Nazwa zadania: Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacyjnego wraz z remizą w miejscowości Dygowo

Nr sprawy: BPP.7013.295/296-II.2022

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00323326/01

Identyfikator postępowania: ocds-148610-417a8e1d-276e-11ed-9071-8637ea33a6f9

 • 2. Wzór formularza oferty.
  159 KB
 • 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
  49 KB
 • 4. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
  50 KB
 • 4a. Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
  26 KB
 • 5. Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
  27 KB
 • 6. Wzór wykazu wykonanych zamówień.
  54 KB
 • 8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- budowa remizy
  9 MB
 • 9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- budowa terenu rekreacyjnego.
  6 MB
 • 10. Przedmiar robót- budowa remizy.
  14 MB
 • 11. Przedmiar robót- budowa terenu rekreacyjnego.
  3 MB
 • 12. Dokumentacja techniczna- budowa remizy
  162 MB
 • 13. Rysunek zmienny zagospodarowania- budowa remizy
  5 MB
 • 14. Dokumentacja techniczna- budowa terenu rekreacyjnego
  133 MB
 • 15. Harmonogram rzeczowo- finansowy- budowa remizy
  17 KB
 • 16. Harmonogram rzeczowo- finansowy- budowa terenu rekreacyjnego
  17 KB
 • 17. Wzór tablicy informacyjnej
  409 KB
 • 18. Dokumenty formalno-prawne.
  12 MB
 • 19. Informacja o ochronie danych osobowych
  27 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  178 KB
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  192 KB