Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo- zadanie częściowe nr 2

Nr sprawy: BPP.7013.311-II.2022

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310477/01

Identyfikator postępowania:ocds-148610-3ea3a4b3-1ee1-11ed-acbd-46d0480cd9c4

 • Załącznik nr 1- projekt umowy
  79 KB
 • Załącznik nr 2- Wzór formularza oferty
  146 KB
 • Załącznik nr 3- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
  49 KB
 • Załącznik nr 4- Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
  50 KB
 • Załącznik nr 4a- Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
  26 KB
 • Załacznik nr 5- Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
  27 KB
 • Załącznik nr 6- Wzór wykazu wykonanych zamówień
  54 KB
 • Załącznik nr 7- Wzór wykazu osób
  53 KB
 • Załącznik nr 7a- Wzór wykazu osób-prace projektowe
  13 KB
 • Załącznik nr 8- Program funkcjonalno-użytkowy
  825 KB
 • Załącznik nr 9- Wzór tablicy informacyjnej
  409 KB
 • Załącznik nr 10.1- Dokumenty formalno-prawne
  3 MB
 • Załącznik nr 10.2- Dokumenty formalno-prawne
  13 MB
 • Załącznik nr 10.3- Dokumenty formalno-prawne
  3 MB
 • Załącznik nr 11- Informacja o ochronie danych osobowych
  27 KB
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
  203 KB