projekty przebudowy dróg gminnych


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości poniżej 60.000 EURO

Gmina Dygowo, 78-113 Dygowo ul. Kolejowa 1, tel. 358 41 95, fax 358 41 94 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących prac projektowych przebudowy dróg gminnych – drogi w Skoczowie, drogi w Kłopotowie, ulicy Ogrodowej w Dygowie oraz ulicy Zielonej w Dygowie:
koncepcje techniczne poszczególnych dróg (wszystkie branże),
projekty budowlano-wykonawcze poszczególnych dróg,
kosztorysy inwestorskie,
przedmiary robót,
“ślepe” kosztorysy,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Oferty częściowe oraz wariantowe nie będą przyjmowane.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 10, cena 25 zł netto.

Terminy wykonania zamówienia:
drogi w Kłopotowie, Skoczowie oraz ul. Ogrodowa w Dygowie do dnia 28.02..2005 roku,
ul. Zielona w Dygowie do dnia 15.03.2005 roku.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 lutego 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19) oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także nie podleganie wykluczeniu z postępowania z art. 24 ust. 1 i ust. 2. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń o nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i ust. 2.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości 500 zł.

Kryteria oceny ofert:
cena – 100 %.

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 w terminie do dnia 2 grudnia 2004 roku do godz. 9.30.

Poprzez złożenie oferty Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 30 dni.