rekultywacja składowiska odpadów komunalnych Lisia Góra


 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Dygowo, 78-113 Dygowo ul. Kolejowa 1, tel. 358 41 95, fax 358 41 94 ogłasza przetarg nieograniczony na rekultywację składowiska odpadów komunalnych Lisia Góra, Gmina Dygowo
Zakres robót obejmuje:
1. Usunięcie odpadów z terenu działki Nr 328/4 i z części działki 328/3 w obręb projektowanego wału. 
2. roboty budowlane – wykonanie wału ziemnego zgodnie z projektem budowlanym
przykrycie składowiska odpadów warstwami ziemi, wykonanie układu odprowadzania gazów oraz zasiewy traw i nasadzenia drzew zgodnie z „Planem zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Lisiej Górze, Gmina Dygowo” z grudnia 2003 roku oraz Aneksem do „Planu …” z września 2005 roku
Wykonanie badań hydrogeologicznych i montaż piezometrów zgodnie z projektem prac geologicznych
Oferty częściowe oraz wariantowe nie będą przyjmowane.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 10.
Terminy wykonania zamówienia:
I etap obejmujący wszystkie prace z wyłączeniem nasadzenia drzew – do dnia 15.12.2005 roku
II etap – nasadzenie drzew – do 15.05.2006 roku. 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 9 lutego 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19) oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także nie podleganie wykluczeniu z postępowania z art. 24 ust.1 i ust.2. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń o nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust.1 i ust. 2. 
Nie wymaga się wpłaty wadium. 
Kryteria oceny ofert:
cena – 100 %
Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 w terminie do dnia 7 października 2005 roku. do godz. 9.30.
Poprzez złożenie oferty Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
 
Wójt mgr Marek Zawadzki