przebudowa drogi gminnej w Kłopotowie


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Dygowo: przebudowa drogi gminnej w Kłopotowie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Dygowo, do kontaktów: Andrzej Mazur, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3584194, fax 094 3584194, e-mail: a.mazur@dygowo.pl, www.dygowo.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt I.1).

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa drogi gminnej w Kłopotowie.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: roboty drogowe - jezdnia o pow. 4128 m kw. oraz chodnik, zjazdy, zieleń, wodociąg z rur PE 110 mm - 284,5 m, 90 mm - 356 m, przyłącza PE 40 mm - 190 m, kanalizacja deszczowa PCV 200 mm - 44,5 m, 250 mm - 41 m, 315 mm - 439 m, oświetlenie - 23 lampy.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Kłopotowo, gm. Dygowo, woj. zachodniopomorskie.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.11.27.30, 45.23.11.10, 45.31.23.11.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: zakres robót obejmuje roboty opisane w pkt II.1.3). Szczegółowy zakres określa dokumentacja przetargowa.

Wymaga się udzielenia 36 miesięcznej gwarancji.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 3;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 25 000 PLN.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz SIWZ, nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP, wykonali w ciągu ostatnich 3 lat minimum jedną drogę o powierzchni 4.000 m kw. z kostki betonowej, dysponują środkami finansowymi powyżej 700.000 PLN.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewidywana liczba dostawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 25.08.2005, cena - 61 PLN.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 26.08.2005 godzina 09:00.

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostatecznego terminu składania ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 26.08.2005, godzina 10:00, Urząd Gminy Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, pokój nr 8.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE: Nie.

Autor dokumentu:Andrzej Mazur