przebudowa drogi gminnej w Skoczowie


Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców miejscowości

Skoczów odbytego dnia  28. kwietnia  2006 roku.

 

na działkę niezabudowaną oznaczoną nr 17/2 o powierzchni 0,30ha, Kw nr 35218, położoną w obrębie ewidencyjnym Skoczów.

 

Cena wywoławcza nieruchomości                                           -          10.031,70 złotych,

w tym wartość działki gruntu                                                   -          9.000,00 złotych,

inne koszty – wycena działki, wskazanie granic działki,

ogłoszenie w prasie                                                                 -          1.031,70 złotych.

 

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo (Uchwała Nr VII/33/89 Gminnej Rady Narodowej w Dygowie z dnia 19 października 1989 roku ( Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego z 1989 roku Nr 21, poz. 194 ze zmianami) którego ważność zakończyła się z dniem 31 grudnia 2003 roku ww. działka przeznaczona była w części na cele zabudowy mieszkaniowej, w części na cele rolne.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Uchwała Rady Gminy w Dygowie z dnia 30 grudnia 2002 roku Nr IV/22/2002) planowane przeznaczenie ww. działki jest w części na cele zabudowy mieszkaniowej, w części na cele rolne.

 

Do przetargu przystąpiła jedna osoba fizyczna, która wpłaciła wymagane wadium i jest zameldowana na stałe w miejscowości Skoczów  i została zakwalifikowana do udziału w przetargu.

 

Zaoferowała cenę w kocie 10.131,70 złotych (słownie złotych: dziesięć tysięcy sto trzydzieści jeden 70/100).

Sporządzony akt notarialny: Kancelaria Notarialna Waldemara Chwiałkowskiego Kołobrzeg ul. Plac Ratuszowy 2/2 w dniu 31 maja 2006 roku Rep. A nr ....5518/2006....................... .

Osoba prowadząca sprawę:

Adam Korycki – inspektor ds. gospodarki gruntami

tel. (0-94) 3584066

Autor dokumentu: Adam Korycki