przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych


Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych. 

Dygowo, 2005.11.23

Ogłoszenie

  

Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie ogłasza wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego – w rozumieniu ustawy z dnia 29. stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. roku 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – na dostawę bonów towarowych.

 

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie , ul. Kolejowa 1 ,78-113 Dygowo. tel (0-94)35-84-190, fax (0-94)35-84-194, e-mail gzoik@dygowo.pl

2. Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony, o jakim mowa w Rozdziale 3 ustawy. 

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cenę, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne:

zamawiający przekazuje nieodpłatnie wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. 

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu zamówienia:

- dostawa bonów towarowych o wartości 30.728 zł

- dostawa do siedziby zamawiającego: budynek Urzędu Gminy w Dygowie ul. Kolejowa 1, II piętro, pokój 18.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

6. Termin wykonania zamówienia:

w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy. 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia zgodny z normami wyrażonymi w przepisach art. 22 i 24 ustawy oraz warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) Cena – 1 %

2) Ilość punktów handlowych branży co najmniej spożywczej, w których można zrealizować przedmiot zamówienia na terenie miasta Kołobrzeg – 99 %

10. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy składać w dni robocze (bez sobót) w godz. 800 – 1500 w siedzibie zamawiającego w budynku Urzędu Gminy w Dygowie, II piętro, pokój 18 lub przesyłać pocztą, w terminie do 8. grudnia 2005 r. godz. 1000. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia.

11. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, którego bieg rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert.

Autor dokumentu:Dorota Gruchała