Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 887504Z Czernin-Bardy Etap I

Nr sprawy: BPP.7013.304.2022

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300632/01

Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1694d6c-189b-11ed-acbd-46d0480cd9c4

 • Załącznik nr 1 projekt u mowy
  84 KB
 • Załącznik nr 2- Wzór formularza oferty.
  149 KB
 • Załącznik nr 3- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  49 KB
 • Załącznik nr 4- Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
  50 KB
 • Załącznik nr 4a- Wzór oświadczenia dotyczącego podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
  26 KB
 • Załącznik nr 5- Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
  27 KB
 • Załacznik nr 8- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  2 MB
 • Załącznik nr 9- Przedmiar robót
  319 KB
 • Załącznik nr 10- Dokumentacja techniczna
  3 MB
 • Załącznik nr 11- wzór tablicy informacyjnej
  221 KB
 • załącznik nr 12- Informacja o ochronie danych osobowych
  27 KB
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  193 KB