Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w Miechęcinie

Nr sprawy: BPP.7013.246-II.2023

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00446871 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9a45101-6cbe-11ee-9aa3-96d3b4440790 

 • Wzór formularza oferty
  146 KB
 • Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  51 KB
 • Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
  52 KB
 • Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
  27 KB
 • Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
  28 KB
 • Wzór wykazu wykonanych zamówień
  56 KB
 • Wzór harmonogramu rzeczowo- finansowego
  19 KB
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  34 MB
 • Dokumentacja techniczna
  56 MB
 • Informacja o ochronie danych osobowych
  27 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  154 KB
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  187 KB