Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stramniczka

Nr sprawy: BPP.7013.317.2023

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415731

Identyfikator postępowania: ocds-148610-e63dc966-5d11-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

 • Ogłoszenie o zamówieniu
  149 KB
 • Wzór formularza oferty
  146 KB
 • Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  51 KB
 • Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
  52 KB
 • Wzór oświadczenia dotyczącego podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
  52 KB
 • 4a_ZALACZNIK_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_z_postepowania_ART_7_UST_1_USTAWY_21.docx
  27 KB
 • Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
  28 KB
 • Wzór wykazu wykonanych zamówień
  56 KB
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
  2 MB
 • Dokumentacja techniczna
  2 MB
 • Informacja o ochronie danych osobowych
  27 KB
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  184 KB