przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych

Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych. 

Dygowo, 2006.11.23

Ogłoszenie

Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie ogłasza wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego – w rozumieniu ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. roku 2004 Nr 19,

poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – na dostawę bonów towarowych.

1.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie , ul. Kolejowa 1 ,78-113 Dygowo. tel (0-94)35-84-190, fax (0-94)35-84-194, m-eil gzoik@dygowo.pl.

2. Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony, o jakim mowa w Rozdziale 3 ustawy.

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cenę, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne:

- zamawiający przekazuje nieodpłatnie wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie internetowej www.dygowo.pl

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu zamówienia:

- dostawa bonów towarowych o wartości 31.860 zł

- dostawa do siedziby zamawiającego:  budynek Urzędu Gminy w Dygowie ul. Kolejowa 1, I piętro, pokój 18.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy.

7.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia zgodny z normami wyrażonymi w przepisach art. 22 i 24 ustawy oraz warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) Cena - 1 %

2) Ilość punktów handlowych branży co najmniej spożywczej, w których można zrealizować przedmiot zamówienia na terenie miasta Kołobrzeg - 99 %

10. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy składać w dni robocze (bez sobót) w godz. 800 – 1500 w siedzibie zamawiającego w budynku Urzędu Gminy w Dygowie, I piętro, pokój 18 lub przesyłać pocztą, w terminie do 1 grudnia 2006 r. godz. 1000. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia.

11. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, którego bieg rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert.

                                                                           Dorota Gruchała

                                                                                                   Dyrektor Gminnego Zespołu

                                                                                                    i  Kultury w Dygowie