Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w Kłopotowie- etap II zagospodarowanie terenu

Nr sprawy: BPP.7013.249.2021

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00216542/01

Identyfikator postępowania: ocds-148610-661785d9-f12e-11ec-9a86-f6f4c648a056  • Ogłoszenie o zamówieniu
    141 KB
  • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
    154 KB