Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo

Nr sprawy: BPP.7013.311-III.2022

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00380308/01

Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc3a25b1-4551-11ed-8832-4e4740e186ac

 • Ogłoszenie o zamówieniu
  177 KB
 • 1. Projekt umowy dla zadania częściowego I.
  113 KB
 • 2. Projekt umowy dla zadania częściowego II.
  78 KB
 • 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
  49 KB
 • 4. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
  50 KB
 • Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
  26 KB
 • 5. Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
  27 KB
 • 6. Wzór wykazu wykonanych zamówień.
  54 KB
 • Wzór wykazu osób-prace projektowe
  13 KB
 • 8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  354 KB
 • 10. Dokumentacja techniczna
  26 MB
 • 11. Program funkcjonalno-użytkowy.
  825 KB
 • 12. Wzór tablicy informacyjnej.
  409 KB
 • 13. Dokumenty formalno-prawne- cz. 1
  3 MB
 • 13. Dokumenty formalno-prawne- cz 2
  1 MB
 • 13. Dokumenty formalno-prawne- cz. 3
  3 MB
 • 13. Dokumenty formalno-prawne- cz 4
  13 MB
 • 13. Dokumenty formalno-prawne- cz 5
  3 MB
 • 14. Informacja o ochronie danych osobowych
  27 KB
 • Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  168 KB