Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w Miechęcinie

Nr sprawy: BPP.7013.246.2023

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00265200

Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5007802-0e89-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

 • Wzór formularza oferty
  146 KB
 • Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  51 KB
 • Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
  51 KB
 • Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
  27 KB
 • Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
  28 KB
 • Wzór wykazu wykonanych zamówień.
  56 KB
 • Wzór harmonogramu rzeczowo- finansowego
  19 KB
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  34 MB
 • Dokumentacja techniczna.
  55 MB
 • Informacja o ochronie danych osobowych
  27 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  154 KB
 • Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia
  655 KB
 • Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  180 KB