Nazwa zadania: Adaptacja budynku oświaty na żłobek

Nr sprawy: BPP.7013.323.2023

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00460572 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-e472c5b7-730d-11ee-a60c-9ec5599dddc1 

 • Wzór formularza oferty
  146 KB
 • Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  51 KB
 • Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
  52 KB
 • Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
  27 KB
 • Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
  29 KB
 • Wzór wykazu wykonanych zamówień
  56 KB
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  2 MB
 • Dokumentacja techniczna
  58 MB
 • Wzór tablicy informacyjnej
  170 KB
 • Wzór harmonogramu rzeczowo- finansowego
  53 KB
 • Informacja o ochronie danych osobowych
  27 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  151 KB