przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dygowo przy ulicy MiodowejPrzetarg ustny nieograniczony

dnia 31 marca 2006 roku,

 

na działkę niezabudowaną oznaczoną nr 422/9 o powierzchni 2736m, opisaną w KW nr 12642, położoną w obrębie ewidencyjnym Dygowo,  

cena wywoławcza nieruchomości      – 45.305,12 złotych

w tym wartość działki gruntu             – 43.310,00 złotych

inne koszty – wycena nieruchomości – 1.995,12 złotych 

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo Nr VII/33/89 Gminnej Rady Narodowej w Dygowie z dnia 19 października 1989 roku (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego z 1989 roku, Nr 21, poz.194 ze zmianami), którego ważność zakończyła się z dniem 31 grudnia 2003 roku, w/w działka przeznaczona była na cele usług, administracji, handlu i gastronomii.

W/w działka objęta jest obowiązującą decyzją o warunkach zabudowy na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Do przetargu przystąpiło dwóch oferentów, z których jeden zaoferował najwyższą cenę tj. 45.758,12 złotych ( słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem 12/100).

Sporządzony akt notarialny: Kancelaria Notarialna Maria Kułaga – Notariusz

                                              ul. Grunwaldzka 25 w Białogardzie

Rep.Anr 1358/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 roku.

Autor dokumentu: Adam Korycki