• uchwała w sprawie wykonania budżetu za 2021
    130 KB
  • Uchwała Nr LVIII.265.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za pierwsze półrocze 2021 roku
    898 KB
  • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok
    226 KB