Remont świetlicy wiejskiej w Bardach

W załączeniu SIWZ, ogłoszenie o zamówieniu, przedmiar robót, program robót remontowych, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.