Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Kłopotowo nr sprawy BPP.7013.315.2024, ogłoszenie nr: 2024/BZP 00364607/01 z dnia 2024-06-13 identyfikator postępowania: cds-148610-9057f738-2949-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

 • Ogłoszenie o zamówieniu
  142 KB
 • 1 załącznik_projekt_umowy
  92 KB
 • 2 załącznik__wzór_formularza_oferty
  57 KB
 • 3 załącznik_oświadczenie_o_spełnianiu_warunkow_udziału
  51 KB
 • 4 załącznik_oświadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia
  52 KB
 • 4a załącznik_oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_z_postępowania_ART_7_UST_1_USTAWY
  28 KB
 • 5 załącznik_oświadczenie_o_aktualności_informacji_z_art_125_ust_1
  29 KB
 • 6 załącznik_wzór_wykazu_wykonanych_zamówień
  57 KB
 • 7 załącznik_wzór_wykazu_osób
  55 KB
 • 8 załącznik_ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót_ SST Lubiechowo
  2 MB
 • 9 załącznik_przedmiar robót
  525 KB
 • 10 załącznik_PZT CAŁOŚĆ
  684 KB
 • 10 załącznik_Lubiechowo Ścieżka rowerowa Opinia Geotechniczna
  4 MB
 • 10 załącznik_PT LUBIECHOWO
  6 MB
 • 11 załącznik _wzór tablicy informacyjnej_PL__Info_tablica_projekt_v13__15_11_21
  630 KB
 • 12 załącznik_informacja_o_ochronie_danych_osobowych_Pzp
  28 KB
 • 0_SWZ_13-06-2024...docx
  339 KB
 • Tresć zapytań wykonawców i odpowiedzi zamawiającego
  228 KB
 • Zmiana treści SWZ
  245 KB
 • Zmiana ogłoszenia
  35 KB

kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania

 • kwota_jaką_zamawiający_zamierza_przeznaczyć_na_sfinansowanie_zamówienia.pdf
  185 KB