przetarg nieograniczony na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości poniżej 60.000 EURO

 

Gmina Dygowo, 78-113 Dygowo ul. Kolejowa 1, tel. 358 41 95, fax 358 41 94 ogłasza przetarg nieograniczony na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Oferty częściowe oraz wariantowe nie będą przyjmowane.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 10.

Terminy wykonywania zamówienia:

-  do dnia 31.12.2007 roku.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 9 lutego 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr  19) oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także nie podleganie wykluczeniu z postępowania z art. 24 ust.1 i ust.2. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń o nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust.1 i ust. 2.

Nie wymaga się wpłaty wadium.

Kryteria oceny ofert:

-         cena – 100 %

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 w terminie do dnia 27 stycznia 2006 roku. do godz. 9.30.

Poprzez złożenie oferty Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

Autor dokumentu:Andrzej Mazur