Nazwa zadania:

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czernin

Nr sprawy: BPP.7013.261.2022

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00319668/01

Identyfikator postępowania:ocds-148610-d8ee370e-238b-11ed-9071-8637ea33a6f9

 • Załacznik nr 2- Wzór formularza oferty
  146 KB
 • Załacznik nr 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
  49 KB
 • Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
  50 KB
 • Załącznik nr 4a- Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
  26 KB
 • Załacznik nr 5. Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
  27 KB
 • Załacznik nr 6. Wzór wykazu wykonanych zamówień
  54 KB
 • Załacznik nr 7. Wzór wykazu osób
  53 KB
 • Załącznik nr 8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  4 MB
 • Załącznik nr 9-1. Przedmiar robót.
  129 KB
 • Załacznik nr 9.2-. Przedmiar robót.
  7 MB
 • Załącznik nr 10. Dokumentacja techniczna
  142 MB
 • Załacznik nr 11. Wzór tablicy informacyjnej.
  409 KB
 • Załacznik nr 12. Dokumenty formalno-prawne.
  2 MB
 • Załącznik nr 13- Wzór harmonogramu rzeczowo- finansowego
  17 KB
 • Załacznik nr 14. Informacja o ochronie danych osobowych
  27 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  154 KB
 • Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści SWZ
  1 MB
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  161 KB