• Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
  238 KB
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawcy
  160 KB
 • Zal._nr_10_do_SIWZ_-_projekt_umowy_-_zmieniony_02.pdf
  400 KB
 • Przedmiot zamówienia - zał. 1 do SIWZ
  327 KB
 • Zał. nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy
  18 KB
 • Zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
  14 KB
 • Zał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
  14 KB
 • Zał. nr 5 do SIWZ - wykaz wykonanych usług
  15 KB
 • Zał. nr 6 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
  13 KB
 • Zał. nr 7 do SIWZ - wykaz sprzętu w celu realizacji zamówienia
  13 KB
 • Zał. nr 8 do SIWZ - oświadczenie o posiadaniu bazy transportowo-magazynowej
  13 KB
 • Zał. nr 9 do SIWZ - wykaz podwykonawców
  13 KB
 • Zał. nr 10 do SIWZ - projekt umowy
  25 KB
 • Zał. nr 11 do SIWZ - regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo
  645 KB
 • Zał. nr 11 do SIWZ - zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo
  60 KB