• INFORMCJ O KWOCIE JAKA ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ
  183 KB

Nazwa zadania: Budowa miejsca spotkań w miejscowości Stramniczka i Stojkowo

Nr sprawy: BPP.7013.285/307.2023

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00026357

Identyfikator postępowania: ocds-148610-477cb06f-9256-11ed-94da-6ae0fe5e7159

 • Załącznik nr 1 - projekt umowy
  86 KB
 • Załacznik nr 3- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  51 KB
 • Załącznik nr 4a- Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
  26 KB
 • Załącznik nr 5- Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
  28 KB
 • Załącznik nr 6- Wzór wykazu wykonanych zamówień.
  56 KB
 • Załacznik nr 7- Przedmiar robót
  135 KB
 • Załącznik nr 8- Dokumentacja techniczna
  14 MB
 • Załacznik nr 9- Dokumenty formalno-prawne.
  461 KB
 • Załącznik nr 10 - Informacja o ochronie danych osobowych
  27 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  167 KB
 • 4. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
  51 KB