• informacja_miechęcino.pdf
  22 KB

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 887626Z w miejscowości Miechęcino

Nr sprawy: BPP.7013.301.2023

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00472539

Identyfikator postępowania: ocds-148610-12a5f4b0-794e-11ee-9aa3-96d3b4440790

 • Wzór formularza oferty
  146 KB
 • Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  51 KB
 • Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
  52 KB
 • Wzór oświadczenia dotyczącego podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
  27 KB
 • Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
  28 KB
 • Wzór wykazu wykonanych zamówień
  56 KB
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
  18 MB
 • Dokumentacja techniczna
  9 MB
 • Wzór tablicy informacyjnej
  2 MB
 • Informacja o ochronie danych osobowych
  27 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  150 KB

Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści SWZ

 • Treść_zapytań_od_wykonawców_i_wyjaśnienia_treści_SWZ.pdf
  275 KB