest wykonana z przędzy bielonej i niebielonej.
g)   Tkanina barwiona
Tkanina, która:
(i)  jest barwiona na jednolity kolor inny niż biały (o ile z kontekstu nie wynika coś innego) lub też poddana została obróbce z zastosowaniem barwionego środka wykończającego o barwie innej niż biała (o ile z kontekstu nie wynika inaczej), w całości, lub
(ii)  jest wykonana z przędzy barwionej o jednolitym kolorze.
h)   Tkanina z przędzy o różnych kolorach.
Tkanina (kolorowo tkana), która:
(i)   zawiera przędzę o różnych kolorach lub przędzę o różnych odcieniach tej samej barwy (innej niż naturalna barwa włókien składowych);
(ii)  zawiera przędzę bieloną lub niebieloną i przędzę barwioną lub
(iii)  jest wykonana z przędzy melanżowej lub mieszankowej. (W żadnym przypadku nie uwzględnia się przędzy stosowanej w krajce i na końcach).
i)   Tkanina drukowana
Tkanina, która poddana została drukowaniu w całości, bez względu na to, czy wykonana jest z przędzy o różnych kolorach, czy nie. (Następujące tkaniny również uważa się za tkaniny drukowane: tkaniny zawierające wzór wykonany, przykładowo, pędzlem lub pistoletem do malowania natryskowego, z wykorzystaniem papieru przedrukowego, przez flokowanie lub w ramach procesu barwienia woskowego). Proces merceryzacji nie wpływa na klasyfikację przędzy i tkanin w ramach powyższych kategorii.