• Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  16 KB
 • Wyjaśnienia Treści SWZ_3
  32 KB
 • Zmieniony_-_Zalacznik_nr_1A_Opis_przedmiotu_zamowienia
  40 KB
 • Wyjasnienia_tresci_SWZ
  51 KB

Nazwa zadania: „ Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Nr sprawy: OiK.271.1.2022

Numer ogłoszenia BZP: 2022/BZP 00130554/01

Identyfikator postępowania (ID) na „mini portalu”: c926a11b-bed3-44aa-8da9-82a690276729

link do ogłoszenia na „mini portalu”: miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c926a11b-bed3-44aa-8da9-82a690276729

 

 • Ogłoszenie o zamówieniu
  109 KB
 • Wyjaśnienia treści SWZ
  27 KB