• ogłoszenie
  176 KB
 • SWZ
  116 KB
 • formularz ofertowy
  157 KB
 • projekt umowy-zadanie częściowe Nr I
  113 KB
 • projekt umowy-zadanie częściowe Nr II
  78 KB
 • załącznik nr 3-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  49 KB
 • załącznik Nr 4 -oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
  50 KB
 • załącznik Nr 4a- oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art.7 ust. 1 ustawy z
  26 KB
 • załącznik Nr 5 - Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
  27 KB
 • załącznik Nr 6 -wykaz wykonanych zamówień
  54 KB
 • załącznik Nr 7 -wykaz osób
  53 KB
 • załącznik Nr 7a - wykaz osób (prace projektowe)
  13 KB
 • załącznik Nr 8-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  354 KB
 • załącznik Nr 9-przedmiar robót
  1 MB
 • załącznik Nr 10- projekt budowlany
  26 MB
 • załącznik Nr 11-PFU
  825 KB
 • załącznik Nr 12-wzór tablicy informacyjnej
  409 KB
 • dokumentacja geologiczna-dotyczy zadania nr II
  3 MB
 • warunki przyłączenia - dotyczy zadania nr I
  1 MB
 • warunki przyłączenia-dotyczy zadania nr II
  3 MB
 • wypis i wyrys-dotyczy zadania Nr II
  13 MB
 • pozwolenie na budowę -dotyczy zadania Nr I
  3 MB
 • załącznik Nr 14-informacja o ochronie danych osobowych
  27 KB
 • odpowiedzi na zapytania wykonawców
  4 MB
 • załącznik do odpowiedzi na zapytania wykonawców z dnia (5.08.20022)
  2 MB
 • treść zapytań wykonawców i wyjaśnienia treści SWZ
  879 KB
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  175 KB

Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo

Nr sprawy: BPP.7013.311.2022

Numer ogłoszenia:2022/BZP 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-be9a0782-0400-11ed-8000-d680d39e541a