Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 887504Z Czernin-Bardy Etap I - odcinek 0,00 km -0,830 km 

Nr sprawy: BPP.7013.304-II.2022

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00339742/01

Identyfikator postępowania: ocds-148610-03645f94-2f67-11ed-9171-f6b7c7d59353

 • 2. Wzór formularza oferty.
  144 KB
 • 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  49 KB
 • 4. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
  50 KB
 • 4a. Wzór oświadczenia dotyczącego podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
  26 KB
 • 5. Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
  27 KB
 • 6. Wzór wykazu wykonanych zamówień.
  54 KB
 • 8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
  2 MB
 • 9. Przedmiar robót.
  873 KB
 • 10. Dokumentacja techniczna.
  5 MB
 • 11. Wzór tablicy informacyjnej
  221 KB
 • 12. Informacja o ochronie danych osobowych
  27 KB
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  15 KB