Nazwa zadania:

Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie

Nr sprawy:

BPP.7013.269.2021

Numer ogłoszenia BZP:

2021/BZP 00017520/01

NIEAKTUALNY
Identyfikator postępowania (ID) na „mini portalu”:

52815123-0b3b-4316-876c-971896f0753b

Uaktualniony Identyfikator postępowania (ID) na „mini portalu”:

770c57eb-98ae-4b11-9c7c-7ef858a6126d

NIEAKTUALNY

Link do ogłoszenia na „mini portalu”:

miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/52815123-0b3b-4316-876c-971896f0753b

Uaktualniony

link do ogłoszenia na „mini portalu”:

miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/770c57eb-98ae-4b11-9c7c-7ef858a6126d

 

 • Ogłoszenie o zamówieniu
  117 KB
 • Załącznik nr 1- projekt umowy
  85 KB
 • Załącznik nr 2- formularz oferty
  58 KB
 • Załącznik nr 3- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
  50 KB
 • Załącznik nr 4- oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
  51 KB
 • Załącznik nr 6- wykaz wykonanych zamówień
  56 KB
 • Załącznik nr 5- oświadczenie o aktualności informacji
  28 KB
 • Załącznik nr 7- wykaz osób
  54 KB
 • Załącznik nr 8- Specyfikacja techniczna
  24 MB
 • Załącznik nr 9- Przedmiary robót
  21 MB
 • Załącznik nr 10- Dokumentacja techniczna
  218 MB
 • Załącznik nr 11- wzór tablicy informacyjnej
  46 KB
 • Załącznik nr 12- kopia pozwolenia na budowę
  2 MB
 • Załącznik nr 13- informacja o ochronie danych osobowych
  27 KB
 • Załącznik nr 14- maksymalny obszar wygrodzenia placu budowy
  2 MB
 • Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści SWZ
  248 KB
 • II Treść zapytań od wykonawców i wyjasnienia treści specyfikacji warunków zamówienia i informacja o zmianie SWZ
  343 KB
 • Opis techniczny projektu wykonawczego wewnętrzne i zewnętrzne instalacje sanitarne z dnia 23-03-2021
  7 MB
 • Rysunek nr 17- projekt wykonawczy branża sanitarna
  400 KB
 • Rysunek nr 18- projekt wykonawczy branża sanitarna
  416 KB
 • Rysunek nr 1 (PZT)- projekt wykonawczy branża sanitarna z dnia 26.03.2021
  888 KB
 • Rysunek nr 5- projekt wykonawczy branża sanitarna z dnia 26.03.2021
  789 KB
 • Rysunek nr 6- projekt wykonawczy branża sanitarna z dnia 26.03.2021
  1 MB
 • Rysunek nr 7- projekt wykonawczy branża sanitarna z dnia 26.03.2021
  1 MB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  388 KB
 • Pytania_III_wykonawcow_wyjasnienia_zamawiajacego_i_zmiana_tresci_SWZ_rozbudowa_budynku
  2 MB
 • Pytania_IV wykonawcow_i_wyjasnienia_zamawiajacego_tresci_SWZ_rozbudowa_budynku
  618 KB
 • Pytania_V wykonawcow_i_wyjasnienia_zamawiajacego_tresci_SWZ_rozbudowa_budynku
  342 KB
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  198 KB