Nazwa zadania: 

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie

Nr sprawy: BPP.7013.261.2023

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00311312

Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce2d288c-249f-11ee-9aa3-96d3b4440790

 • Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  51 KB
 • Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
  51 KB
 • Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
  27 KB
 • Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
  29 KB
 • Wzór wykazu wykonanych zamówień
  56 KB
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  46 MB
 • Dokumentacja techniczna
  33 MB
 • Wzór tablicy informacyjnej
  409 KB
 • Wzór harmonogramu rzeczowo- finansowego
  17 KB
 • Informacja o ochronie danych osobowych
  27 KB
 • Wzór formularza oferty.
  146 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  153 KB
 • Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści SWZ
  2 MB
 • II Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia
  1 MB
 • III Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia
  879 KB
 • IV Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia
  363 KB
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  182 KB