Nazwa zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DYGOWO
Nr sprawy: BPP.7230.1.2023
Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00489677
Identyfikator postępowania: ocds-148610-6da6d3f7-7a08-11ed-94da-6ae0fe5e7159
 • 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  49 KB
 • Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
  50 KB
 • Wzór oświadczenia dotyczącego podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
  26 KB
 • Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
  27 KB
 • Wzór wykazu wykonanych zamówień
  54 KB
 • Wzór wykazu sprzętu
  56 KB
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  213 KB
 • Informacja o ochronie danych osobowych
  27 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  150 KB
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  13 KB