Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w Kłopotowie- etap II zagospodarowanie terenu

Nr sprawy: BPP.7013.249.2021

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00184602/01

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: 2022/BZP 00194915/01

Identyfikator postępowania (ID) na „mini portalu”: 276df412-6ca6-44ce-b188-f36f5326fa66

link do ogłoszenia na „mini portalu”: miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/276df412-6ca6-44ce-b188-f36f5326fa66

 • Załacznik nr 8 SST- zagospodarowanie
  195 KB
 • Załącznik nr 8- SST zagospodarowanie
  145 KB
 • Załącznik nr 9- przedmiar robót
  869 KB
 • Załącznik nr 10- dokumentacja techniczna
  28 MB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  127 KB
 • Informacja o zmianie treści SWZ
  939 KB
 • Ujednolicona treść SWZ (ze zmianami)
  92 KB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  42 KB
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  158 KB