remont pomieszczeń oraz uruchomienie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocyDygowo, 1. sierpnia 2005 roku

 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego 
w zakresie pomocy społecznej w 2005 roku pod nazwą: 
„Remont pomieszczeń oraz uruchomienie i prowadzenie na terenie gminy Dygowo środowiskowego domu samopomocy dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób upośledzonych umysłowo”.
 
W wyniku otwartego konkursu ofert wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Ludziom Starym, Niepełnosprawnym i Potrzebującym Pomocy „SENIOR” w Kołobrzegu.
Zadanie realizowane będzie na następujących warunkach:
A.     Remont pomieszczeń na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób upośledzonych umysłowo – do 30. listopada 2005 roku
B.    Uruchomienie środowiskowego domu samopomocy dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób upośledzonych umysłowo – od 1. listopada 2005 roku
C.    Utrzymanie 15 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób upośledzonych umysłowo i prowadzenie działalności merytorycznej placówki – do 31. grudnia 2008 roku.
W przypadku nie uzyskania na wymieniony w pkt C cel środków z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego – umowa z realizatorem zadania zostanie rozwiązana.
Zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie art. 33 ustawy z dnia 12. marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 roku Nr 64, poz. 593 ze zm.) 
 
 
 
 
                                                                                                          Zastępca Wójta
                                                                                                    mgr inż. Adam Kuźma