sprzedaż nieruchomości położonej we Wrzosowie


Dygowo, dnia 3.03.2005 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21. sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14. września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108)

Wójt Gminy Dygowo

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wrzosowo, obręb ewidencyjny Wrzosowo.

Przedmiotem przetargu jest:  

działka oznaczona nr 21/1 o powierzchni 0,07 ha, opisana w księdze wieczystej Kw nr 23751, zabudowana budynkiem użytkowym (świetlica wiejska) o powierzchni użytkowej 259,1 m2. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo, Uchwała Nr VII/33/89 Gminnej Rady Narodowej w Dygowie z dnia 19. października 1989 roku (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego z 1989 roku N 21, poz. 194 ze zmianami), którego ważność zakończyła się z dniem 31. grudnia 2003 roku w/w działka przeznaczona była na cele usług kultury. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 26.974,79 złotych.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu wywieszono do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dygowie oraz w miejscowości Wrzosowo od dnia 4. marca 2005 roku do dnia 4. kwietnia 2005 roku. 

Przetarg odbędzie się 8. kwietnia 2005 roku o godz.10.00 w Urzędzie Gminy w Dygowie (pokój nr 1).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej tj. 1.348,74 złotych na konto Urzędu Gminy nr 21 8562 0007 0040 0291 2000 0060 w BS Białogard, Oddział Dygowo, nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 4. kwietnia 2005 roku.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom, wadium zostanie zwrócone dnia 11. kwietnia 2005 roku.

W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała, od dnia zawarcia umowy notarialnej, nastąpi przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.

Informacje udziela insp. Adam Korycki w Urzędzie Gminy (pokój nr 4) lub telefonicznie 358 40 66.