Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej w miejscowości Gąskowo nr 887700Z

Nr sprawy: BPP.7013.294.2023

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144345

Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c7c5e20-c7d1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

 • Wzór formularza oferty
  146 KB
 • Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  51 KB
 • Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
  52 KB
 • Wzór oświadczenia dotyczącego podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
  27 KB
 • Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
  28 KB
 • Wzór wykazu wykonanych zamówień
  56 KB
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
  10 MB
 • Dokumentacja techniczna
  69 MB
 • Harmonogram rzeczowo- finansowy
  16 KB
 • Wzór tablicy informacyjnej
  521 KB
 • Informacja o ochronie danych osobowych
  27 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  150 KB
 • Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia
  508 KB
 • Postanowienie Zarządu Dróg Powiatowych
  391 KB
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania
  185 KB